Transportbrukernes Fellesorganisasjon:

Fortsatt sterk lobbyist i transportpolitikk

Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) skal konsentrere seg om arbeidet for å få best mulige rammebetingelser for transport av gods. De fleste medlemmer har sett viktigheten av dette arbeidet, og fortsetter sitt medlemskap. Selv om organisasjonen har skåret bort flere områder man tidligere var inne i, og nedbemannet kraftig, er grunnideen levende.

Christian Ryg

TF må kunne sette ting litt på spissen og løfte fram saker av stor betydning for medlemmene. Samtidig er både politisk rådgiver Linda Sjåstad og direktør Jan-Terje Mentzoni opptatt av at TF skal beholde sitt omdømme og sin image blant myndigheter og fagmiljøer. Saklig, troverdig og etterrettelig er slagordsformen som brukes. Dersom fakta brukes på en lettvint måte, kan det gjøre mer skade enn gagn i det lange løp. Det finnes eksempler på hvor uheldig litt for friske utspill kan være for en organisasjon.

- Vi er gode på transportpolitikk. Dessuten har vi et meget sterkt og godt nettverk. Selv om utredninger i egen regi ikke lenger er et prioritert område, vet vi som regel hvor ekspertisen sitter, eller hvem som arbeider med et område. Vi kan fortsatt hjelpe enkeltmedlemmer som henvender seg til oss, og sette dem på riktig spor, sier de to.

At det «nye» TF har en viktig misjon og solid støtte fra medlemmene, understrekes av det faktum at over 90 prosent av bedriftsmedlemmene fortsatt er medlemmer etter reorganiseringen og innstrammingen. De fleste finner altså at kontingenten lønner seg i forhold til det arbeidet som gjøres transportpolitisk og for å skaffe best mulig rammebetingelser for utøverne. Til syvende og sist kommer det transportbrukerne til gode.

Positive til stor utfordring

Linda Sjåstad er positivt innstilt til den store og utfordrende oppgaven å få samferdsel og transport på dagsorden. Spesielt gjelder det mediene som dagsaviser, radio og TV.

- Vi har tanker om hvordan det kan skje, og vi har tatt enkelte grep. Tilsynelatende må det store, uventede og gjerne negative

eller triste saker til for å vekke medienes interesse. Vi kan se på debatten og artiklene om Oslo havn som godshavn. De færreste journalister virket interesserte i saklig, nøktern og faglig informasjon om betydningen av en god infrastruktur og transport av gods. Fakta om hvor stor ekstra belastning på veiene vi kan forvente som følge av en flytting av Oslo havn og Alnabruterminalen, får ingen til å spisse ørene. Dette står i stor kontrast til effektene av flytteforslagene. Det er mer sannsynlig at forslagene vil medføre økte belastninger i form av støy og utslipp enn det motsatte.

De to har jobbet mye med NTP i vår. Sammen med styret har man fordelt temaene og spisset formuleringer, samtidig som dobbeltarbeid er unngått. Som Sjåstad har uttrykt tidligere, er NTP på ingen måte god nok i forhold til behov for de ulike transportsektorer. Behov og investeringsrammer henger ikke sammen. Vi sakker lengre og lengre akterut. TF er redd for at ingen minister i den nåværende regjering virkelig slåss for samferdsel, og at det dermed heller ikke skjer spesielt mye. Organisasjonen utarbeidet sammen med medlemsorganisasjonene et solid dokument til høringen i Stortingets samferdselskomité i begynnelsen av mai. Her påpekte man en rekke svakheter ved NTP 2006 - 2015. Alt fra kalkulasjonsrente og feilaktige prognoser, til enkeltprosjekter ble gjennomgått.

Samarbeid med andre organisasjoner

Sammen med en rekke organisasjoner og etater, støtter TF opp om Veivalg 2005. På samme måte er man med i prosjektet Capacity 2015. Dette er en europeisk studie som skal se på utviklingen i Europa, herunder transportkorridorer mellom Skandinavia og resten av Europa. Prosjektet støttes av store bedrifter og har med alle faglige etater i Norge, så vel som fra andre land. Prosjektet drives fram av et svensk og et tysk forskningsinstitutt, og skal avsluttes i september i år. Resultatene vil gi et spennende emne for årets Transportbrukerkonferanse.

Konferansen er viktig

Ved siden av målrettet påvirkning og kunnskapsformidling til politiske miljøer, er Transportbrukerkonferansen viktig. Den er møteplass og kontaktskaper. Den er et debattforum, der transportører og transportbrukere kan bibringe politikere, helt opp til Samferdselsministeren, kunnskap om hvilke rammebetingelser næringslivet er avhengig av for å leve. Og ikke minst øke forståelsen for hvor viktig transport er for nasjonens samlede verdiskaping. Enten det gjelder eksportbedriftenes muligheter i Europa, eller det gjelder bedrifter som importerer til sin produksjon. Den siste tidens transportstreik bør jo også vise både politikere og allmennheten at transport dreier seg om mye mer enn personbilkjøring og kollektivtransport. Uten transport vil ikke verdiskaping kunne skje. Egg som dumpes er et grelt bilde som viser viktigheten av transportene.

- Vi drev også en havne- og sjøtransportkonferanse i en del år, sier Mentzoni.

- Men etter hvert ble det vanskelig å drive uten tap. Derfor ble den vedtatt fjernet fra programmet i fjor. Dog er vi fremdeles åpne for interessante emner som kan være gjenstand for konferanser eller seminarer. For et par år siden arrangerte vi en Luftfartskonferanse som ble en stor suksess både temamessig og økonomisk. Det er imidlertid bare Transportbrukerkonferansen vi legger opp til som fast, årlig evenement.

To personer er nødt til å fokusere sitt arbeid og rasjonalisere for å oppnå maksimal effekt av innsatsen. Selv med et solid nettverk både i styret og i medlemsbedriftene, er det oppgaver som må velges bort.

Endrede forutsetninger

Den gangen TF ble dannet, var et kjerneområde å skaffe fram kunnskap og drive opplysning til både brukere og utøvere av transport. Derfor ble Transportskolen opprettet og man utdannet mange, både unge og litt mer erfarne. Men med dagens utdannelse bl.a. i videregående skole og høyskoler, er behov og forutsetninger endret. Det viste seg etter hvert vanskelig å drive Transportskolen med overskudd.

TF valgte derfor å overlate denne virksomheten til PIL-skolen, som driver i vesentlig større skala. Denne skolen kan muligens trekke ut noen stordriftsfordeler, og på den måten bringe overskudd i driften, samtidig som den viktige funksjonen som Transportskolen utgjør, føres videre.

Fortsatt mange oppgaver

Mentzoni og Sjåstad tror at TF kommer til å stå foran mange spennende utfordringer og arbeidsoppgaver.

- Selv om vi i tillegg til skolen også har kuttet ned på utredningsarbeidet, er den virksomheten som retter seg mot myndigheter og politikere fortsatt inntakt og spesielt viktig. I tillegg til oss to i administrasjonen har vi et meget godt nettverk blant våre medlemsorganisasjoner, sier Jan Terje Mentzoni. - Det er viktig at vi setter fokus på dette arbeidet. Bare på den måten kan vi bli målrettet og få de beste resultatene, avslutter TF-direktøren.

 www.transportbrukerne.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!