Stort fokus også i år på infrastruktur, sjø og miljø

Også i år var sjøtransport og miljøutfordringene sentrale temaer på Transport og Logistikk-konferansen som på nytt satt rekord med nærmere 800 deltakere. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa stod nesten skolerett da LTLs Erling Sæther leste opp næringslivets ni råd til henne.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa stod nesten skolerett da LTLs Erling Sæther leste opp næringslivets ni råd til henne. Foto: Henning Ivarson

Konferansen var den 52. i rekken og ble som vanlig arrangert av Norsk Industri, Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL), Norsk Havneforening og Logistikkforeningen. Konferansen har de siste årene bare blitt større og større, og nok en gang ble det satt rekord med nærmere 800 deltakere. Det er ingen tvil om at Transport og Logistikk ikke bare er Norges, men sogar Nordens største og viktigste konferanse innenfor fagfeltet.

Jernbanen kneler

Konferansen ble åpnet av konferanseansvarlig Jo Eirik Frøise i Norsk Industri og adm. direktør i LTL, Tom Rune Nilsen. I sitt innledningsforedrag omtale han LTLs klimastrategi som har som mål å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 og poengterte at dette målet er høyere enn det myndighetene har satt. I dette arbeidet står mer gods og på både kjøl og jernbane sentralt, men Nilsen påpekte at miljøtransportmiddelet jernbanen kneler.

«Norsk industri på kanten av samferdselsstupet» var tittelen på foredraget til Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.

Han viste blant annet til en medlemsundersøkelse der 56 prosent av respondentene svarte at de prioriterer gode riksveier som det viktigste samferdselstiltaket. 32 prosent mente at jernbane, sjøtransport, fly og godsknutepunkter var viktigst, mens 12 prosent anså sekundærveinettet som viktigst. Nær 93 prosent svarte imidlertid ja på spørsmålet om standarden på riksveinettet har innvirkning på norske bedrifters konkurranseevne.

Også Lier-Hansen kom inn på miljøutfordringene. Transportbransjen står for nesten en tredel av CO2-utslippene i Norge, omtrent halvparten av CO-utslippet og over 60 prosent av NOx-utslippet. I tillegg øker godsmengdene. Det finnes både ny teknologi og alternative drivstoffer som bidrar til lavere utslipp, men Lier-Hansen etterlyste klare incentiver fra myndighetene som vil gjøre det lønnsomt å ta dette i bruk.

Når det gjaldt sjøtransport minnet han om at industribedrifter er storbrukere av dette og at to tredeler av eksporten går via havn. Lier-Hansen påpekte betydningen av at havnene må bli en del av helhetlige transportløsninger, og han var den første av mange som under konferansen talte for at ansvaret for havner må bli plassert under Samferdselsdepartementet.

Selv om mye gods fraktes på kjøl, taper likevel sjøtransporten markedsandeler til landeveistransport. Noe av årsaken til dette er for høye avgifter og gebyrer tilknyttet sjøtransport, samt for stort og innviklet byråkrati.

Ny miljørapport om sjøtransport

Dag Sem, styreleder i Norsk Havneforening var langt på vei enig i at man må få ned kostnadene og i tillegg gjøre havnene mer effektive. Foreningen organiserer 56 havner og en av oppgavene er nettopp faglig utvikling i havnene, i tillegg til næringspolitisk arbeid for å fremme sjøtransport og tilrettelegge for havnenes kunder slik at det skal bli lettere å velge sjøtransport.

Sem brukte mesteparten av tiden på å kommentere den ferske rapporten «Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport ved bruk av LCA». Den er utført av Østfoldforskning på oppdrag fra Oslo Havn og ble under konferansen overrakt statssekretær Heidi Sørensen i Miljødepartementet. Forskerne har beregnet utslippene knyttet til fire forskjellige godstyper som kommer til Oslo i dag med skip og sammenlignet dette med utslippene dersom de hadde vært transportert på landeveien med lastebiler som tilfredsstiller dagens gjeldende utslippsnorm (Euro 5). «Man vil kunne konkludere med at sjøtransport er mer miljøvennlig enn veitransport for alle de undersøkte alternativene», heter det i rapporten.

Godt konferanseprogram

Etter innledningsforedragene fordelte konferansedeltakerne seg på de mange parallelle sesjonene som tok for seg vidt forskjellige problemstillinger og utfordringer. I likhet med tidligere år hadde arrangørene klart å samle et stort antall høyt kvalifiserte foredragsholdere fra inn- og utland, og de aller fleste konferansedeltakerne vi snakket med var meget godt fornøyd med programmet. Noen mente det var enda bedre i år enn i fjor, mens andre mente det motsatte. Slik vil det alltid være med egne preferanser innenfor et så bredt fagområde som logistikk er. De eneste innvendingene vi fikk var at enkelte reagerte på bruken av leverandører/markedsaktører som ordstyrere og innledere som resulterte i et litt for høyt fokus på eget selskap og dets løsninger.

Pauser og lunch ble også i år inntatt midt i det store messeområdet som samlet hele 64 utstillere.

Næringslivets ni innspill til Kleppa

LTLs Erling Sæther har det siste året vært innleid som konsulent for Samferdselsdepartementet og har deltatt i gjennomføreringen av flere dialogmøter mellom departementet og næringslivet. Møtene har vært holdt i tilknytning til den pågående revisjon av Nasjonal Transportplan for 2014-2023, og under konferansen overrakte Sæther en sammendragsrapport til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa som lister opp næringslivets ni innspill til henne;

Ingen høydebegrensning

Og nettopp det siste punktet om at det ikke vil bli innført høydebegrensninger fikk både Sæther og resten av forsamlingen et direkte svar på. Statsråden benyttet anledningen til slippe denne nyheten under konferansen og høstet kraftig applaus til det. Hun fortalte at forslaget om en begrensning på 4,0 eller 4,2 meter som Vegdirektoratet sendte på høring møtte massiv motstand fra et samlet næringsliv.

- Motforestillingene er økte kostnader, større miljøutslipp og flere vogntog på veiene. Etter en samlet vurdering har jeg kommet fram til at grunnlaget for å innføre en slik grense ikke er tungtveiende nok, sa samferdselsministeren.

I sitt foredrag kommenterte hun naturligvis stolt de store ekstrabevilgningene i infrastruktur i årets budsjett, informerte om myndighetenes mål om at mengden av gods som skal over på sjø og bane skal dobles frem til 2020 og at det vil bli innført obligatorisk bombrikke på alle lastebiler fra 1. juli neste år.

Lite nytt i duell og paneldebatt

Før den tradisjonelle paneldebatten mellom flere av medlemmene i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, ble det en ny vri i år med en «duell» mellom Fremskrittspartiets leder Siv Jensen og statsråd Meltveit Kleppa. Den ble underholdende og frisk, men det meste som ble sagt hadde vi alle hørt før.

Det samme var tilfelle med paneldebatten mellom komiteens leder Knut Arild Hareide (KrF), Øyvind Halleraker (H), Bård Hoksrud (FrP), Gorm Kjernli (A), Hallgeir Langeland (SV) og Janne Sjelmo Nordås (Sp). Bortsett fra de to sistnevnte har de andre deltatt på flere av de tidligere års konferanser og dermed visste man ofte på forhånd hva som ville bli sagt. Men uansett en spennende og god avslutning på nok en meget godt gjennomført konferanse. Arrangørene generelt - og Jo Eirik Frøise i særdeleshet - fortjener all den ros de kan få. Det er bare å holde av 22. og 23. oktober 2012 som er datoene for neste års konferanse.

---------

Tollpost Globe hedret med priser

Tollpost Globe er tildelt LTLs miljøpris for 2011 og selskapets markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole Andreas Hagen fikk Moderne Transport-prisen. Begge prisene ble overrakt under konferansen festmiddag.

LTLs miljøpris tildeles en virksomhet, en organisasjon eller en person som på forbilledlig vis har arbeidet med miljøspørsmål eller oppnådd vesentlige resultater innenfor miljø. Tollpost Globe fikk prisen for utviklingen av et miljøberegningsverktøy som viser utslipp av klimagasser med en helt annen nøyaktighet enn tidligere.

Moderne Transport-prisen deles ut til den som særlig har utmerket seg innen fagfeltet logistikk og/eller godstransport. Juryens begrunnelse er at Hagen gjennom flere år har vist seg å være en av bransjens skarpeste hoder. Selskapet han representerer, Tollpost Globe, har kommet styrket ut av finanskrisen etter å ha tatt strategiske grep for å øke produksjon og inntjening. Ole A. Hagen leder ellers bransjens klimapanel, sitter i forskningsrådsstyret, LTL, NHO Oslo og Akershus og kommuniserer bransjens utfordringer i media.

www.logistikk-ledelse.no © 2011

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!