Går sammen om fremtidsrettet it-plattform

TakeCargo er en logisk utvikling fra Ex Works. Det er transportkjøpernes grep - i samarbeid med de store samlasterne og vareleverandørene - for å styre logistikken gjennom en fremtidsrettet it-plattform, og systemet kommer raskt. Selskapets eiere er transportkjøpere, men over tid vil alle være velkomne som brukere.

Halvor Nassvik (i midten), ass. direktør logistikk i Coop er styreformann i TakeCargo. Her sammen med IT-direktør Terje Bjørnstadjordet i Ica Norden og som også er styremedlem i TakeCargo, og distribusjonsdirektør Trond Tangen i JOH-System. Foto: Henning Ivarson

Christian Ryg

I følge adm. direktør Espen Aass i TakeCargo er dette ingen boble som vil sprekke. Selskapet bygger langsomt og sikkert opp et system og utvikler ideen med tanke på framtiden. Hensikten er å senke kostnadene, både administrativt og for selve transporten.

Ideen til TakeCargo ble presentert av Entra Data i 2000. Selskapet ble dannet i juni 2001 og programvareutviklingen satt i gang. I fjor kom en ny eierstruktur på plass og testing av systemet med en rekke matvarekjeder og leverandører ble gjennomført.

Det er viktig å være klar over forskjellen mellom TakeCargo og tradisjonelle portaler. Dette er ikke en meglerportal, men en kommunikasjonskanal, der alle brukere har tilgang. Nettopp fordi mange av de store transportkjøperne har valgt å satse på TakeCargo, vil systemet få stor betydning også for transportbransjen. Derfor har alle de store samlasterne: Nor-Cargo, Tollpost Globe, DHL og Linjegods, valgt å delta, og man ønsker å knytte flere transportører, transportkjøpere og vareleverandører til systemet. Men hele tiden ønsker eierne at styringen med TakeCargo skal ligge på transportkjøpersiden.

Store forbedringer

Deltagerne får full utnyttelse av elektronisk kommunikasjon, enten det dreier seg om vareleverandører, transportører eller transportkjøpere. En stor fordel er at informasjon kun registreres en gang.

- Dessuten slipper brukere av TakeCargo å integrere seg mot ulike systemer med ulike grensesnitt. Det gjør at man slipper høye kostnader ved bytte av kommunikasjonssystem. Etter hvert som flere både på transportørsiden og fra vareleverandørene tilpasser seg mot denne løsningen, vil det forenkle distribusjon og transport, sier Aass.

Kommunikasjon mellom de ulike aktører i markedet har tidligere stort sett gått en til en. Med løsningen man ønsker å innføre, vil TakeCargo fungere som et nav. All kommunikasjon blir kanalisert gjennom navet, og alle som er tilknyttet kan kommunisere med hverandre elektronisk. Det betyr en betydelig effektivisering.

Ledelsen i TakeCargo og eierne understreker også at jo flere som er med, desto flere deler kostnadene ved utviklingsarbeid.

Dagligvarebransjen ønsker rutiner

Coop, Ica og Joh-System er hovedaksjonærer. Dagligvarebransjen var tidlig ute med å sikre seg kontroll over sin logistikk, gjennom Ex-Works kjøp. Nå ønsker man fast praksis og vil involvere transportørene sterkere. Styreformann i TakeCargo, Halvor Nassvik, er også ass. direktør logistikk i Coop. Han ser store fordeler ved å ta løsningen i bruk både i Norge og senere internasjonalt.

- Vi planlegger en mer effektiv avvikling av våre transporter. Ved å eliminere feilkilder og registrere informasjon bare en gang, samt å overføre informasjon elektronisk mellom alle parter, vil vi oppnå dette. Vi bør bort fra rutiner der bestilling skjer via faks. Da må våre transportører og leverandører registrere manuelt den informasjonen vi allerede har registrert, og det er tungvint dyrt og upresist, sier Nassvik.

Den eneste som ikke er med av de store i Norge på eiersiden i Norge er Reitan-gruppen, men også de ønsker være med i et brukerforum.

Alle vinner

Alt skal foregå med hjelp av EDI, enten det dreier seg om booking, endring av sendinger, status, fraktbrev eller fakturasendinger. Nassvik understreker at Coop ønsker langsiktige avtaler med transportørene.

- Men heretter skal disse avtalene gjennomføres med teknologien i TakeCargo. Det dreier seg om en vinn-vinn situasjon, fordi alle parter kan rasjonalisere og effektivisere, sier han.

Espen Aass understreker at alle får lavere kostnader.

- Det gjelder administrativt og innen IT. Dessuten får man et bedre verktøy. Kjøperen får også bedre kontroll. Det er lettere å få til presise leveringer og til lavere kostnader.

For transportørene betyr det lavere kostnader, fordi man slipper tidkrevende registreringer og dessuten får sikrere og riktigere booking og mer effektiv administrasjon. Leverandørene får tilgang til online oppdatering av transportstatus for sine varer.

Nor-Cargo har valgt å gå inn og samarbeide innen TakeCargo. Produktdirektør Tom Østreng mener løsningen også gir transportøren fordeler. Han ser for seg en snarlig utvidelse av transportørens medvirkning i systemet.

- Forenkling av rutiner for booking og fakturering er de viktigste momentene, mener Østreng.

De tre andre store samlasterne: Tollpost Globe, DHL og Linjegods, er også inne i samarbeidet med TakeCargo.

Brukerstyring

- Det blir fortsatt konkurranse, men heretter mer på brukerens premisser. Det finnes mange transportører med meget gode systemer, understreker Aass. - Men brukerne har lett for å bli fanget i ett system, og kostnadene ved å skifte transportør blir for høye. Brukerne ønsker i større grad å styre sin logistikk og ha kontrollen over kostnadsbildet.

Visjonen er at TakeCargo skal være rådende i markedet, og at man skal samarbeide. Mange av deltagerne i TakeCargo er del av konsern med virksomhet i flere land. Aass ser for seg at allerede i inneværende år vil flere millioner meldinger bli formidlet gjennom løsningen og med en sterk vekst i årene som kommer. Det stiller krav til driftsleverandøren. TakeCargo har valgt å bruke ErgoGroup. Firmaet tilrettela en fleksibel løsning, som skal takle svært store volumer med høy grad av sikkerhet og tilgjengelighet.

Aass mener også at driftsleverandøren tilfredsstiller kvalitetskrav og krav til oppetider. I tillegg kommer at stordriftsfordelene tilføres brukerne, altså at hver enkelt betaler en forholdsvis beskjeden pris for tjenestene.

Den 28. april vil den første store brukersamlingen bli avholdt.

Videreutvikling/forskning

Man kan anta at TakeCargo vil få stor betydning for utviklingen av transport i Norge.

- Deltagerne ser flere viktige utviklingsprosjekter der man også søker samarbeid med forskningsinstitusjoner. Dette gjelder områder som vil gi bedre kvalitetskontoll for matvarene samt lavere miljøbelastning. Viktig informasjon som registreres for eksempel av transportøren, vil med TakeCargo kunne rutes tilbake til IT-systemene til dagligvarekjedene. Dette vil gi kjedene eksakt informasjon om hvilke varer som til enhver tid befinner seg hvor. Dermed har kjedene informasjon som kan sikre mer optimale fraktavganger. Temperaturen i bilene kan også registreres og overføres mellom partene via TakeCargo. Dermed forbedres kvalitetskontrollen. Manuell fakturakontroll vil kunne erstattes av automatisert fakturakontroll, sier Aass, som legger til at TakeCargo også ønsker å bidra til at det viktige standardiseringsarbeidet som er utført i regi av Norstella, videreføres internasjonalt.

Rask utrulling

Konseptet TakeCargo ble gjennom tre møter på slutten av fjoråret presentert for tilsammen 270 virksomheter. De fremmøtte var vareleverandører til dagligvaresektoren og transportører. Mange av disse virksomhetene knyttes opp mot TakeCargo i nær fremtid.

 www.takecargo.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!