The Neverending story

I 1984 kom filmen The Neverending Story, basert på Michael Endes bok. Filmen handler om en ti år gammel mobbeutsatt gutt, som lever seg helt inn i en meget spesiell bok, og hvor gutten kommer inn i en fantasiverden hvor han selv spiller hovedrollen.

For mange nordmenn har nok uttrykket en noe mer negativ klang, og beskriver ofte en prosess som bare går og går, og hvor det er vanskelig å se en avslutning, eller et resultat i enden av prosessen. Akkurat nå har jeg inntrykk av at vi er inne i en slik prosess (vi har jo også vært innom Soria-Moria), hvor det fortsatt er et godt stykke igjen, før vi kan se for oss produktet eller resultatet. Jeg tenker på endelig budsjett for samferdselssektoren, hvor jeg er usikker på hva sluttresultatet vil bli.

Vi fikk den rød-grønne regjeringens Soria-Moria-erklæring 13. oktober, Bondevik I-regjeringens statsbudsjett 14. oktober, Stoltenberg II-regjeringens forslag til revidert budsjett 10. november og saldert budsjett like oppunder jul. Jeg må innrømme jeg er spent på hva sluttresultatet vil bli - særlig tatt i betraktning alle ressursene som legges ned for hvert steg i prosessen. Dette gjelder både politikere, administrasjon, transportetater og interesseorganisasjoner.

Det kan se ut som vi i valgår har en institusjonell utfordring - Hvordan kan vi bruke tiden på å utvikle en best mulig samferdselspolitikk, heller enn å være fastlåste aktører i en langtekkelig prosess, hvor sluttresultatet kanskje ligger nær utgangspunktet? Utfordringen er å få organisert arbeidet, slik at prosessen blir innovativ, heller enn repetisjonspreget. Dette gjelder for øvrig ikke bare budsjettprosessen i høst, men i høy grad også hvordan vi kan utvikle Nasjonal transportplan som et instrument for samferdselspolitikken.

Ole A. Hagen

------------

Lovende Soria-Moria-erklæring

I regjeringserklæringen legges det opp til å øke rammene til samferdsel med to mrd kr, i tråd med Stortingets vedtak under behandlingen av Nasjonal transportplan. En mrd kroner vil gå til vei, og en mrd til bane. - Dette er et viktig signal fra den kommende Regjeringen, sier direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Ole A. Hagen. - Dette viser at den rød-grønne regjeringen har tatt samferdsel på alvor, og følger opp satsingen på Nasjonal transportplan.

Ole A. Hagen

Det er positivt at det i erklæringen er uttrykt vilje til å satse på sekundærvegnett og fylkesveier. TF understreker at næringslivet trenger et sterkt og velfungerende stamveinett.

Videre er det positivt at kjøreveisavgiften og el-avgiften for jernbane fjernes. Dette er viktige og positive meldinger til næringslivet.

Den nye regjeringen mener at omfattende konkurranseutsetting innen samferdselssektoren går på bekostning av viktige sikkerhets- og beredskapsfunksjoner. - Vi kan ikke se at det er en direkte kobling mellom konkurranseutsetting og krav til sikkerhet. Sikkerheten må alltid være i høysetet, understreker Hagen.

Avslutningsvis understreker Hagen at det er positivt at den kommende Regjeringen vil vurdere å bedre rabattordningene og om enkelte riksveifergestrekninger kan gjøres gratis. - I denne sammenheng er det viktig å sikre at også næringslivet får gode rammevilkår.

------------

Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006 innfrir ikke forventningene

Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006 ser ikke ut til å være i samsvar med Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan. TF hadde forventet at Regjeringen ville ta Stortingsflertallet på alvor, og bevilget en mrd kr mer til vei og en mrd kr mer til jernbane.

Ole A. Hagen

TF har også merket seg uttalelsene til veidirektør Søfteland og jernbanedirektør Killi. Søfteland er «urolig», fordi forfallet av veinettet vil fortsette, mens Killi er «overrasket» over at Bondevik-regjeringen ikke følger opp Stortingsvedtaket.

TF er fornøyd med at Regjeringen vil fjerne kjøreveisavgift «for ordinær vognlast med jernbane». Dette er viktig for bedrifter som blant annet transporterer tømmer på jernbanen.

TF stiller seg positive til den foreslåtte satsingen på trafikksikkerhet, og til viktige investeringer og utvikling av godsterminaler.

------------

Vellykket TransportbrukerKonferanse

TransportbrukerKonferansen 2005 er nå historie. Etter tilbakemeldingene fra deltakerne og pressen har konferansen blitt loset vel i havn også i år!

Ole A. Hagen og Jo Eirik Frøise

Med i overkant av 210 deltagere fra hele landet, 10 utstillere, og 37 foredragsholdere og debattdeltakere, ble konferansen avsluttet med en interessant samferdselsdebatt med Samferdselsministeren og samtlige partier fra den nye Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

TransportbrukerKonferansen 2005 ble i år stedet hvor den nye samferdselsministeren Liv Signe Navarsete fikk møte næringslivet og pressen for første gang som minister. Dette resulterte at viktige samferdselspolitiske tema ble reist i media. Både NRK-Dagsrevyen og TV2-nyhetene hadde reportasjer fra konferansen og med NTB til stede gikk samferdselssakene ut til hele 62 aviser som hadde oppslag fra nyheter på TransportbrukerKonferansen.

Med få ressurser har vi fått til en flott konferanse som jeg tror at næringen har satt pris på, kommenterer direktør Ole Hagen i TF.

- Det er også kommet positive tilbakemeldinger på å bruke kunstneriske innslag à la «Raske menn» og Benedicte Adrian. Dette gir også en pekepinn på hvilken retning konferansen skal utvikles. Arbeidet med neste års konferanse er allerede i gang og vi tror at vi vil ha god nytte av de erfaringer vi har tatt med oss under årets konferanse - som var det første steget mot en ny og større konferanse for transportnæringen.

------------

Europeisk transportpolitikk

Tysk transportminister åpner for MAUT også på sekundærvegnettet

Den tyske transportminister Manfred Stolpe har lovet å gi regionene myndighet til å innføre restriksjoner for langtransportens tunge kjøretøy, eller mulighet for å innføre avgifter også utenfor motorveiene, for å håndtere all lastebiltrafikk som vil unngå MAUT´-en.

I et møte med de regionale transportministrene orienterte Stolpe om at lovverket ville bli justert, slik at regionale myndigheter kan innføre tiltak for å redusere lastebiltrafikken, dersom den er til stor ulempe lokalt og regionalt. Ekte lokaltrafikk vil ikke bli berørt. Han sa også at nasjonale og regionale myndigheter i fellesskap skulle vurdere hvordan man kan gjennomføre MAUT på denne type veier.

Ralion og Green Cargo har signert en samarbeidsavtale

Det tyske selskapet Railion og det svenske Green Cargo har signert en avtale med sikte på å forbedre kvalitet og leveringshastighet, samtidig som de ser potensiale for å redusere kostnadene.

Et av prosjektene som det var enighet om å utvikle var å forbedre på ruteforbindelsen mellom Maschen i Tyskland og Hallsberg og Göteborg. En felles strategi sammen med den baltiske ferjeoperatøren Scandlines vil også bidra til synlige resultater i løpet av neste år.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!