Konkurranse og samarbeid mellom containerterminaler - hvem vinner?

I internasjonale forsyningskjeder kan effektiviteten til havneterminaler utgjøre en viktig forskjell. I sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Molde har Naima Saeed tatt opp dette spørsmålet - ved hjelp av en til nå uvanlig tilnærming innen logistikkfaget.

Med Naima Saeeds bakgrunn falt det naturlig for henne å studere spørsmålet om konkurranse og samarbeid mellom havner med utgangspunkt i tre pakistanske havner, Karachi, Muhammed Bin Quasim og Gwadar. Det uvanlige var at hun studerte temaet med utgangspunkt i spillteori, en til nå høyst utradisjonell tilnærming innen logistikkfaget.

Noen ord om spillteori

Spillteorien gir et rammeverk for å studere samhandlingen mellom beslutningstakere som har tilknyttede, om enn klart forskjellige interesser. Beslutningstakernes atferd bestemmer utfallet av spillet mellom partene. I spillteori skiller man normalt mellom to klart forskjellige typer atferd eller tilnærminger:.en strategisk eller ikke samarbeidsorienterte tilnærming og en koalisjons- eller samarbeidstilnærming

I sitt doktorgradsarbeid har Naima Saeed blant annet utledet sannsynlige utfall av de tilnærmingene havneterminalene kan velge mht. samarbeid eller konkurranse.

Havnen - nytte- og kostnadsvurderinger hos brukerne

I sin bakgrunnsanalyse av havneterminalenes konkurranseposisjon er Saeed ikke bare opptatt av brukernes «rene havnekostnader».

Saeed Naima arbeider for tiden som førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag ved Høgskolen i Molde. Den fullstendige tittelen på hennes doktorgradsavhandling er «Competition and Cooperation among Container Terminals in Pakistan: with emphasis on Game Theoretical Analysis». Avhandlingen er publisert av Høgskolen i Molde, i serien PhD theses in Logistics, 2009:1. Foto:?Høgskolen i Molde

I sine beregninger inkluderer hun også «andre brukerkostnader» som:

Hennes tilnærming kan tjene som en vekker for så vel havner, havneoperatører og brukere når det gjelder viktigheten av å se havnenes konkurransedyktighet i et større perspektiv.

Den store havnekoalisjon i Karachi - hvem vinner?

La oss anta at alle tre containerterminaler i Karachi havn, eller mer generelt alle tilsvarende terminaler i en havn, danner en storkoalisjon. I følge Naima Saeed er da følgende utfall mest sannsynlig:

I sum vil både Karachi og de andre havnene tjene på denne løsningen. MEN, andre havner vil likevel tjene relativt mer på dette enn «storkoalisjonen», noe som igjen er en mulig kilde til konflikt.

Forskjellige koalisjoner innen Karachi havn - vinnere og tapere

Det er imidlertid høyst tenkelig at også andre koalisjoner kan oppstå i Karachi havn. Mens visse koalisjoner, i følge Naima Saeeds beregninger, fører til et økt totaloverskudd, tilfører andre koalisjoner ingen merverdi, men bidrar snarere til å svekke konkurransesituasjonen hos begge koalisjonspartene.

Ved å innføre begreper som «individuell rasjonalitet» og «kollektiv rasjonalitet» minner Naima Saeed oss om de innebygde motsetningene som ofte eksisterer mellom to hver for seg tilsynelatende gode løsninger. Et annet nyttig begrep som blant annet anvendes innen spillteori er «gratispassasjer». I denne sammenheng kan en gratispassasjer være en containerterminal som ikke tar bryderiet med å slutte seg til en koalisjon, men som nettopp på grunn av denne koalisjonen er den som sitter igjen med det største utbyttet. Naima Saeed viser i sin avhandling at i flere at i flere av «spillene» er det containerterminalene utenfor Karachi, som ikke inngår i noen koalisjon, som både kaprer ekstra markedsandeler og tjener mest penger ved rett og slett å «sitte helt stille» og opprettholde samme priser.

Stabile eller ustabile koalisjoner?

Et annet interessant funn dreier seg om hvor stabile ulike koalisjoner er. Alle koalisjoner innen Karachi havn har for eksempel en tendens til å være ustabile, med unntak av storkoalisjonen som omfatter samtlige containerterminaler. Brukerne av havnen taper derimot på alle koalisjoner hva gjelder gebyrer, men klart mest på en storkoalisjonen.

Naima Saeed analyserer videre virkningene av ulike typer konsesjonskontrakter mellom havnemyndighetene og containerterminalene. Dette er en analyse og en metodikk vi vil tro er av interesse også for norske havner.

Personlig finner jeg Naima Saeeds doktorgradsavhandling forfriskende i den betydning at hun beveger seg bort fra «Ole Brumm forutsetningen» i mange logistikklærebøker om at det eksisterer en slag harmonisk felles rasjonalitet alle «bør skjønne» er til sitt beste. I en tøff forretningsverden kan koalisjoner og samarbeid være en interessant løsning. MEN en slik løsning er ikke nødvendigvis den mest lønnsomme for alle de involverte partene. Det er således ikke bare tenkelig, men ofte svært sannsynlig at også andre og mer individualistiske strategier med hell kan forfølges. Dette avhenger til syvende og sist av forhold som markedsmakt, etterspørselsmønster og «hvem sin rasjonalitet» vi faktisk fokuserer på.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!