Transportbrukernes Fellesorganisasjon:

Konkurranse om vedlikehold på jernbanen

Jernbaneverket Drift må konkurranseutsettes fullt ut i tråd med Sem-erklæringen og tidligere vedtak fattet av Stortinget. Erfaring fra sammenlignbare sektorer viser at økt konkurranseutsetting gir kvalitetsforbedringer og kostnadsreduksjoner. Slik kan vi få mer jernbane for pengene.

I 2000 opprettet Jernbaneverket den interne forretningsenheten BaneProduksjon. Eksterne bedrifter fikk delvis tilgang til markedet. Fra og med 1.1.04 er BaneProduksjon lagt inn igjen under Jernbaneverket. Det er etablert 3 regionale driftsenheter med betegnelsen JBV Drift. Disse driftenhetene skal ifølge vedtaket i Jernbaneverket, ikke konkurrere på det eksterne markedet om oppdrag.

Konkurranseutsettingen i Jernbaneverket har vært liten og uforutsigbar. I dag blir private bedrifter som utfører vedlikeholdsarbeid på jernbanen tildelt stadig færre oppdrag. Denne utviklingen truer grunnlaget for reell konkurranse. Dersom vi skal få til konkurranse på driftssiden, må man stimulere til økt konkurranse mellom de få aktørene som fremdeles er i markedet.

TF mener at man må konkurranseutsette en større andel av vedlikeholdet på jernbanen. Vi ber regjeringen om å påse at planlagte utbedringer og rutinemessing/ forebyggende vedlikehold blir konkurranseutsatt. Det er også ønskelig med en uavhengig vurdering av mulighetene for konkurranseutsetting av bemanning og feilretting.

Regjeringen har sagt den kommer tilbake til problemene rundt konkurranseutsettingen ved fremleggingen av budsjettet i høst. TF håper regjeringen følger opp egne vedtak, og gir bedriftene som har satset på vedlikeholdsoppdrag på jernbanen en sjanse. Det begynner å haste.

Jan-Terje Mentzoni

---------

Motorveier til sjøs - vil gå utenom Norge

Ett av EUs store prosjekter i årene som kommer er utvikling av «Motorways of

the sea». I høringsdokumentet som er sent ut fra Kommisjonen er det foreslått fire « sjømotorveier». I vårt nærområde planlegges en slik forbindelse som skal gå fra Baltikum til Vest-Europa, med armer til Sverige og Finland, men ikke til Norge.

Linda S. Sjåstad

Det er nok to hovedårsaker til at Norge ikke er med i konseptet, sier leder for Short Sea Promotion Centre i Norge Per Bruun-Lie. For det første er vi ikke medlemmer av EU, og vi blir dermed ikke prioritert. For det andre, er ikke godsvolumene til og fra Norge blant de største i Europa. Men, sjømotorveiene er foreløpig på et konseptuelt stadium, sier han.

Motorveier til sjøs er et virkemiddel for å nå EUs målsetning om å få mer gods transportert på kjøl. Konseptet er laget for å styrke sjøtransportens stilling i markedet. Målsetningen er en strukturell endring med nye intermodale løsninger. Disse nye logistikkjedene skal bli mer stabile og mer effektive enn dagens sjøtransporttilbud. Resultatet skal bli bedre logistikkløsninger enn hva veitransport gir alene. Motorveier til sjøs skal bidra til å avlaste Europas overfylte bilveier.

I land tilknyttet motorveier til sjøs, kan bedrifter og myndigheter søke om økonomisk bistand fra EU. Støtten kan komme fra Marco Polo-programmet eller fra Trans-European Networks (TEN-T). Kravene som stilles til prosjektet er blant annet kvalitet og økonomisk bæreevne. I tillegg skal tiltakene bidra til å gjøre sjømotorveiene livskraftige innen år 2010.

Nærsjøfarten fra Norge til Europa kommer uansett til å styrke sin stilling i årene som kommer, sier Bruun-Lie. Dette fordi EU og de enkelte EU-land satser systematisk på å styrke sjøtransportens stilling på ulike måter, samtidig som de fremmer utviklingen av intermodale løsninger. Norge ved Nærings- og Handelsdepartementet og Fiskeridepartementet er aktivt med i dette arbeidet. Høsten 2004 blir spesielt interessant siden Hollands formannskap i EU-kommisjonen prioriterer nærskipsfarten høyt på sin politiske agenda. Les mer på:

www.shortseashipping.no

-------------------

Europeisk transportpolitikk

Innkreving av tysk veiskatt - snart

Den internasjonale sammenslutingen for veitransport IRU (The International Road transport Union) har testet det nye systemet for innkreving av veiskatter i Tyskland (Maut). Innkrevingssystemet vil fakturere lastebileierne pr km bilene kjører på motorveiene. Det satellittstyrte systemet som har blitt betegnet som et skandaleprosjekt pga store tekniske problemer, virker nå i 99,6% av tilfellene.

IRU arbeider også med å få løst flere andre problemer knyttet til Maut. Blant annet tar tyske myndigheter sikte på å informere veitransportutøverne 15. desember, dersom innkrevingen skal starte 1. januar 2005. Dette er alt for kort varsel. I tillegg må biler som allerede har installert «On Board Units» (OBU), returnere disse til leverandørene for å få nye oppdaterte modeller.

Flyselskaper ønsker ikke oppsigelse av bilaterale avtaler

Europeiske flyselskaper kritiserer Kommisjonens vedtak om å ta juridiske virkemidler i bruk for å tvinge medlemslandene til å si opp bilaterale avtaler med USA. De frykter at dette tiltaket vil skape usikkerhet for flyselskapene, og vil true unntakene fly-allianser har i konkurranselovgivningen.

Det er etter at forhandlingene mellom USA og EU om et felles luftrom kjørte seg fast, at EU vil legge press på USA, via medlemslandenes avtaler. Kommisjonen har formelt spurt 20 av medlemslandene med bilaterale avtaler, om de kan si opp disse. De fem resterende medlemmene er bedt om ikke å forhandle frem en egen avtale med USA.

Den europeiske organisasjonen som representerer 31 store flyselskaper AEA (Association of European Airlines), uttaler at de er overrasket og bekymret over Kommisjonens utspill. AEA sier videre at det er fremgang i forhandlingene mellom EU og USA, og tror en avtale kan bli inngått i 2005, etter presidentvalget i USA.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!