Forutsigbar samferdselsdebatt

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa gikk offensivt ut i sin innledning til den avsluttende debatten. Regjeringen følger opp NTP og stanser forfallet på vei og bane. - Vi arbeider for å ta igjen etterslepet, sa hun og viste til de tre siste NTP periodene, der tallene er hyggelige for hennes tid i stolen og for Regjeringen.

Christian Ryg

Ministeren sa innledningsvis at det må være et mål å redusere avstandsulempene for norsk næringsliv, bedre fremkommeligheten og få større sikkerhet på veiene.

Hun viste til at budsjettet for neste år har en stigning i veibevilgningene på 44 prosent. For jernbanen er stigningen enda høyere, opp 67 prosent. Vedlikeholdet bedres også dramatisk, med budsjettøkning på 60 prosent. I følge samferdselsministeren har International Transport Forum funnet at vi bruker mest på vei i hele Norden. Hun innrømmet at et problem for Norge er at man satser på veibygging og vedlikehold i hele landet. I løpet av neste år blir det oppstart på flere riks- og europaveistrekninger, samt at man setter i gang nye arbeider med rassikring mange steder i landet. Ser man på budsjettene for de siste årene, så har det vært en jevn stigning gjennom både Stoltenberg 1s periode og nå de siste to årene.

Også jernbanen skal få klare forbedringer i løpet av neste år. Samferdselsministeren viste til at den nye tunnelen mellom Lysaker og Sandvika får oppstart i løpet av året. Det settes også i gang arbeid med tunnel gjennom Gevingåsen mellom Trondheim og Hell, samt at man har fått og fortløpende får kraftige forbedringer på Vestfoldbanen, og at strekningen Eidsvoll - Hamar skal utbedres.

Mye å hente på samordning

Samferdselsministeren er ikke for å slå sammen Vegdirektoratet og Jernbaneverket (JBV), etter svensk modell. Hun mente imidlertid at det er mye å hente på en samordning av arbeidet i de to etatene.

Når det gjelder nye kontraktsformer og spesielt OPS (Offentlig Privat Samarbeid), skal man også se på nye kontraktsformer, sa hun. Eksempelvis blir strekningen Oslo - Ski, E6 utvidelser og E16 forbedringer over Filefjell prøveprosjekter for nye kontraktsstrategier.

Når det gjelder 25,25 meters modulvogntog vurderes nå utvidelser av prøvestrekninger, som sannsynligvis vil gjøre det mulig for transportørene å satse på investering i slike vogntog, og få brukt dem på lengre strekninger. Strekningen mellom Oslo og Stavanger er blant annet prøvekjørt og byr ikke på problemer.

Forutsigbar debatt

Helt som forventet startet (FrP) med å si at budsjettet var for lite. Er handlingsregelen hellig, spurte han retorisk. Han viste også til at når det er for lite penger gjelder det å få mest mulig ut av hver krone. De beste måten er å gå inn for OPS i alle prosjekter så vidt vi kunne forstå.Bård André Hoksrud

(H) innrømmet at budsjettet for 2011 var bedre enn tidligere. Han stilte seg imidlertid kritisk til manglende fornyelse av de ulike etatene og organisasjonene og til kontraktsformer ved utbygging og vedlikehold. Han mente at en fondsløsning kunne rette på mye i den forbindelse. I løpet av debatten kritiserte han for øvrig Hoksrud, og pekte på ingen har mer penger å fordele enn andre. Svekker vi handlingsregelen, skaffer vi oss problemer i framtiden, sa han.Øyvind Halleraker

Transport- og kommunikasjonskomiteens leder, (KrF), var nok den i opposisjonen som hadde minst å utsette på budsjettet, og uttalte seg så rosende at debattleder Aslak Bonde undret seg på om det var kommende regjeringsforhandlinger som lurte i bakgrunnen. Hareide mente allikevel at det store hoppet i samferdselsbevilgninger kom i 2009 og måtte sees i sammenheng med finanskrisen, og som en hjelp til anleggsbransjen i den forbindelsen. Han kom ellers i debatten inn på å slå sammen Vegdirektoratet og JBV etter svensk modell. At JBV sier seg fornøyd med økning i midler til jernbaneinfrastruktur betyr ikke så mye så lenge de ikke leverer, mente han.Knut Arild Hareide

(SV) trakk som vanlig lyntoget opp av hatten. Det virker underlig at man ikke er klar over at Transport og Logistikk er en konferanse for godstransport, ikke kollektivtrafikk! Langeland tok også til orde for en overflytting av havner og farleder til Samferdselsdepartementet. Han beklaget også at kompetansen i JBV, spesielt når det gjelder ny teknologi i styringssystemer er for dårlig, og sa at dermed blir prisen for utbygging og forbedring for høy.Hallgeir Langeland

(Ap) understreket at rassikring ikke bare dreier seg om sikkerhet for folk som ferdes langs veiene, men om arbeidsplasser i distriktene, fordi det blir lettere å bo i distriktene og komme til og fra jobben hver dag, uansett vær. Hun pekte for øvrig på det underlige i at når budsjettet økes til dels kraftig, så skriker opposisjonen opp og forlanger enda høyere budsjetter. Til OPS hadde hun følgende å si; Englands regjering stiller seg nå skeptiske til akkurat den kontraktsformen.Anne Marit Bjørnflaten

Mer bompengefinansiering

Meltveit Kleppa understreket at det fortsatt er realistisk med mer penger til samferdsel i årene som kommer, men at det er helt nødvendig med bompengefinansiering, dersom man skal bygge ut større veiprosjekter. Da kom Hoksrud raskt på banen og sa at det blir tull å snakke om småting når det viktige er å få bygget infrastruktur. Han mente at pengene finnes, dersom man er villige til å satse. 200 milliarder til bedre infrastruktur vil spare næringslivet for store summer årlig. Han pekte på muligheten for å omdanne JBV og Vegdirektoratet til statlige selskaper på linje med Avinor. Dersom Avinor kan bygge ut Gardermoen ved låneopptak, må det være mulig med samme modellen for andre etater. Han fikk svar av Langeland som mente at SV var bedre enn Fremskrittspartiet på veiutbygging, fordi SV godtar bomveier. Hoksrud svarte at FrP hadde lagt fram et forslag til løft på 538 mrd. Det ville gitt skikkelige veier og tog til hele landet, slik at man kunne bo og produsere varer i hele landet.

Debatten om OPS viste også grensesnitt mellom de rød/grønne og opposisjonen. Bjørnflaten pekte på at OPS er en form for avbetaling som binder opp budsjetter for mange år. Halleraker svarte at det er selvfølgelig riktig, men at slik binding ikke nødvendigvis er av det onde. OPS gir også innovasjon og bedre løsninger. Han pekte på at det er slik i privat næringsliv, man tar opp lån, investerer og nyter godt av investeringene mens man betaler ned. Hareide pekte også på at det er en måte å skaffe kompetanse på.

Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse nr. 11/2010.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!