Transportbrukernes Fellesorganisasjon:

Vil løfte infrastrukturinvesteringene

TF gjennomførte i 2003 en undersøkelse blant norske industribedrifter. Gjennom undersøkelsen fikk vi bekreftet at transportkostnader utgjør en stor andel av problemene industrien sliter med i dag. Transportutgiftene er vesentlig høyere for norske bedrifter enn for tilvarende virksomheter i våre viktigste konkurrentland. Årsakene til dette er lange avstander, dårlig kvalitet på infrastrukturen og høye transportrelaterte avgifter.

Transportinfrastruktur har en betydelig effekt på konkurranseevnen til industrien i alle deler av landet. Mer enn halvparten av bedriftslederne bekreftet i undersøkelsen at transportkostnadene er så høye at de alene kan være avgjørende for konkurranseevnen.

Helt siden TF ble etablert i 1959, har organisasjonen arbeidet for å bedre de transportpolitiske rammebetingelsene for næringslivet. Dette arbeidet skal TF fortsette med. Vi arbeider spesielt med å få det nødvendige løftet i infrastrukturinvesteringene. Behovet for en organisasjon som taler næringslivets sak på det transportpolitiske området er fremdeles stort.

For å lykkes i dette arbeidet, er det viktig å få større spredning av den informasjon og kompetanse vi forvalter, og få flere engasjert i arbeidet for bedre transportpolitiske rammebetingelser.

Vi har derfor innledet et samarbeid med Logistikk & Ledelse om faste sider om transportpolitikk. Vi har stor tro på at dette samarbeidet vil gagne begge parter og gi økt fokus på TFs synspunkter og bidra til at vi skal nå de ambisiøse mål vi har satt oss på vegne av norsk næringsliv.

Jan-Terje Mentzoni

----------------------

Ugrei transportstøtteordning

Forslaget til ny transportstøtteordning fra Kommunal- og regionaldepartementet er ikke tilfredsstillende for berørte bedrifter. Forslaget har flere mangler og svært mange unntak, mener TF og Transportbrukerutvalget i Nordland i sin høringsuttalelse.

Linda Sjåstad

EFTAs overvåkningsorgan for EØS-avtalen, ESA, godkjente med få unntak regjeringens forslag til transportstøtteordning i slutten av februar. Imidlertid er manglene ved regjeringens forslag så store, at transportbrukerne vil arbeide for en ny runde i ESA.

Ordningen med direkte transportstøtte er at av tiltakene regjeringen har satt i verk i sammenheng med bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift. Transportstøtte skal gis som en kompensasjon til foretak som har fått økt arbeidsgiveravgift.

Regjeringens forslag har blant annet disse svakhetene:

Transportbrukerutvalget i Nordland konkluderer med at de ønsker en enklere og romsligere ordning, uten alle unntakene. Nordland er det fylket hvor flest bedrifter blir rammet av bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift.

Dyrere transport.

Transportbedriftene i Nordland får ingen kompensasjon for sine økte lønnskostnader. Økte kostnader for transportnæringen vil nødvendigvis bli belastet næringslivet. Forslaget til transportstøtte åpner ikke for kompensasjon for denne merkostnaden.

Hans Ivar Slåttøy Transport AS på Sømna henter inn melk på Helgeland. Bedriften med om lag 40 årsverk, vil med full arbeidsgiveravgift, måtte betale ca. en halv million kr mer i året til statskassa. Med de ordninger som er foreslått i dag, vil ikke bedriften være berettiget til kompensasjonsordninger. Det vil heller ikke TINE som transportkjøper (unntak for landbruksprodukter).

Fra jernbane til vei?

En stor andel av godset til og fra Nordland og Troms blir transportert med jernbane. Narvik har med Artic Rail Express (ARE) og Ofotbanen vunnet betydelige markedsandeler. Dette godset går via Sverige. Ifølge regjeringens forslag til transportstøtteordning vil ikke bedriftene motta støtte lenger enn til grensa. Derimot vil bedriftene få 40% av transportkostnaden tilbakeført, om godset fraktes innenlands, dvs. på norske veier.

Full kompensasjon - også neste år??

Regjeringen har lagt vekt på at de skal opprettholde den fordelen som region-

ene med differensiert arbeidsgiveravgift har hatt. Men, i regionene frykter man at pengesekken som blir betalt inn, ikke vil gå tilbake til bedriftene i sin helhet.

Det er lagt opp til en overgangsperiode på tre år, hvor bedriftene gradvis får økt arbeidsgiveravgiften. Det betyr at denne posten vil utgjøre mindre for hvert år. Denne overgangsordningen til rammede bedrifter utgjør 12 % av kompensasjonen i år. Til sammenlikning utgjør transportstøtteordningen bare 2,5 %.

Transportbrukerutvalget i Nordland mener at tilskuddene til kompensasjonsordningene bør øremerkedes, slik at det blir vanskeligere å bruke disse midlene til andre formål. Pengene som ikke lenger vil gå til overgangsordninger, kan brukes til en romsligere transportstøtteordning. Det er også et stort behov for infrastrukturinvesteringer, og i tillegg ønsker bedriftene et bedre og billigere ferjetilbud.

Les TFs høringsuttale påwww.transportbrukerne.no

----------------------

Europeisk transportpolitikk

Trolig gratis å kjøre gjennom Tyskland i 2004

Problemene rundt innkrevingssystemet til den nye veiavgiften (Maut) i Tyskland, fører trolig til at det blir gratis for lastebilene å kjøre på motorveiene i hele 2004. Selskapet Toll Collect og den tyske regjering er blitt enige om å videreføre avtalen, tross alt klabb og babb. Selskapet sier at de kan greie å få på plass en mindre versjon av innkrevingssystemet til jul, og at hele det planlagte systemet kan være i drift i 2006. Dersom det blir enda flere forsinkelser, må Toll Collect betale staten 1 mrd. EUR pr. år i bøter.

Utviklingen i saken tilsier altså at det ikke blir noen innkreving på tyske motorveier i resten av 2004. Selv om «skandalen» er til glede for lastebilene som kjører gjennom Tyskland, skaper inntektstapet bekymring hos andre. Blant annet skaper dette problemer for finansieringsplanene for noen infrastrukturinvesteringer, blant annet på jernbanen mellom Tyskland og Nederland (Betuwe Line). I tillegg er mange av transportørene på innenlandske vannveier skuffet, - de hadde store forventninger om en økning i markedsandelene i år.

Jernbanepakke III lagt frem av Kommisjonen

Den foreløpig siste tiltakspakken for liberalisering av jernbanen ble offentliggjort 3. mars. Den tredje jernbanepakken har som mål å forbedre jernbanens konkurransekraft. EU-kommisjonen foreslår blant annet å åpne opp for jernbaneselskaper som vil drive internasjonal passasjertrafikk. I tillegg blir selskapene pålagt å gi passasjerene kompensasjon, dersom toget er forsinket eller innstilt.

Medlemslandene får frist til 2010 med å åpne for konkurranse i internasjonal passasjertrafikk. Nye operatører skal forhåpentligvis bidra til en ny giv i den hardt prøvede jernbanesektoren. Noe av bakgrunnen for Jernbanepakke III, er at dagens jernbaneselskaper har problemer i konkurransen med lavprisselskaper i luften over dem.

Liberalisering av passasjertrafikken innenlands er ikke nevnt i pakken, men den inneholder en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på tilbudet. I følge forslaget vil passasjerene ha krav på å få tilbakebetalt pengene, dersom toget er innstilt eller mer enn en time forsinket. Selskapene skal også vederlagsfritt tilby sine rammede kunder måltider og eventuelt overnatting på hotell.

På godssiden, foreslår Kommisjonen at det innføres en minimumsstandard på kvaliteten, og at dette innlemmes i kontraktene mellom kjøper og transportutøver. Tiltakspakken inneholder ikke spesifikke krav, men teksten i forslaget skal sikre at kvalitetsfaktorer blir tatt med i kontraktsutformingen.

Les mer på  http://europa.eu.int/comm/transport/rail/package2003/new_en.htm

 -------------

(TF) er en interesseorganisasjon som arbeider for konkurransedyktige transportpolitiske rammebetingelser for næringslivet. Med basis i en sterk og målrettet kompetanse, bidrar TF til et lønnsomt næringsliv gjennom en mest mulig kostnadseffektiv transport til sjøs, til lands og i luften.Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Våre medlemmer er:

I tillegg er en rekke store og mellomstore bedrifter direkte medlemmer. I sum representerer TF det transportbrukende næringsliv i Norge.

 www.transportbrukerne.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!