Transportbrukernes Fellesorganisasjon:

Sommeravslutning

Juni er en måned preget av at en rekke oppgaver skal avsluttes før de fleste av oss tar en velfortjent ferie. I en hektisk tid, fikk jeg gleden av å overvære en sommeravslutning for femte klasse. Lærere og elever hadde satt sammen en flott oppsetning som tok oss med på en rundreise i landet vårt. Det som fremstod som den viktigste forutsetningen for rundreisen, var et samferdselssystem tilpasset vår norske topografi og geografi. Og følgelig den spredte næringsstrukturen og bosetningen vi har hatt frem til i dag.

Vårt samfunns- og næringsliv er i forandring, en forandring vi må tilpasse oss. Det er derfor særdeles viktig at vi for fremtiden sørger for å ha et samferdselssystem som gjør det mulig å oppfylle de politiske målene som vi står sammen om i dette landet. Det må være mulig å ha hele landet i bruk. Det betyr en politikk som gir muligheter for å livnære seg på «ein plass der ingen skulle tru at nokon kunne bu». - Det ikke mulig uten gode kommunikasjoner.

Det er nødvendig å sikre at fremtidige skoleavslutninger kan ta turen rundt Norge, og fortsatt treffe på et lønnsomt næringsliv som legger grunnlaget for gode levekår. Alternativet vil være en trist mimring om det som engang var. Det fortjener verken barna våre eller vi.

Med ønske om en god sommer til alle.

Jan-Terje Mentzoni

 --------------

Økte NTP-rammer:

Stortingsflertallet Ap, Frp og SV

gikk i behandlingen av Nasjonal Transportplan 2006-2011, inn for økte investeringsrammer i hele 10-års perioden. Investeringsrammene som nå blir lagt til grunn i NTP, er 1 milliard kroner per år høyere, både for vei og jernbaneinvesteringer. Dette er svært positivt for næringsutviklingen i Norge.

Linda S. Sjåstad

Rammene må følges opp i årlige budsjetter. Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) og leder av Samferdselskomiteen Petter Løvik (H) er bekymret. Grunnen er at SV er mest opptatt av jernbanesatsing og kan ikke garantere årlige penger til veisatsingsbiten. Og Fr.p. vil ha mer veier, men kan ikke love mer penger over de årlige budsjettene til jernbane. I følge Aftenposten river samferdselsministeren seg i sitt relativt korte hår, for hun skjønner ikke helt hva slags tiltaksplan hun nå skal utarbeide.

TF forstår bekymringen, men velger å være optimister. Planleggingen av samferdselspolitikken må skje med utgangspunkt i realistiske rammer, ellers blir planleggingen av prosjekter dyrere enn nødvendig. Derfor bør Stortinget kunne stå inne for de rammene de vedtar.

Mange gode prosjekter

Stortingsflertallet vil altså øke rammene til veiinvesteringer med 1 milliard kroner årlig. Det vil bringe oss til det ambisjonsnivået som Stortinget vedtok for fire år siden. Med disse midlene kan en rekke prosjekter forseres, slik at nytten av påbegynte veiprosjekter kan tas ut på et tidligere tidspunkt.

På samme måte vil et løft på 1 milliard ekstra i året til jernbaneinvesteringer, løse en del av dagens kapasitetsproblemer. Jernbanen vil bli mer konkurransedyktig. Lønnsomme prosjekter kan bli ferdig tidligere. Med de nye rammene vil dobbeltsporet Lysaker-Asker stå ferdig til 2009, og det kan bygges ny tunnel på Nordlandsbanen (Gevingåsen). Samtidig kan vi få realisert nødvendige krysningsspor for å øke fremkommeligheten for godstog.

Glede eller??

Pessimisme er ikke et godt utgangspunkt når man går inn i en ny planperiode.

TF gleder seg over økte rammer, og forventer at SV og Frp følger opp egne vedtak. Det vil si at Frp vil stemme for 1 mrd. kroner ekstra til jernbaneinvesteringer, og SV vil bevilge 1 milliard ekstra til vei i budsjettene. Hvis ikke, har fløypartiene gjort samfunns- og næringsliv en «GEDIGEN» bjørnetjeneste.

 --------------

Notiser

Innfrir ikke sikkerhetskravene

På Havneforbundets Havnemøte i Molde ga Kystverket en oppsummering av status for implementeringen av ISPS-koden i norske havner. Pr 4. juni hadde Kystdirektoratet 230 plandokumenter til behandling, mens 60 terminaler hadde fått godkjent sine planer. Status pr 1. juli vil være at mange havner da bare vil ha godkjente sikkerhetsplaner.

Når implementeringen er gjennomført vil Kystverket foreta verifikasjon av tiltakene, og utstede Statement of Compliance til havnene. Dette arbeidet er startet opp, men skal ikke være kommet langt. Noen havner vil pr 1. juli fortsatt ikke ha godkjent planverk, ikke ha implementert tiltak og følgelig ikke være verifisert etter ISPS-regelverket.

Ifølge den internasjonale maritime organisasjonen (IMO), ligger bare 6% av verdens havner godt an i forhold til tidsplanen for innføring av The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). Også mange rederier er betydelig bak skjema.

At havner og skip ikke innfrir kravene innen tidsfristen, vil føre til forsinkelser, advarer Generalsekretær i IMO, Efhimios Mitropolos.

Litt bedre transportstøtteordning

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har innført den nye forskriften for nasjonal transportstøtte. Forskriften er bedre en forslaget. Departementet har tatt hensyn til noen av innspillene fra transportbrukerne, men fremdeles er ikke mottakerne av støtten helt fornøyde.

Den viktigste endringen i forhold til forslaget, er at bedriftene kan motta støtte selv om godset transporteres via Sverige. TF og Transportbrukerutvalget i Nordland påpekte i høringsuttalelsen at det ofte er mest effektivt for bedrifter i virkeområdet å la transporten gå via Sverige. Vi understreket også betydningen den foreslåtte ordningen ville ha fått for konkurransen mellom transportmidlene. Det var sær-

lig Artic Rail Express (ARE) og Ofotbanen som hadde kommet dårlig ut.

Imidlertid er det andre punkter hvor forskriften ikke er forbedret i forhold til det opprinnelige forslaget. Blant annet punktet om at bedrifter ikke kan motta både fylkeskommunal og nasjonal transportstøtte i samme kalenderår. Dette betyr at bedrifter som mottar fylkeskommunal transportstøtte, i liten grad vil få kompensasjon for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift.

TRANSPORTBRUKER-KONFERANSEN 2004.

TF arrangerer 11. - 12. oktober for 45. gang til Transportbrukerkonferansen - den viktigste møteplassen for transportbrukere og -tilbydere, systemleverandører, myndigheter og andre med interesse for transport og logistikk. Konferansen er lagt

til Quality Hotel og Badeland i Sarpsborg.

Konferansens første dag vies alltid til transportpolitiske emner. Her møtes stortingspolitikere og næringslivsledere til debatt. Det blir også mange matnyttige foredrag fra inn og utland. Blant annet kommer Kommunal- og regionalminister Erna Solberg og snakker om samferdsel som regionalpolitisk virkemiddel.

På tirsdag 12. oktober deler vi konferansen i to parallelle deler med næringsrettede tema. I år er det:

www.transportbrukerne.no 

Meld deg på før 16. august og få 500 kr i avslag!

 --------------

Europeisk transportpolitikk

Varierende oljepriser kan endre transportkontrakter

The Freight Transport Association (FTA) mener at transportkontrakter bør være mer fleksible på grunn av variasjonene i oljeprisene. Drivstoff kan utgjøre opptil 30% av produksjonskostnadene til en lastebil, og prisvariasjoner gjør det er derfor vanskelig for transportselskapene å anslå de reelle kostnadene. Bakgrunnen for utspillet er spådommer om ustabile oljepriser i lang tid fremover. FTA som representerer både transportbrukere og transportører, har laget en web-tjeneste som kan være til hjelp under kontraktutformingen:  www.fta.co.uk/fuelprices

Effektiviserer innenlandske vannveier

Kommisjonen lanserte denne måneden et nytt direktiv som skal blåse vind i seilene til transportører på innenlandske vannveier. Direktivet skal bedre konkurranseevnen ved harmonisering av trafikkinformasjon og legge til rette for problemfri navigering mellom EU-land. Systemet er kalt «River Information Service» (RIS), og vil ifølge EurActiv.com tilby informasjon om navigeringsforhold, trafikksituasjon og annen strategisk informasjon for planlegging av selve transporten. Man forventer at systemet vil gi betydelige kostnadsreduksjoner ved optimalisering av logistikkprosessen.

Slutt på prisdiskriminering på internett

Etter initiativ fra EU-Kommisjonen har nå de fleste europeiske flyselskap sluttet å tilby samme flybillett til forskjellig pris avhengig av hvilket land det bestilles fra. Kommisjonen mottok en rekke klager fra flypassasjerer som følte seg diskriminerte. Prisforskjellene var opptil 300%. 18 av Europas største flyselskaper ble bedt om å gjøre rede for praksisen. Nå har 16 av dem svart at denne type diskriminering ikke eksisterer lenger. I noen tilfeller vil man finne restriksjoner på noen papirbilletter, og det kan forekomme noen forskjeller i servicegebyr, men prisnivået skal nå være det samme for alle EU-innbyggere.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!