Tydelige indikatorer på finanskrisen

- Logistikk og godstransport er en av de tydeligste og tidligste indikatorer når det gjelder konjunktursvingninger. Når det går nedover er transport det første området man merker det på. Allikevel er godstransportbransjen i liten grad blitt benyttet som instrument for tidlig varsling om endringer og nedgang i økonomien, sa adm. direktør Michael Holmstrøm i Schenker AS under Schenker Forum 2008.

Christian Ryg

Han la vekt på at man ser dette på flere områder. Sjø- og flyfrakt indikerer endringer i den globale handelen. Grenseoverskridende landtransport viser tydelig temperaturen på kommende utvikling for vårt land. Den viser nemlig med all tydelighet hva norske bedrifter kjøper inn ut fra ordrebøker eller forventet etterspørsel i den nærmeste framtid. Innenlands godstransport gir en like rask og tydelig beskjed om hvordan den aktuelle situasjonen er.

Det vil alltid være en tidsforsinkelse i svingninger mellom innlands og utlands godsvolumer både i oppgangstider og nedgangstider. Utlandsgods vil alltid bygges opp i lager, selv om tendensen blir mindre og mindre med årene. Næringslivets behov for redusert kapitalbinding og trenden i retning mindre lagerhold sørger for det. Men allikevel er transportnæringen en av de næringene som tidligst merker endringer.

Holmstrøm understreket at Schenker foreløpig ikke har merket noen radikal nedgang og ikke har til hensikt å endre sin strategi eller plan vesentlig. Volumnedgangen har ikke kommet som en bombe i forbindelse med finanskrisen i høst. Det har gjennom hele året vært en jevn nedgang som har gjort det mulig å tilpasse organisasjoner og planer dersom man har sett godt etter, mente han. Schenker har i motsetning til f.eks. Tollpost Globe ikke sagt opp folk, men gått inn for ansettelsesstopp for å tilpasse seg.

Et område som kommer til å endre seg kraftig i løpet av kort tid er skipstransport. I og med at linjekonferansene er borte blir det en helt annen konkurransesituasjon. Det vil kreve mye av rederiene, og man vil se en annen struktur i mange rederier i løpet av få år, mente Holmstrøm.

Han gikk også gjennom en del megatrender som viser at globaliseringen har ført til at den sterkeste veksten skjer i Asia og Øst-Europa i takt med kraftig økning i outsourcing for bedrifter i Vest-Europa og USA. Allerede i dag er nivået på 50% av produksjon. Logistikk stiger også bratt i takt med denne trenden. Han mente at veksten i godsvolumet vil fortsette også i de neste 10 årene globalt sett.

Konsolideringer

Megatrendene vil styre utviklingen i de store globale logistikkaktørene. I Europa vil vi få konsolideringer ettersom det er så mange aktører at ingen i dag har noen stor markedsandel. De store aktørene vil også diversifisere og gå inn i nye områder. Jernbanen vil i framtiden mer og mer stå for godstransport, og i stor grad avvikle passasjertransport. De små og spesialiserte selskapene er mer sårbare enn de som har stor bredde. Når det gjelder de aller største i europeisk logistikk, tvilte Holmstrøm på at det kommer noen privatisering av DB i dagens situasjon. Men i løpet av to år er postverkene over hele Europa deregulert og vil gå inn i nye forretningsområder, slik vi har sett i mange land allerede. Jernbaneselskapene i Europa er i teorien allerede deregulerte, selv om det fortsatt eksisterer offentlige subvensjoner eller stengsler.

Holmstrøm mente at logistikkbransjen er blitt flinkere til å tilpasse sin kapasitet etter markedets krav. Det er en tendens til økte krav til fleksibilitet samtidig som man forlanger høyere kvalitet på tilbudet.

Vi vil få store demografiske endringer som krever nytenking når det gjelder rekruttering av arbeidskraft. Vi ser allerede begynnelsen på denne utviklingen, men den vil skyte fart i årene som kommer. I Europa endrer befolkningssammensettingen seg aldersmessig, og det blir en større andel eldre mennesker. Hvordan man skal skaffe nok arbeidskraft blir mange bransjers store utfordring i årene som kommer.

Miljø den store utfordringen

I årene som kommer blir miljø og krav til miljøriktig logistikk en stadig større utfordring. Ikke bare på utslippssiden vil vi få strengere reguleringer, men prisene på fossilt brensel vil øke kraftig og stille nye betingelser for bransjen. Miljøpolitikken vil også i mange tilfeller avgjøre selskapenes børsverdi og gi nye utfordringer for eierne.

Erling Sæther: Vi er klare for utfordringen!

Viseadministrerende direktør Erling Sæther inviterte forskningsmiljøet i Norge med på å sette i gang forskningsprosjekter innen miljø og transport. Han understreket at Schenker ikke selv har tenkt å ta initiativ til noe prosjekt, men ønsket forskere velkommen til å følge selskapet nøye.

Allerede i dag får man henvendelser fra kunder der anbud inneholder miljøkrav og klimastrategi. Det er et av tegnene på at bransjen står overfor nye utfordringer og må finne måter å møte dem på, sa Sæther i sitt foredrag til forsamlingen.

Et av Schenkers utspill det siste året er at man vil kjøpe inn stadig flere biler som går på biodiesel. Men da må også de store oljeselskapene spille med. I dag henger de langt etter, og har altfor få stasjoner der det er mulig å tanke slikt drivstoff. Ønskemålet må være minst 50 stasjoner spredd over hele landet. Dessuten må det være mulig å heve andelen biodrivstoff i dieselen. I dag kreves det 5% fra myndighetenes side. Moderne lastebilmotorer er fint i stand til å kjøres på 30% tilsetning. Det er liten grunn til å henge etter her.

- Vi ønsker oss at myndighetene kommer med på laget og stiller slike krav. Da blir det fart i saken, sa han. Sammen med kurs for sjåfører i miljøbevisst og økonomisk kjøring og andre forholdsvis enkle tiltak, mente Sæther at det er mulig å oppnå mye. Miljøstrategi og miljøarbeid blir et konkurransefortrinn under ellers like vilkår for de bedriftene som satser bevisst og utvikler slikt.

Logistikkrådgivning

Sæther kunne for øvrig legge fram Schenkers nye logistikkrådgivningstilbud. Konsernet har startet et eget selskap innen slik rådgivning, der man ikke bare arbeider for egne kunder. Tjenestene tilbys også til konkurrenters kunder, kommunale og offentlige organer. Det man tilbyr er kompetanse innen fagområdet, utvikling av bedrifter eller organer og man ønsker å skape tillit, slik at kunden vet at man får nøytrale og gode råd.

Tanken er å bli ledende på rådgivning og prosjektledelse innen logistikk, med særlig vekt på kostnader og miljøarbeid.

www.logistikk-ledelse.no © 2008

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!