Transportbrukernes Fellesorganisasjon:

Revidert budsjett 2005

Regjeringen velger ikke å kutte i bevilgningene til samferdsel i revidert nasjonalbudsjett for 2005. Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) er positive til de relativt små forandringene som regjeringen har gjort innen samferdselssektorene.

Vei: Regjeringen vil øke bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveier med 25 mill. kr. Midlene vil bli benyttet til asfaltlegging, og vil gi ca. 80 km nytt veidekke. Dette er ikke mye, men TF mener totalt sett, at vi har et godt veibudsjett i 2005.

Jernbane: TF er særlig glade for kompensasjonen gitt til jernbanen på 200 millioner kroner, på bakgrunn av nye opplysninger om budsjettvirkningen av at virksomheten ble innlemmet i merverdiavgiftssystemet fra 1. januar 2005.

Regjeringen vil øke bevilgningene til sikkerhetstiltak på jernbanen med 25 millioner kroner. I tillegg vil de øke bevilgningene til omstillingstiltak i Jernbaneverket med 40 millioner kroner. Dette er midler som skal brukes til omstillingstiltak i forbindelse med konkurranseutsettingen av produksjonsvirksomheten til Jernbaneverket. På dette området er det tidligere bevilget 35 millioner kroner til slike tiltak i 2005.

Transportbrukernes Fellesorganisasjon hadde imidlertid ønsket at regjeringen i tillegg hadde bevilget ekstraordinære planleggingsmidler, slik at man neste år hadde hatt en reell mulighet til å oppfylle de mål som er satt for jernbaneinvesteringer i NTP.

Havner: Kystverket vil øke gebyrinntektene med 3 mill. kr som følge av økte reparasjonsutgifter i forbindelse med uværet sist vinter. TF forutsetter at denne økningen i gebyrene fjernes i Statsbudsjettet for 2006.

----------

Modulvogntog til terminal i Danmark

Danmark har bestemt seg for å gjennomføre et begrenset forsøk med 25,25 meter lange vogntog. Forsøket omfatter trafikken over Øresundbroen og til/fra Cargo Center ved Kastrup flyplass, skriver Sveriges Åkeriföretag på sin hjemmeside.

Linda S. Sjåstad

- Jeg vet at mange i transportbransjen har ventet på denne tillatelsen, men jeg vil gjerne understreke at det ikke er uproblematisk å tillate trafikk med modulvogntog, sa den danske trafikkministeren Flemming Hansen på årsmøtet til Dansk Transport og Logistik (DTL). Økonomiske, regionale og sikkerhetsmessige hensyn skal tillegges vekt.

DTLs møteleder, Anker M. Jensen slo fast at modulvogntogene er en nødvendighet for morgendagens transportsystem, der det i økende grad satses på transporter av større godsmengder. - Fordeler og ulemper med modulvogntogene har blitt diskutert atskillige ganger tidligere, sa han. Det trengs ingen ytterligere dokumentasjon for politisk å kunne gi grønt lys for modulvogntog. Andre land har for lenge siden innsett fordelene med 25,25 meter lange vogntog. Enten som forsøk eller permanente løsninger.

Modulvogntog er i dag tillatt i Sverige og Finland. Forsøk pågår både i Tyskland og Nederland. Flere danske transportselskap har allerede erfaring med 25,25 meter lange vogntog ved at de transporterer i Sverige.

- Også til terminal i Norge?

Statens vegvesen har sendt ut på høring et forslag om å tillate modulvogntog på en 3,5 km lang strekning fra svenskegrensen. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å etablere en terminal på Sletta for omlasting av gods fra Sverige.

Vogntog med vekter og dimensjoner som er tillatt i Sverige skal kunne kjøre til terminalen for omlasting. Tilsvarende vil vogntog som kommer fra andre steder i Norge og skal over grensa, kunne omlaste ved Sletta.

Det er på den aktuelle strekningen ingen hinder for fremkommelighet for vogntog med totalvekt 60 tonn og en lengde på 25,25 meter.

«Vegdirektoratet finner at en slik omlastningsterminal vil være kostnadseffektivt for transportørene på strekningen, og at det ikke vil få store konsekvenser for norsk transportnæring for øvrig, hvis terminalen blir opprettet».

Transportbrukernes Fellesorganisasjon vil selvsagt støtte forslaget fra Vegdirektoratet. Imidlertid ønsker vi oss en prøveordning som går helt til Alnabru. Dette for å sikre effektive kombinerte transporter.

----------

Transportstøtteordningen utvides

Regjeringen vil utvide det geografiske området for transportstøtte. Dette går frem fra et brev fra Regjeringen til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, om tilleggsnotifiseringer av den nasjonale transportstøtteordningen.

Linda S. Sjåstad

- Vi mener det finnes et uutnyttet handlingsrom innenfor dagens regelverk, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. - Dette ønsker vi nå å prøve overfor ESA.

Transportbrukernes Fellesorganisasjon mener det er svært gledelig at regjeringen nå går inn for å utvide transportstøtteordningen, slik at flere distriktsbedrifter kan få kompensert for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift. Regjeringen ser ut til å ha tatt hensyn til signalene fra de berørte bedriftene. Næringslivet ønsker en romslig ordning, hvor flest mulig av bedriftene får kompensert for de økte utgiftene. Transportstøtten er den eneste av kompensasjonsordningene som går direkte tilbake til bedriften.

- Veldig positivt, sier regiondirektør i NHO Buskerud, Per Steinar Jenssen til nho.no. Transport utgjør store kostnader for mange bedrifter i Norge, og nå kan næringslivet i flere kommuner få transportstøtte. Regjeringen går nå inn for å utvide det geografiske området for ordningen. Han er svært fornøyd med at regjeringen vil ha kommunene Hemsedal, Hol og Ål i Buskerud inn i varmen.

- Det har vært uforståelig for oss at de ikke ble med i første omgang.

Regjeringens ønske om å utvide det geografiske virkeområdet er et resultat av at ESA ikke imøtekom Regjeringens forslag om å innlemme fire øykommuner i Møre og Romsdal i den nasjonale transportstøtteordningen i 2004.

Regjeringen foreslår å utvide virkeområdet med følgende kommuner: Stor-Elvdal i Hedmark, Nord-Fron, Sør-Fron, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang i Oppland, Hemsedal, Hol og Ål i Buskerud og Etne, Kvinnherad, Odda, Ullensvang, Granvin, Kvam, Masfjorden, Modalen, Voss, Ulvik og Fedje i Hordaland.

----------

Europeisk transportpolitikk

Selvhåndtering blir stående

Selvhåndterings-elementet i det nye havnedirektivet vil fremdeles «være på bordet», ifølge direktøren for maritime spørsmål i generaldirektoartet for transport og energi (DG TREN), Fotis Karamitsos. Direktøren sa på en ESPO-konferanse at det nye forslaget fra Europakommisjonen om liberalisering av havnetjenester, nå har en bedre sosial profil enn det opprinnelige forslaget. Videre sa han at han fryktet kaos dersom denne delen av det nye direktivet ikke blir vedtatt. Da vil Kommisjonen bli tvunget til å benytte eksisterende markedslovgivning i en uregulert havne-sektor, mente han.

Transportkommisæren tar over saken om linjekonferanser

Det er forventet at Jacques Barrot, ansvarlig for transport i Europakommisjonen, tar over ansvaret for revideringen av direktivet som gir linjekonferansene tillatelse til å drive prissamarbeid. Konkurransekommisæren Neelie Kroes erklærte seg innhabil siden hun har bakgrunn fra linjerederiet P&O Nedlloyd. Saken ble sendt videre til Kommisjonens president Jose Barroso, som selv sier at det aldri var ment at han skulle ferdigstille denne saken. Ifølge transportmagasinet Lloyds List har Barroso tilbrakt en uoffisiell luksusferie på en yacht, eid av et gresk shippingselskap.

Transportbrukere over hele Europa har med European Shippes´ Council i spissen, arbeidet hardt for å fjerne linjeselskapenes adgang til å drive prissamarbeid.

www.transportbrukerne.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!