«Det er viktig at alle har det bra» - Partiprogrammene 2005

Ikke alle politiske parti har like konkrete lovnader i sine forslag til partiprogram. Her er noen utdrag om samferdselpolitikk:

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil føre en samferdselspolitikk som gjør at folk kan arbeide og bo i hele landet og leve aktive liv. Ap støtter opp om nullvisjonen hvor det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller alvorlig skadde i trafikken, og vil bidra til mer miljøvennlig samferdsel. Samtidig må en kunne levere varer hurtig til markedene. Norge skal ikke miste konkurransedyktighet på grunn av vår geografiske beliggenhet. Får man mer gods over fra vei til bane skaper en større sikkerhet langs veiene og en mer miljøvennlig godstransport. Arbeiderpartiet har landsmøte den 7. til 10. april 2005.

Høyre

Høyre vil ha en sterkere satsing på samferdsel som kan øke effektiviteten og konkurransekraften i norsk næringsliv. Det er en klar sammenheng mellom gode transportløsninger og et konkurransedyktig næringsliv. Høyre vil derfor øke bevilgningene til veiinvesteringer betydelig. Høyres målsetning er at alle deler av landet skal ha en sikker og moderne infrastruktur. Høyre har landsmøte den 6. til 8. mai 2005.

Fremskrittspartiet

Det offentlige har ansvaret for at landet har en moderne infrastruktur med et godt samferdsels- og kommunikasjonsnett. Utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud og konkurranse. Nye prosjekter skal oppfylle krav til høyest mulig kost-/nytteeffekt for det samfunn tiltaket skal betjene. Fremskrittspartiet aksepterer ikke bomstasjoner på fra før offentlig finansierte veier. Fremskrittspartiet har landsmøte den 20. til 22. mai 2005.

Sosialistisk Venstreparti

En mer miljøvennlig samferdselspolitikk i byer og tettbygde strøk innebærer økt økonomisk satsing fra statens side på kollektivtrafikk og bruk av sykkel. I byene skal kollektivtransporten være ryggraden i transportsystemet, dette er nødvendig for å skape bedre bo- og leveområder. Kollektivtransporten må i de store byene gis klare fordeler i trafikken, slik at den får et konkurransefortrinn med hensyn til tid. Sosialistisk venstreparti har landsmøte den 31. mars til 3. april 2005.

Kristelig folkeparti

Bedret infrastruktur, gode veier og andre transportløsninger er viktig. Avstandskostnader er en av de største utfordringene for næringslivet i distriktene. Bedre kommunikasjonsløsninger er viktig for en positiv utvikling i distriktene. Mange blir drept eller alvorlig skadet i veitrafikken. Mange ulykker skyldes manglende holdninger til å følge trafikkreglene og avpasse farten etter forholdene. Dårlig veistandard og manglende rassikring kan også øke ulykkesrisikoen og skaper utrygghet. Kristelig folkeparti har landsmøte den 21. til 24. april 2005.

Senterpartiet

Senterpartiet vil ha økte bevilgninger til vei, slik at etterslepet vi har i dag på over 10 milliarder kroner blir tatt igjen innen 2010.

Senterpartiet vil prioritere et velfungerende samferdselstilbud som er helt avgjørende for å ta hele landet i bruk.

Senterpartiet hadde landsmøte den 10. til 13. mars 2005.

Venstre

Et godt samferdselstilbud er avgjørende for å opprettholde spredt bosetning i et land som Norge. Venstre vil føre en samferdselspolitikk som sikrer god framkommelighet og effektive transportkorridorer for folk og bedrifter i distriktene. Godstrafikk bør i størst mulig grad overføres til bane der dette er mulig. Venstre har landsmøte den 15. til 17. april 2005.

--------------

Nytt forslag til havnedirektiv:

TF er positiv til liberalisering av havnetjenester

Europakommisjonen har lagt frem et revidert forslag til Europaparlamentets- og rådsdirektiv (2004/240) om økt konkurranseutsetting av havnetjenester. TF mener det reviderte forslaget er dårligere enn det opprinnelige, men likevel bedre enn ingenting. Kommisjonens opprinnelige forslag om liberalisering av europeiske havnetjenester ble nedstemt i Europaparlamentet i 2003.

Linda S. Sjåstad

TF mener at konkurranse mellom utøvere av havnetjenester er den beste måten å sikre god service og konkurransedyktige priser. Konkurranse vil etter vår mening kunne løse en del av kø- og opphopingsproblemene i europeiske havner. Dette er ikke et ideologisk spørsmål, men nødvendige tiltak for å holde handelen i gang uten at kostnadene til konkurranseutsatt industri akselererer.

Havnas rolle i leveringskjeden

For å styrke konkurranseevnen, ønsker TF å fjerne ineffektivitet fra leveringskjeden. Ineffektive havnetjenester blir sett på som en betydelig hindring i arbeidet med å effektivisere leveringskjedene i et stadig mer globalt marked. Produksjonsbedrifter bruker ikke lenger lokale råstoffer. De importerer råstoff fra hele verden, og eksporterer varene sine. Leveringskjedene er blitt så kompliserte, at det er helt nødvendig med effektive og pålitelige transporttjenester.

Obligatorisk med autorisasjon/løyve

Kommisjonen foreslår obligatorisk autorisasjon/løyve for å kunne utføre havnetjenester. TF stiller spørsmålstegn ved kravet, siden operatørene i havnene er likevel er underlagt krav til kranførerbevis, truckførerbevis, krav til sertifikater for skipets mannskap og til losens kvalifikasjoner etc. I tillegg kommer vanlig arbeidsmiljøregelverk. Kravet til obligatorisk autorisasjon fremstår som unødig byråkratisk og kostnadsdrivende.

Egenhåndtering av gods

Vi er positive til at egenhåndtering fremdeles er med i det reviderte forslaget. Imidlertid var det opprinnelige forslaget mye bedre. Det nye direktivet virker noe uklart når det gjelder transportutøvers adgang til å bruke eget landbasert personell. TF mener ordbruken bør strammes inn, slik at tolkningsalternativene blir mindre.

Brukerne av havnene er opptatt av at sikkerhetsstandarden er best mulig. Vi mener at direktivet ikke vil medføre en dårligere sikkerhet, så lenge normale helse- og sikkerhetstiltak er fulgt. Det er viktig å understreke at trygghet på arbeidsplassen ikke er et argument for å begrense konkurransen.

Både Norsk Havneforbund og Norges Rederiforbund er mer kritiske til Kommisjonens reviderte forslag. De mener at direktivforslaget har betydelige svakheter på sentrale punkter, og stiller spørsmål ved om virkningene av forslaget vil være i tråd med intensjonene.

--------------

Europeisk transportpolitikk

Maut virker ikke på trafikken

Introduksjonen av veiskatten Maut på det tyske veinettet fra 1. januar i år, ser ikke ut til å ha nevneverdig innvirkning på trafikken. Ifølge det Sveitsiske transportinstituttet ProgTrans vil Maut ikke ha noen innvirkning på veksten i veitransporten. De ser derimot en tendens til at en økende del av jernbanetransporten nå går over til vei. Hovedårsaken til denne økningen er at transportører finner det lettere å frakte godset via det tyske veinettet. Disse konklusjonene har også blitt bekreftet av det tyske «Bundesamt fur Guterverkehr».

Retningslinjer for statsstøtte til regionale flyplasser

Europakommisjonen har foreslått retningslinjer for statlig støtte til flyplasser. Retningslinjene omhandler finansiering av flyplassinfrastruktur, og statlig støtte for oppstart av nye ruter fra regionale flyplasser. Det hadde oppstått et behov for en klargjøring av reglene for å sikre rettferdige konkurranseforhold. Retningslinjene presiserer at flyplasser ikke har lov å stenge ute eller diskriminere selskaper. Kommisjonen ønsker åpne og oversiktlige system for statstøtte. Statlig finansiering og eierskap av regionale flyplasser blir tillatt, men bagasjehåndtering, fylling av drivstoff og andre bakketjenester skal liberaliseres. Små flyplasser kan få unntak fra disse reglene. Bakgrunnen for de nye retningslinjene er Kommisjonens bestemmelse vedrørende Charleroi Airport, hvor de blant annet godkjente oppstartstøtte for lavpris selskapet Ryanair.

Positive signaler for en europeisk kystvakt

Europarådet og EU parlamentet har kommet frem til et kompromiss vedrørende «Ship-source pollution»-direktivet. Corien Wortmann Kool, som har ledet forhandlingene på vegne av Parlamentet, sier at en europeisk kystvakt kan spille en viktig rolle i bekjempelsen av oljesøl fra skip. Om forhandlingene sier han: - Europarådet har akseptert prinsippet om en europeisk kystvakt.

www.transportbrukerne.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!