Skjønt enige om raskere infrastrukturutbygging

Under presentasjonen av SamferdselsLøftet - næringslivets transportplan for perioden 2014 - 2023, fikk NHO uventet god støtte av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. - Vi er på linje, sa hun og gjentok sin visjon om et "tipp topp" moderne hovedvei- og jernbanenett innen 20 år.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, Knut Arild Hareide, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, og NHO-direktør John B. Bernander er enige om at bevilgningene må økes, at pengene må brukes smartere og at utbyggingsprosjektene både må planlegges og gjennomføres på en effektiv måte. Foto: Henning Ivarson

Henning Ivarson

I likhet med at opposisjonspartiene på Stortinget legger fem sine alternative statsbudsjett, er SamferdselsLøftet næringslivets transportplan for 2014 - 2023. Det er et helhetlig innspill fra næringslivet i hele landet som er utarbeidet av NHO og formålet er både å øke kunnskapen om sammenhengen mellom transport og næringslivets konkuranseevne og å påvirke myndighetene til å skape samferdselspolitiske rammebetingelser som skal bidra til vekst og verdiskapning i næringslivet.

Mer penger og forsert gjennomføringstid

- Jeg er godt betalt for å være profesjonelt bekymret, sa adm. direktør John B. Bernander i NHO. Han innledet presentasjonen av SamferdselsLøftet med å vise til et konkurranseparameter som sammenligner Norge mot 12 andre land. På flere områder har vi styrket oss, men på transport har det gått motsatt vei. Når norsk næringsliv i tillegg har store avstandsulemper må det et krafttak til, poengterte Bernander.

SamferdselsLøftet viser til at det samlede investeringsbehovet i transportsektoren nå nærmer seg 1.000 milliarder kroner. Dersom dagens økonomiske rammer videreføres vil det ta hele 35 år å få gjennomført både planlagte og ønskede investeringer innenfor denne sektoren. NHOs viktigste innspill til myndighetenes videre arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) for 2014 - 2023 er en kraftig økning i investeringsrammen. Dagens plantekniske ramme på 215 milliarder anbefales økt med 65 prosent (140 milliarder) til i alt 355 milliarder kroner (inkludert bompenger på 105 milliarder). Like viktig er en forsering av gjennomføringstiden fra 35 til 20 år.

I tillegg presiserer NHO betydningen av at de tyngste løftene fortrinnsvis må gjøres tidlig i denne 20-årsperioden.

- For å få infrastrukturen opp på et akseptabelt nivå er vi nødt til å ha en forsterket innsats de neste ti årene, påpekte Bernander.

Konsentrert satsing og tøffere prioritering

Ifølge NHO må man bort fra den jevne og klattvise fordelingen av midler utover i hele landet uten at man har vurdert godt nok hvor investeringene gir best nytte. SamferdselsLøftet foreslår derfor en mer konsentrert satsing og tøffere prioritering hvor de mest lønnsomme samferdselsprosjektene kommer først. Det pekes på prosjekter i byområder og regionale vekstsentra, langs transportkorridorer samt i kollektivtransporten. Likeledes jernbaneprosjekter som både kan bidra til å utvide bo- og arbeidsmarkedene og bidra til en mer effektiv og forutsigbar godstransport over hele landet. Når det gjelder veiprosjekter er de som gir bedre standard og redusert reisetid i transportkorridorene og som binder vekstsentra sammen som må prioriteres.

Mer effektiv ressursutnyttelse

Et annet viktig moment er å utnytte ressursene mer effektivt enn hva som gjøres med dagens system med oppstykking av prosjekter og hvor utbyggingstempoet er avhengig av de årlige budsjettene. Dette gir unødvendig lang gjennomføringstid og NHO mener derfor at man må komme frem til nye modeller som kan være med på en mer rasjonell og kostnadseffektiv utbygging, og tar til orde for betydelig kortere planleggingstid, mer totalentreprise og bruk av finansieringsmodeller som flerårige budsjetteringer, OPS (offentlig privat samarbeid) og statsgaranterte obligasjoner.

Øk konkurransekraften for sjøtransport

Det er ventet en tredobling av godsmengden frem mot 2040. Dette vil gi både økte miljøutfordringer og fremkommelighetsproblemer, og sjøtransporten må derfor få en langt sterkere posisjon i transportmiddelfordelingen mellom vei, skinner og kjøl enn hva som er tilfelle i dag. Dette krever i følge NHO både reduserte avgifter og ikke minst mindre byråkrati. Det pekes også på behovet for effektivisering av havneterminalene, at det må etableres en masterplan for utbygging av de mest sentrale havnene til multimodale logistikknutepunkter, en regionalisering av havnestrukturen og ikke minst at ansvaret for næringstransport på sjø overføres til samferdselsdepartementet.

Godt å ha NHO på laget

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa sa i sitt foredrag at SamferdselsLøftet er en god rapport å ha med seg i det videre arbeidet med NTP.

- Vi er på linje og enige om mye, og det kjennes godt å ha NHO på laget, sa Meltveit Kleppa før hun også i dette forumet presenterte sin ambisjon om en "tipp topp" moderne hovedvei- og jernbanenett innen 20 år. For å få til dette pekte hun på tre helt nødvendige forutsetninger; bevilgningene må økes, pengene må brukes smartere, og mer effektiv planlegging.

- Vi er godt i gang på alle disse tre områdene, sa statsråden.

Knut Arild Hareide, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité påpekte betydningen av at NHO tenker langsiktig og ga ros for at de tør å si ja til veiprising. Også han poengterte betydningen av nytenking på en rekke områder for at statsrådens "tipp topp plan" i løpet av 20 år skal kunne bli en realitet. For med dagens planer må det skje et Guds under for å få det til, sa Hareide.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!