Mens vi venter på NTP

Politikerne har nå samlet seg på Løvebakken for å behandle statsbudsjettet for 2009.

Økt satsing på samferdsel vil i byer og bynære områder måtte innebære en økt satsing på kollektivtrafikken for å løse utfordringer knyttet til å skape et godt bymiljø og en tilstrekkelig fremkommelighet for næringslivets transporter. For distriktene betyr det en prioritering av utbygging og vedlikehold av vegnettet, opprettholdelse av et godt riksvegferjetilbud og utbedring av havner og farleier. Det er også viktig å sørge for at knutepunkter og terminaler utvikles og at tilførselsvegene utbedres.

Det offentlige har ansvar for at det er et godt og moderne kommunikasjonsnett i hele landet. Dette stiller krav til en variert satsing og en differensiert samferdselspolitikk der de ulike delene av samferdselssektoren sees i sammenheng.

Hovedmålene i norsk samferdselspolitikk bør være økt fokus på infrastrukturens betydning for næringslivet, en mer miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, regional utvikling og et effektivt og tilgjengelig transportsystem for hele landet. Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, tilgang til private og offentlige servicetilbud, næringsutvikling og ressursutnyttelse

Konkurranseflater og muligheter for transportløsninger med både bil, skip og tog finnes i viktige deler av langdistansemarkedet innenlands, og for import og eksport. Samtidig driver teknologien frem mer kostnadseffektive transportløsninger som ofte er basert på bruk av flere transportmidler i én transportkjede. Både EU og norske myndigheter ønsker en større andel av godstransporten over fra vei til bane eller sjø. Tross denne satsningen på intermodal transport, er resultatet langt fra tilfredsstillende.

Næringslivet i Norge møter nå en hverdag der det settes store krav til å få levert sine varer i tide, til riktig kvalitet og til en gunstig pris. Det er derfor viktig at TF sammen med både transportører, myndigheter og politikere legger til rette vilkårene for at dette skal kunne skje.

Jo Eirik Frøise, direktør TF

Forskningsprosjekt om logistikk, trender og konkurransekraft

Sammenlign dine logistikkostnader med andre - bli en del av landets største undersøkelse

På oppdrag fra Vegdirektoratet og Norges forskningsråd og med støtte fra Næringslivets Hovedorganisasjon og Transportbrukernes Fellesorganisasjon kartlegger Transportøkonomisk institutt (TØI) i disse dager logistikkostnadene i norsk næringsliv. Ca 10.000 bedrifter har enten mottatt eller vil i løpet av kort tid motta en invitasjon til å delta i undersøkelsen om logistikkostnader. Formålet med undersøkelsen er å gi norske vareleverende bedrifter et sammenligningsgrunnlag for sine logistikkostnader.

Resultatene fra undersøkelsen skal, sammen med resultater fra tilsvarende undersøkelser i andre land, casestudier av norske eksempelbedrifter og analyser, gi norsk næringsliv incitamenter til å effektivisere og redusere sine logistikkostnader. En verdikjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd.

Undersøkelsen retter seg mot vareleverende bedrifter av alle størrelser, fra enkeltmannsforetak til bedrifter som inngår som en del av et stort konsern. En hensikt med undersøkelsen er å kunne gi incitament til kunnskapsoverføring ikke bare mellom bransjer, men også mellom bedrifter med forskjellig størrelse, ressursgrunnlag og kompetanse til å utvikle kostnadseffektive logistikkløsninger.

Løpende oppdatering

I første omgang vil bedriftene som svarer på undersøkelsen få tilsendt en e-post som sammenligner deres kostnadsnivå med foreløpige resultater fra undersøkelsen. I tillegg vil de som svarer få tilsendt brukernavn og passord til en webside der resultatene logistikkostnader løpende oppdateres for forskjellige bransjer, regioner og logistikkaktiviteter.

- Vi håper denne ordningen gir et incitament til bedriftene og bidrar til å øke antall svarende bedrifter i undersøkelsen, sier Inger Beate Hovi, som er leder for prosjektet ved TØI. - En stor utfordring knyttet til denne type undersøkelser er nettopp at svarprosenten er lav. En gjennomgang av liknende studier internasjonalt har erfaringsmessig hatt en svarprosent på mellom 10 og 20 prosent. For å få robuste resultater fra undersøkelsen har vi derfor forsøkt å få til et størst mulig utvalg, legger hun til.

For å kunne tilby næringslivet disse resultatene, er TØI avhengig av at din bedrift svarer på undersøkelsen. Uten svar ingen resultater.

Resultatene fra undersøkelsen vil gi din bedrift mulighet til å sammenlikne nivået på dine logistikkostnader med sammenlignbare bedrifter og bransjer, for å finne i hvilke av logistikkaktivitetene din bedrift har høye kostnader og i hvilke logistikkaktiviteter din bedrift er en ledende aktør.

Et verktøy for mer effektiv logistikk

Et overordnet mål for prosjektet er å frembringe kunnskap som kan bidra til å effektivisere logistikken i norsk næringsliv, og frembringe et bedre grunnlag for prioriteringer i samferdselspolitikken.

Bedriftene som svarer på spørsmålene i undersøkelsen skal automatisk få sammenlignet sine logistikkostnader med gjennomsnittet for bransjen, andre bransjer og mot sammenliknbare bransjer internasjonalt.

- Norge ligger langt fra sentrale import- og eksportmarkeder. For å være konkurransedyktige i eksport og ikke få for høye logistikkostnader på importvarer må vi ha en mer effektiv logistikk enn konkurrentene. Vi må være best på logistikk, sier Olav Eidhammer som er ansvarlig for gjennomføring av casestudiene i prosjektet ved TØI.

Identifikasjon av flaskehalser

Resultatene fra undersøkelsen skal hjelpe oss til å identifisere flaskehalser i verdikjeden for forskjellige produkter, industrier og regioner. Slik informasjon vil bli brukt mot offentlige myndigheter for å legge forholdene til rette for effektiv logistikk, tilpassede rammebetingelser og bedre strategisk planlegging både i privat og offentlig sektor.

Det utvikles verktøy og indikatorer til å kvantifisere logistikkeffektivitet og -kostnader for ulike bransjer og aktiviteter i verdikjeden. For å gjennomføre analyser for enkeltbedrifter og bransjer er vi avhengig et godt datagrunnlag å analysere på.

Bedrifter som ikke har mottatt spørreundersøkelsen, men som har lyst til å delta i undersøkelsen kan sende mail til.logistikkostnader@toi.no

Mer informasjon om prosjektet finnes påwww.toi.no/lin

www.logistikk-ledelse.no © 2008

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!