Halvor Strøm er Drammensentusiast:

Norges viktigste godsknutepunkt

- Drammen Havns utvikling er ikke bare en kommunal sak mellom Lier og Drammen kommune. Det er heller ikke en regional sak. Drammen Havn og byen som godsknutepunkt må ses i en nasjonal sammenheng, mener Halvor Strøm, leder av Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) region Drammen og styreformann i transportselskapet H. Strøm AS.

Trond Schieldrop Drammen

Halvor Strøm har i alle år stått på barrikadene når det gjelder å fremme Drammen som et transport- og godsknutepunkt i Norge. Mannen som etablerte selskapet H. Strøm AS i 1976 og som har jobbet med transport og spedisjon siden 1966, vet hva han snakker om. I 1999 overlot han det administrative ansvaret for selskapet til sønnen Lars Hellik Strøm. Det er en allsidig og engasjert mann Logistikk & Ledelse møter i selskapets lokaler et steinkast fra jernbanestasjonen i Drammen. Som styreformann sysler han med overordnede strategiske spørsmål. Som privatmann er han bonde med et relativt stort jordbruk. Hans kjepphest har i alle år vært å fremme et allsidig næringsliv til glede for byens befolkning. Når vi penser temaet inn på hans «baby» Drammen som et godsknutepunkt er han ustoppelig. Det er med stor innlevelse og engasjement han legger frem sine synspunkter.

Lavere distribusjonskostnader

Med et voksende politisk ønske om å flytte havnevirksomheten ut av Oslo, mener Strøm at Drammen Havn er det aller beste alternativet som Nasjonal Havn.

- Sammenliknet med Moss, Larvik og Grenland har vi langt lavere distribusjonskostnader til det øvrige Norge, mener Strøm.

- Men vi må bli flinkere til å markedsføre Drammen som havne- og godsknutepunkt. Hvis ikke kan vi tape i konkurransen med de øvrige havnene i Vestfold og Østfold, legger han til.

SCC Scandiaconsult AS laget i fjor en rapport som dokumenterer at Drammen og Oslo har den beste beliggenheten hva transport- og havnefasiliteter angår. I rapporten står det at «grove overslag viser at distribusjonskostnader utgjør om lag 80 prosent av de samlede transportkostnader fra en oversjøisk eksporthavn til importørers lager. Beregninger basert på aktuelle distribusjonspriser viser at distribusjonen fra Drammen gir vesentlig lavere kostnader enn distribusjon fra havner i Østfold og Vestfold. Drammen vil derfor, transportøkonomisk sett, kunne bli et godt godsknutepunkt for godstransport».

Besparelser i millionklassen

Ut i fra beregningene til SCC Scandiaconsult har Halvor Strøm regnet ut hvor mye man vil spare ved å benytte Drammen som godsknutepunkt fremfor Østfold og Vestfold.

- Hvis man fortsatt benytter dagens kapasitet på Holmen (26.000 TEU) vil besparelsene være på 163 millioner kroner. Benytter man seg av dagens kapasitet på Holmen samt tankanlegget (70.000 TEU) vil besparelsene være på 441 millioner kroner. Sist, men ikke minst, kan dagens kapasitet økes til 200.000 TEU med et ferdig utbygd anlegg på Holmen. Da vil besparelsene være på 1.260 millioner kroner, sier Strøm, og legger til at verken Brakerøya eller Lierstranda er tatt med i disse beregningene.

- Får vi med Lier kommune i den videre utbyggingen av Drammen Havn får vi en av de største havnefasiliteter her til lands.

- Hvordan stiller den seg til å bygge ut havnefasiliteter på Lierstranda?

- Så langt har verken Drammen kommune eller Lier kommune blitt enige om hva man skal gjøre med sjøområdet, sier Strøm, som vedgår at denne uenigheten er med på å forsinke prosessen med å få en nasjonal havn til Drammens området.

- Vi får håpe fornuften seirer og at de kommunale myndighetene ser ringvirkningene av å bygge et av de største godsknutepunkt i Norge. Det vil være med på å skape ytterligere næringsvirksomhet i området og burde være tungveiende argumenter for en slik etablering.

Må vektlegge den totale logistikken

Før Oslofjordtunnelen ble åpnet, måtte lastebiler som kom E6 over Svinesund kjøre gjennom Oslo for å komme til Vestfoldsiden.

- Tunnelen er et kraftig signal fra myndighetenes side om at de ønsker å utvikle Drammensregionen til et viktig næringsområde, mener Strøm. Han legger til at Næringslivsforeningen i Drammen, Drammen Havn, LTL,

lokale transportører og speditører har drevet med aktiv lobbyvirksomhet mot lokale og nasjonale politikere for å fremme Drammen som godsknutepunkt.

- Vi presenterte rapporten fra SCC Scandiaconsult for Miljøverndepartementet for ett år siden og tilbakemeldingene var oppløftende. Når våre politiske myndigheter vurderer en så viktig og gjennomgripende sak som Nasjonal Transportplan og ny havnestruktur bør de i sterkere grad vektlegge den totale logistikken. Derfor må de velge et riktig geografisk utgangspunkt for innenlands distribusjon. Dette dreier seg ikke bare om havnerelatert varestrøm, men om et godsknutepunkt for varer enten de ankommer med båt, bane eller bil til Norge.

Betydelig utbyggingsareal

Drammen og Lier har betydelige utbyggingsarealer, ikke bare til havneformål men også for tilknyttende virksomheter og logistikkformål. Infrastrukturen med sjøveien, jernbanen og veinettet er et stort «nasjonalt veikryss» tvers over Drammen Havn.

- Det er få andre steder i Norge som har et mer miljøvennlig og effektivt transportsystem og næringsutvikling enn Drammen. Det meste av byens havneområde ligger godt skjermet fra boligområder og selve bykjernen. Havnens nærmeste nabo er jernbanen, som er en del av Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen, samt E18 og E134 med forgreining til Oslofjordforbindelsen og Rv. 35 som den fremtidige Ring 4 rundt Oslo.

Behovet for en ny nasjonal containerhavn er i følge Strøm betydelig overdrevet. - Drammen Havn har i dag relativ ubetydelig containertrafikk, og kan i mange tiår ta hånd om et stort antall containere som etter Oslos «Fjordbyvedtak» må finne andre havner.

Drammen mottok tidligere i høst Bymiljøprisen 2003. Drammen er i ferd med å bli en attraktiv by å bo i. Så får tiden vise om ildsjelen og bonden fra Sande får rett i sin spådom at Drammen også blir Norges godsknutepunkt.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!