Linjegods:

Lengre godsterminal gir kortere distribusjonstid

I slutten av november åpnet Linjegods offisielt sin nye terminal på Alnabru. Terminalen innebærer en revolusjon for Linjegods og delvis for Schenker-BTL. Kapasiteten ved terminalen er bortimot doblet. En sårbar flaskehals er fjernet og samtidig flytter man sammen inn- og utlandstrafikken på ett sted. Samtidig har Linjegods fått to sorterere som tar vare på gods for distribusjon henholdsvis i Oslo og til resten av landet. Det betyr raskere distribusjon for gods til Oslo, og bedre logistikktjenester for hele landet.    

Av: Christian Ryg 

I følge adm. dir. Thor Bergby i Linjegods vil kundene merke den nye terminalen først og fremst på at selskapet nå kan tilby nye og bedre tjenester.

- Dermed kan vi konkurrere mer effektivt med andre store speditør- og transportselskaper både på innenlands og utenlands transport, sier han.

Med den nye, store terminalen i drift, skjer også en flytting av Schenker-BTL slik at de to partnerne deler terminal og har kontorer i samme bygning. All produksjon er samlet under ett tak.

- Vi slipper å transportere gods fra Schenker-BTLs tidligere terminal ved Østre Aker vei til vår terminal. Dermed unngår vi tidsspille når gods skal sorteres og videretransporteres til destinasjoner i Norge, eller omvendt, når gods kommer til vår terminal fra norske eksportører, fortsetter Bergby.

Alnabru vil nå fungere som navet i samarbeidet mellom partnerne, og at samlokaliseringen vil få som resultat at selskapene utad fungerer som én enhet. Behovet for ny terminal har vært merkbart i flere år. Allerede på begynnelsen av 90-tallet begynte den tidligere terminalen å bli for liten. Det var begrensninger når det gjaldt antall porter, mangelen på gulvplass førte til at godsoperasjonene ble spredt over et stort område, og etter hvert ble kontorforholdene kummerlige. Alt sammen gjorde det vanskelig å samordne funksjoner og produkter. I tillegg kom problemene med lokalisering av inn/utland trafikken på to terminaler, som ga unødig mye kjøring og bortkastet tid.

Nytt og gammelt smelter sammen

Nå er det ikke en totalt ny terminal som er satt i drift på Alnabru. Det «gamle» terminalbygget, fra slutten av 80-tallet, har fått et tilbygg, og de to er hektet sammen. Men kapasiteten på den nye terminalen er vesentlig bedret. Nybygget er 170 meter langt, mens det tidligere bygget er 180 meter. Med en totallengde på 350 meter er dette faktisk Nord-Europas lengste godsterminal. 185 porter skal sørge for at ingen trenger å vente for levering av gods, og at det er tilstrekkelig kapasitet for bygging av last i vekselflak og biler på utkjøringssiden.

I tillegg til dobling av produksjonskapasiteten og raskere distribusjon av gods til Osloregionen, gir den nye terminalen forenkling av operasjoner og økt fleksibilitet. Linjegods og Schenker-BTL får muligheter for nye tilbud til kundene. Blant de mest nærliggende ble nevnt; merking av importgods under vareflyt gjennom terminalen, crossdocking eller sortering i anlegget for videre distribusjon av hele enheter og sammenstilling av ordres til mottakere i Norge.

Nytt sorteringsanlegg

Hjerte og fokus i det nye bygget er sorteringsanleggene. Det er riktignok ikke første gang Linjegods benytter strekkodelesing i automatisert sortering av pakker. Allerede i 1989 installerte og satte man i drift det første anlegget. Den gangen var også bedriften blant de første i Norge som gikk over til elektronisk datafangst i transport.

- De nye sorteringsanleggene, «Norgessortereren» og «Oslosortereren», er levert av Sandvik Process Systems og er utviklet etter Linjegods egne spesifikasjoner. Anlegget betegnes som et av Nordens mest avanserte systemer for godsbehandling. Ikke bare skal godset gå raskere gjennom sorteringen, men behandlingen er meget skånsom, understreker driftssjef Inge Selven.

Innmatingskapasiteten er kraftig økt, og dermed går ventetiden for levering av godset ned. Ved hjelp av 10 innmatingslinjer og tre sorteringsmaskiner skal kapasiteten sikres. I tillegg til disse innmatingslinjene, finnes det ytterligere et par linjer til bruk for burtømming. Med høyere effektivitet blir kvaliteten på det produktet Linjegods leverer sine kunder kraftig bedret. 

Oslosortereren har en kapasitet på 5.000 pakker i timen, mens anlegget som sorterer gods til resten av landet, kan håndtere 7.000 pakker pr. time. Norgessorteringen foregår i det nye bygget, mens Oslosortereren er installert i det gamle terminalbygget.

De nye anleggene har spesielt utviklede utkasterrenner som sammen med en såkalt avstrykerarm sørger for skånsom håndtering fra sorteringsbåndet og ut til hver arbeidsstasjon. Godset fraktes på glatte stålbånd gjennom systemet, til den riktige rennen. Underveis blir godset målt og veid mens det er i fart. Her brukes dynamiske vekter og lavintensive laserstråler. Også avlesing av strekkoden foregår i fart. Anlegget leser den nyeste internasjonale strekkoden, EAN 128 og Interleaved 2/5. Alt skulle altså ligge til rette for raskere sikrere og tryggere behandling av gods gjennom terminalen.

Underveis gjennom systemet fanges alle bevegelser pakken gjør, og etter at pakken forlater terminalen kan den spores via Linjegods Track & Trace på Internett.

Fraktinformasjon overføres i stadig større grad elektronisk. Som eksempel nevner Selven at i Oslo overføres rundt 85% av all informasjon slik.

Bedre lokaldistribusjon

Nettopp Oslodistribusjonen kommer til å vinne stort på den nye og delte terminalen. Sorteringsanlegget står for en større grad av finsortering før manuell behandling av godset, enn hva man tidligere kunne få til. Dermed får Linjegods ansatte på terminalen bedre oversikt og kontroll med utgående pakker. For Distribusjonspartner AS som fysisk utfører en stor del av distribusjonen betyr det at man raskere kan fylle bilene og få ut godset.

Raskere utkjøring betyr i sin tur at man kommer hurtigere i gang med innhenting av godset. Etter hvert vil Linjegods derfor se på rutenettet i Oslo og Akershus, med tanke på omlegging og forbedring for kundene.

Terminalen blir en av Oslos største arbeidsplasser, der rundt 600 ansatte og 400 sjåfører vil få sitt daglige virke. Thor Bergby understreket ved åpningen av terminalen at man har lagt stor vekt på både arbeidsmiljø, og å finne løsninger som er miljøvennlige, eller «grønne». Store deler av terminalen varmes opp med fjernvarme, støyskjerming og beplantning skal sørge for at naboene ikke sjeneres. Alt avfall skal kildesorteres. I og med at tog og bil møtes og fungerer i et integrert transportsystem, blir det lite kjøring mellom de to transportformene. Linjegods jernbanetransporterer omlag 40 prosent av godsmengden som skal fra Oslo til resten av landet. 

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!