Transportbrukernes Fellesorganisasjon:

The Day After Tomorrow

The Day After Tomorrow var tittelen på Roland Emmerichs film fra 2004 om en klimaforsker som forsøker å finne ut hvordan han skal redde jorden fra global oppvarming. Vi husker alle scenene der været bokstavelig skyller inn over gatene i New York, New Delhi og Beijing.

Hollywoodfilmen er allerede en klassiker når det gjelder visuelle effekter, og det er imponerende å se hvor virkelighetstro datamaskinene er i stand til å gjengi storm og bygninger som bryter sammen for naturkreftene.

Det som derimot ikke er en fiksjon, er at stormen «Narve» har herjet Nord-Norge for skader over 100 mill kr, og at over 34 veier i skrivende stund er stengt i Trøndelag. Geoteknikerne undersøker Nærøy, mens man i Åfjord støper en ny bro for å erstatte det gamle brukaret som ble vasket ut i elva. Her i Oslo har store snømengder nettopp skapt kaos i bil- og kollektivtrafikken, og for ikke mange dager siden hadde Jan Mayen (!) på 71grader nord en historisk varmerekord med pluss 9,4 grader Celsius, som samtidig var høyere enn noen annen temperatur i Norge.

Jeg ønsker ikke å starte en debatt om miljøutfordringene som planeten Tellus står overfor, og om det skyldes menneskeskapte handlinger eller ikke. Det som i alle fall er klart, er at mer uvær og mindre stabilt vær gir oftere flommer, hyppigere ras, og vanskeliggjør vedlikeholdsarbeid. Det vil derfor være viktig at samferdselsmyndighetene - i første rekke Samferdselsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Vegdirektoratet og Jernbaneverket - i neste generasjon av Nasjonal transportplan må gjøre nye vurderinger av hvilken dimensjonering som skal legges til grunn for utbygging av infrastruktur, både i forhold til uvær, trykk-krefter forårsaket av store vannmasser, vedlikehold og krav til vannavrenning. Dette vil være viktig både for lokale og regionale forhold, men også for å sikre næringslivet en fremkommelighet som er forutsigbar - selv under ustabile værforhold.

Ole A. Hagen

----------------------

Ny stortingsmelding om NTP - hovedlinjer i arbeidet

Regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2010 - 2019 ved årsskiftet 2008/2009. Planen er en videreføring av NTP 2006 - 2015 og skal som før ha en tidshorisont på 10 år med hovedvekt på de fire første årene.

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet gir med dette retningslinjer for etatenes og Avinor AS sitt arbeid med grunnlagsmateriale til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010 - 2019.

Den nasjonale transportplanen skal legge grunnlaget for helhetlige politiske prioriteringer, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene for å bidra til effektive, tryggere og mer miljøvennlige transportløsninger. Det vil være viktig å sikre god koordinering med og inngrep i andre pågående strategiske prosesser på transportområdet, dette gjelder særlig videreutvikling av bypakker.

Tverrsektoriell plan

Utarbeidelsen av en helhetlig og tverrsektoriell plan stiller store krav til samarbeid og medvirkning i alle deler av arbeidet. Det er nødvendig med et tett samarbeid mellom etatene/Avinor AS og Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet i planprosessen. Det er videre nødvendig å sikre god medvirkning fra det regionale nivået og fra bruker- og interessegrupper i prosessen. Erfaringene fra NTP 2006 - 2015 og NTP 2002 - 2011 gir grunnlag for en mer effektiv og enklere prosess.

De tre etatene og Avinor AS står ovenfor ulike rammebetingelser når det gjelder tilknytningsform, finansiering og forpliktelser i forhold til internasjonale avtaler.

Videre er det store ulikheter mellom transportmidlene når det gjelder egenskaper og roller i transportsystemet. Det må tas hensyn til at Avinor AS ikke er den eneste produsent av infrastrukturtjenester på luftfartsområdet. Den enkelte etats og Avinor AS sin deltakelse i planprosessen må tilpasses disse ulikhetene.

Avinor AS sin tilknytningsform setter krav til god samordning mellom eiermeldingene og NTP, ved at prosessene samkjøres så langt det praktisk lar seg gjøre.

Utforming av grunnlagsmateriale

Det pågår arbeid på områder som vil være viktige for prosess og endelig utforming av grunnlagsmateriale og stortingsmelding. Stortingsmeldingen om NTP skal som tidligere inneholde en drøfting av transportpolitikken og være en tverrsektoriell plan for viktige tiltak for å nå målene i transportsektoren. Det vil som en del av grunnlagsarbeidet være nødvendig å trekke opp et lengre tidsperspektiv enn planperioden. Eksempler på dette er trendframskrivinger av faktorer som påvirker tilpasningene i transportsektoren som befolkningsvekst/-tetthet og strukturelle endringer i næringslivet. Også problemstillinger i egen sektor som krever større grad av langsiktighet i vurderingene må vurderes. Etatene må i nært samråd med departementene vurdere relevante problemstillinger som krever utredning. Arbeidet med mer konkrete transportpolitiske spørsmål vil i hovedsak skje i departementene, delvis på grunnlag av faglige innspill fra etatene.

Framdriftsplan for prosessen

Det legges opp til følgende framdriftsplan for etatenes arbeid med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019:

Det vil underveis i prosessen også legges opp til en dialog på politisk nivå mellom departementer og fylkes- og storbykommuner. Etter stortingsbehandlingen skal det utarbeides handlingsprogrammer for øvrige riksveger og fiskerihavner, som skal forelegges fylkeskommunene.Kilde: SD

--------------

Norsk næringsliv taper millioner på flykaos

Norsk næringsliv taper millioner på at vi stadig får nye og uheldige luftfartskonflikter. Dette bidrar til å svekke lønnsomheten til norsk næringsliv som er avhengig av å benytte flytransport i sin næringsvirksomhet, sier direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Ole A. Hagen.

- Vi er en kunnskapsnasjon der forflytting av hjernekapasitet har stor betydning for næringslivet. Det er derfor alvorlig når vi nok en gang blir rammet av en slik type konflikt. For reiselivsbransjen kan dette svekke omdømmet av Norge som turistnasjon, sier Ole A. Hagen.

Norsk næringsliv er avhengig av at spillereglene blir fulgt i arbeidskonflikter. Dette er en grunnleggende forutsetning for avtaleverket som regulerer arbeidsmarkedet. Nå har nok en gang en enkeltgruppe, i kraft av sin nøkkelposisjon, valgt å ramme trafikkavviklingen i lufta ved å misbruke egenmeldingsinstituttet.

Regjeringen bør nå legge en langsiktig strategi for luftfarten. Vi må sikre at enkelte yrkesgrupper ikke får anledning til å anvende denne type aksjoner, for å unngå slike konflikter i fremtiden. Vi må sikre en tilstrekkelig kompetanse og kapasitet av nøkkelfunksjonene, samtidig som vi trenger en gjennomgang av regelverket. Her vil det være behov for både gulrot og pisk, avslutter Ole A. Hagen.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!