Havnealliansen misunnes av andre

Samarbeidet mellom Moss, Horten og Borg havner begynte for alvor i 2010. Da hadde Moss og Horten samarbeidet noe i et par år. Det var naturlig i og med at de begge er fergehavner for tverrforbindelsen over Oslofjorden. Tanken bak alliansen er enkel: Man kan samarbeide om en rekke saker, uten å blande eierskap inn i alliansen. Dermed trengs det ingen politisk behandling og man kan fortsatt konkurrere om trafikk i mange tilfeller.

Christian Ryg

I følge de tre havnenes ledere er det en stor fordel at de er forholdsvis like i antall ansatte. Det er små arbeidsmiljøer, og det er derfor ikke lett å besitte toppkompetanse på alle områder. Ved å utnytte hverandres faglige miljøer blir det lettere å holde seg på topp. De ansatte får et bredere fagmiljø som gir dem større muligheter for utvikling, enn om de satt i hver sin havn, kanskje alene om enkelte oppgaver.

Havnedirektør Tore Lundestad i Borg havn understreker at næringslivet i alle de tre byene har vært meget positive til denne utviklingen og har fremmet ønsker om et tettere samarbeid mellom havnene. Politisk har det nok til dels vært større skepsis, men da det ble klart at man ikke ønsket å endre eierforhold eller gå inn i et for tett forhold til de andre havnene, gikk det forholdsvis greit å utvikle havnealliansen.

- Det dreier seg hele tiden om å bygge tillit på alle nivåer. De ansatte må være med fra begynnelsen. Da ser de fordelene ved samarbeidet, og sine egne muligheter for videre utvikling.

Tidligere forsøk strandet

Havnene har også tidligere forsøkt samarbeid i Oslofjorden. Østfold havn var et prosjekt som strandet. Det samme gjorde Viken havn. Det til tross for strategiplaner som konkluderte med at man skulle følge opp planer og gå videre med prosjektene.

Nå har Geir Berg fra SITMA as utarbeidet en strategiplan for godsknutepunkter i Osloregionen, der både Moss og Horten peker seg ut som naturlige knutepunkter for framtidig godstrafikk. Denne planen er utarbeidet på oppdrag fra den såkalte Samarbeidsalliansen, og er omtalt annet sted i bladet.

Hele hensikten med havnesamarbeid er å utnytte kapasitet og skape gode logistikktilbud. Eiendomsspørsmål ligger utenfor rammen og må ikke blandes inn i slike samarbeidsmodeller. Da kommer politiske spørsmål raskt på banen og forstyrrer hele samarbeidet. Slik Havnealliansen har lagt opp samarbeidet er det enkelt å utvide med andre havner, og enkelt å komme ut dersom det er ønskelig for en havn.

Alle tre ledere for havnene understreker også at kjemien er utmerket. Men som havnesjef Reidar M. Hansen i Moss sier, så gikk man flere runder tidligere, uten å få til noe samarbeid. Dessuten hadde man en runde der Oslo havn var nevnt som partner. Det blir galt på grunn av for ulik størrelse, mener han.

Som et bevis på at samarbeid gir resultater, og blir lagt merke til kan man se tildelingen av Logistikk og innovasjonsprisen for Østfold 2011. begrunnelsen fra Logistikkforeningen.no i Østfold var Moss og Borg havners evne til innovativ tenking og til å finne samarbeidsformer som gir optimale logistikkløsninger.

Borg havn

er i dag først og fremst en importhavn for stein, stål av ulike slag og en utskipingshavn for returglass. I tillegg har man bygget opp et anlegg for gass, slik at man kan ta imot gasstankere.

Firmaet Norsk Metallfragmentering har anlegg i havnen. Her går det mer enn 100.000 tonn metall gjennom årlig. Terminalen krever plass, og har fått 36 000 kvm til rådighet. I tillegg har Norsk Gjenvinning et anlegg i Borg havn der man sender ut returglass. Begge disse aktivitetsområdene vokser kraftig og har framtiden foran seg mener havnedirektør Lundestad.

Stein importeres først og fremst fra Kina. Det meste kommer i containere og er palletisert, slik at det losses og stables på et område rett utenfor selve havneområdet. Også her kreves det store arealer, i dette tilfellet 60.000 kvm.

Ny gassterminal for næringslivet

LNG terminalen er nylig bygget ut og tatt i bruk. Rørledninger er ført fra kaikant til lagertanker litt bak kaiene. Herfra kan man betjene et stort marked i Østfold, med god tilgang til E6. Det er først og fremst industrien på Østlandet, men også i Bohuslän som skal nyte godt av anlegget og leveransene.

Borg havn har to operatører og har fått inn en større containerkran i løpet av de siste årene. Det meste godset håndteres enten direkte med kraner til vogntog og biler, eller med reachstackere.

En spesiell begivenhet for øvrig var besøk av cruiseskipet «The World», som ankom Ørstaterminalen i sommer. Havnedirektøren understreker at man arbeider aktivt for å flere anløp, også av mindre slike skip til Fredrikstad by.

Moss havn

Med alle sentrallagre og terminaler som har dukket opp lang E6 mellom Langhus og Moss, har Moss havn utviklet containertrafikken de senere årene. I dag er havnen mellom 30 og 40 prosent større enn Borg. Ukentlig kommer 10 - 11 feederskip til Moss. Borg har fire anløp av slike skip. En av havnens største fordeler er beliggenheten, både når det gjelder ankomst fra sjøen, og i forhold til både jernbane og vei. Fra leden opp Oslofjorden er det så å si ikke avvik inn mot havnen. Som havnedirektøren litt humoristisk uttrykker det, så kan en tiåring ta skip inn til denne havnen!

I følge havnesjef Reidar M. Hansen i Moss er det fortsatt plass til utvidelser og trafikkøkning. Men først og fremst er det effektivisering og kortere tid i havnen man arbeider med. I Moss har man rundt 70.000 TEU årlig inn og ut. Utviklingen har vært god det siste året. Alt tyder på at transportmarkedet til og fra området har tatt seg opp etter finanskrisen de siste årene. Antall TEU har vokst med heftige 26 prosent i første tertial i år i forhold til i fjor.

- Med større omløpshastighet kan vi doble volumet gjennom havnen, sier Hansen til Logistikk & Ledelse. I tillegg har vi fortsatt en del å hente på utstyrssiden, selv om vi har fått en ny topp moderne gantrykran med stor kapasitet. Alle tall tyder på at tomcontainere blir stående stadig kortere tid i havn. Dermed utnytter man arealene mer effektivt, og kan håndtere mer gods.

Utvidelser kan komme

Det finnes også muligheter for utvidelse av Moss havn ut i sjøen lengst sør i havneområdet. I motsetning til hva som er tilfellet i mange andre havner i bykjernen, har Moss havn et godt forhold til naboene. Hansen understreker at det er svært få protester mot havnedrift og støy, og de fleste ser nok havnen som en positiv del av næringslivet i byen.

- Det er også klart at næringsutviklingen i Vestbyområdet henger nøye sammen med havnedriften. Vi ser at det blir stadig omlasting og hva vi kan kalle tørrhavn i Vestbyområdet. Det er kort vei til store næringsparker. Trafikken er liten i forhold til inn og ut av Oslo.

Regionalplan viktig

Regionale transportplaner blir stadig viktigere. I den forbindelse peker også Hansen på den utredningen som Berg har utført, og som peker på at man må opprette et terminal- og transportnav i området mellom Moss og Vestby. Her finnes alle transportalternativ samlet. I tillegg kommer tverrforbindelsen Moss - Horten. Selv om det i dag ikke foreligger noen konkrete planer om en broforbindelse, så er fergesambandet meget viktig. Det gjelder på begge sider av fjorden.

Horten havn

Moss havn var sammen med Horten i starten av alliansen. De to havnene er forholdsvis like i størrelse, selv om næringsgrunnlaget er meget forskjellig. Mens Moss er containerhavnen, så er stål av ulike slag hovedlasten i Horten. Havnefogd Hans Christian Gunneng gleder seg over at kommuneplanens arealdel er på plass og sikrer havnen i framtiden.

- Også Horten har en gunstig og enkel innseiling, og ligger godt til i forhold til både stamveinett og sjøveis forbindelse. Vi har riktignok ikke jernbane inn i byen lenger, men dersom den utredningen Geir Berg har kommet med, skulle danne mal for framtiden, så vil et jernbanenav i regionen ligge langs E18 litt nord for Horten.

Stål i 50 år

Transport av stål til store deler av Østlandet kommer over Horten havn. Det har det gjort siden slutten av 1960-tallet da forløperen til Norsk Stål etablerte seg i havnen. Produktene spenner over et vidt spekter, fra armeringsstål til plater og profiler. Det kommer skip daglig med stållast.

I tillegg har vi en del transport av salt av ulikt slag. Trafikken over offentlig kai ligger et sted mellom 100.000 og 150.000 tonn årlig.

Fergetrafikken er allikevel det andre sterke beinet for havnen. Dersom det i framtiden skulle komme en broforbindelse, ville nok også den komme til Horten. Men Gunneng ser en slik løsning i et meget langt perspektiv. I øyeblikket gjelder en utbygging av fergefasilitetene mer. Horten havn eier og drifter terminalen, i motsetning til Moss havn.

For framtiden har man skaffet et område på rundt 150 sør for byen til utvikling av en dry-port. Her kan man åpne for logistikk- og lagervirksomhet.

Det som synes helt klart når vi snakker med de tre lederne for havnene i Havnealliansen, er at samarbeidet har økt optimismen, og skapt initiativ og vilje til utvikling. De gir alle tre klart uttrykk for at de merker at andre, mindre havner er litt misunnelige på dem, og gjerne kunne sett noe lignende for seg selv. De understreker også alle hvor viktig det er å ha åpne forhold og snakke med hverandre ut fra tillit og at de har med seg sine organisasjoner.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!