Måtte skape en nordkorridor til Europa

Da Marco Polo programmet ble satt i gang i EU for å gjennomføre den ønskede overføringen av gods fra land til sjø, stoppet man på en måte midt i Nordsjøen. Nordområdene ble ikke lagt inn i programmet. Derfor ble Northern Maritime Corridor igangsatt i 2002. Nå er man i ferd med å starte NMC II. Her skal arbeidet videreføres.

Christian Ryg

I det første NMC-prosjektet var det 20 partnerregioner fra åtte forskjellige land. Her er Arkhangelsk og Murmansk med omkringliggende områder involverte.

Første fase av prosjektet har i tillegg til regionale og statlige myndigheter hatt med private firmaer og havner og terminaler i de aktuelle regionene. Mye av hensikten med prosjektet har vært å bygge nettverk og fungere som et idéverksted der man kunne ta opp og utvikle nærsjøfartskonsepter, som kunne hjelpe de aktuelle regionene til bedre forbindelser for eksport og import.

To mål

Oppfølgingsprosjektet NMC II er delt i to. Det ene målet er å følge opp og videreutvikle konkret nærsjøfartslinjer og initiativ. Det andre er å bidra til politisk utvikling og endring i retning av økt satsing på nærsjøfart på nasjonalt så vel som på internasjonalt plan.

Det blir svart viktig for NMC II å sørge for sømløse overganger fra EUs TEN (Trans Europeiske Nettverk) til NMC. Bare på den måten kan man få gode forbindelser mellom EU landene og Norge, Island, Færøyene og Russland.

NMC II skal promotere den nordlige maritime korridoren som sjøens motorvei. Man skal også utvikle ideer til framtidig havnestruktur i nordområdene. Arbeidet for å harmonisere rammebetingelsene, utvikle ICT-baserte verktøy og få innført teknologisk utvikling og ikke minst få gjennomført retningslinjer for alle operatører. Intermodale systemer med nærsjøfart som et viktig ledd i transportkjedene vil kunne få støtte fra Marco Polo programmet, mener man i NMC prosjektet.

Norsk vinkel

Det er spesielt et av de fire temaene som skal videreutvikles som er interessant for norsk del. Transport av sjømat og logistikksystemer i den forbindelsen har vært under utredning og rapporten skal legges fram i løpet av desember etter planen. Det er ventet at videre arbeid vil komme i neste prosjektperiode. Det er jernbanetransport fra Nord-Norge enten på ARE eller Nordlandsbanen til Oslo og videre til Kristiansand som antydes. Fra Kristiansand til Eemshaven eller Zeebrugge vil transporten foregå med skip, før videre distribusjon til sentrale markeder kan gjennomføres med bil.

Allerede i 2004 ble det fraktet 32.000 tonn fisk på Nordlandsbanen og 48.000 tonn i ARE-systemet. Volumene øker jevnt, og med framføringstid fra Narvik eller Bodø til Zeebrugge på under 60 timer er dette et attraktivt alternativ for mange. Det er Vest Agder, Nordland og Nord-Trøndelag i Norge som har gått sammen i dette prosjektet. Jernbaneverket, CargoNet og flere av de store speditørene er også med. I Nederland er Groningen med og i Belgia West-Vlaanderen.

Konseptet

Det meste er allerede i drift. Fisk, enten villfisk eller oppdrettsfisk, samlastes og sendes i en ubrutt kjølekjede fra de to byene i Nordland. Alnabru er navet i CargoNets system. Fra Kristiansand går det daglig ro-ro skip til Benelux-området. Det er ingen problemer med intermodale transporter gjennom til mottaker. Returlast vil i så fall bli frukt og grønt. Havnene det snakkes om ligger også gunstig plassert i forhold til de større markedene.

Det som mangler foreløpig er organisering av transporten fra Alnabru og til Kristiansand. Men også her finnes det pendeltrafikk, som kan innpasses i systemet. Dermed har man hele transportkjeden klar.

Rapporten nevner også at det kan vurderes om en passasjerferge ville være en bedre løsning. Moderne ferger har gjerne en hastighet som langt overstiger ro-ro skip. I tillegg ville en slik ferge også være gunstig for turisttrafikk.

Vest-Norge til Kontinentet

Også fra vestkysten av Norge og til England, Tyskland og Nederland er flere prosjekter under utredning. Det ene er transporter som skal betjene kysten fra Trondheim til Stavanger og derfra til Cuxhaven i Tyskland. Selskapet NorFerries planlegger å kontrakte to nye og raske ropaxferger, med hastighet opp mot 30 knop. Hvert skip vil greie to rundturer i uka. Dette vil være interessant både for godstransport og turistnæring. Spesielt for fiskeeksport, både av villfisk og oppdrettsfisk bør en direkte forbindelse til Tyskland sør for Hamburg og med gode forbindelser til Nederland, Belgia og Frankrike være interessant.

SCO5 prosjektet skal utvikle en transportbro mellom Vest-Norge og Skottland. Man tar utgangspunkt i eksisterende Sea-Cargo AS og deres aktiviteter som allerede har et godt nett av ruter langs vestkysten av Norge og til Aberdeen, Immingham og Amsterdam. Det gjelder å sette inn raskere skip og gjerne med kortere overfart enn nå, for å konkurrere med veitransport.

Det siste prosjektet er under utvikling og kalles Minoro, Midt-Norge - Rosyth i Skottland. Her tar man utgangspunkt i Superfast fergene som allerede trafikkerer mellom Rosyth og Zeebrugge. Dette er moderne høyhastighets ferger som både kan ta turister og gods. Utvikling av nok en rute til Skottland kan lette overføring av gods til nordlige regioner direkte. Dermed unngår man Göteborg og Oslo som omlastingshavner, og kan benytte sjøveien i langt større grad.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!