Miljø og transport - bare pene ord?

«Alle» snakker om å gjøre transporten mer miljøvennlig. Ligger det handling bak ordene også?

Lars Erik Marcussen

I media og årsrapporter, på møter og konferanser og snakkes det varmt om hvor mye som skal, bør og må gjøres for at transporten skal bli mer miljøvennlig. Alle parti, transportører og etater har uttalte mål om å redusere utslipp, øke effektivitet og forbedre sine grønne profil.

Transportbrukerne, de som til slutt betaler for transporten, sitter også med en stor del av ansvaret her. Og slik private forbrukere har blitt mer miljøbevisste, slik har også transportbrukerne blitt mer bevisst på sin rolle i å redusere miljøpåvirkningen av sine transporter. Derfor engasjerer Transportbrukernes Fellesorganisasjon seg i flere konkrete miljøprosjekt sammen med etater, transportører, forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner. Disse prosjektene viser en stor vilje til samarbeid på tvers av de vanlige skillelinjene i bransjen. Enda viktigere: de viser evne til handling!

Her beskrives kort to av prosjektene deltar i:TF

Grønn Godstransport

er et forskningsprosjekt der formålet er å utvikle et multimodalt beregningsverktøy til bruk i arbeidet med å transportere gods mer miljø- og klimavennlig. Det er behov for verktøy til planlegging av varetransport og etablering av miljøregnskap for transportbedrifter.

Prosjektet skal utvikle metodikk og verktøy for beregning av utslipp til luft (klimagasser og lokal luftforurensning). Dette skal gjøres for alle vanlige transportformer; lastebil, tog, båt og fly.

I første fase gjennomføres en behovsundersøkelse blant transportbedrifter, vareeiere, transportetater og transportorganisasjoner. Undersøkelsen vil gi viktig input til videre arbeid i prosjektet som skal gjennomføres i perioden 2008-2010.

Prosjektet er et Brukerstyrt innovasjonsprosjekt støttet av Norges forskningsråd, og har i alt 7 partnere; Tollpost Globe (prosjekteier), SINTEF (prosjektleder), CargoNet, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Transportbrukernes Fellesorganisasjon og Norges Lastebileier-Forbund.

Se forøvrig for nærmere informasjon.www.gronngodstransport.no

Klimaveien

er en samfunnsdugnad for å redusere CO2-utslippene fra veitrafikken. 16 organisasjoner tilknyttet trafikk og transport på norske veier står bak og samarbeider med norske myndigheter. Kampanjen fokuserer på hvilke positive tiltak hver enkelt kan bidra med. Deltagerne bidrar med informasjon og opplæring slik at ulike samfunnsaktører har du kunnskaper som trengs for sammen å kunne redusere utslippene.

Det ambisiøse målet for dugnaden er en CO2-utslippsreduksjon på 1 million tonn. Effekten av tiltakene evalueres av eksterne miljørådgivere. Du kan følge utviklingen på, hvor et eget klimabarometer viser estimert effekt av tiltakene.www.klimaveien.no

Klimaveien fokuserer på åtte fokusområder for reduserte klimautslipp:

Bak Klimaveien står disse organisasjonene: Asfaltentreprenørenes Forening, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Bilimportørenes Landsforening, Dekkimportørenes Forening, Grønn Hverdag, KNA, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, MA - rusfri trafikk og livsstil, NAF, Norges Bilbransjeforbund, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Taxiforbund, Opplysningsrådet for Veitrafikken, Transportbrukernes Fellesorganisasjon og Transportbedriftenes Landsforening

Marco Polo - EU-penger for gods på sjø og bane

Det finnes også klare incentiver fra myndighetene, både i Norge og EU, for å sette de gode ideene ut i livet. Marco Polo-programmet kan gi økonomisk oppstartsstøtte til nye transportløsninger som kan bidra til å overføre transport av gods fra veg til sjø, jernbane og indre vannveger. En ny søknadsrunde finner sted i første kvartal 2009. I løpet av tiden frem til 2013 skal EUR 450 mill deles ut til oppstartsprosjekter for å transportere gods på sjø og bane.

Mer informasjon finnes under «Miljøvennlig transport» på Samferdseldepartementets nettsiderwww.sd.dep.no

www.logistikk-ledelse.no © 2008

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!