Forenkler og effektiviserer sjøtransporten

Oslo Havn, Bergen og Omland Havnevesen, Trondheim Havn, Stavangerregionen Havn, Båtsfjord Havn, Horten Havn, Karmsund Havn, og Moss Havn tar i bruk data fra Kystverkets meldingstjeneste SafeSeaNet Norway for å bidra til forenklinger og økt effektivitet for sjøtransporten.

Oslo Havn ser på samarbeidet med Kystverket som viktig for å forenkle hverdagen for brukerne og for å øke sikkerhet knyttet til sjøtransport. Arkivfoto: Henning Ivarson

Samarbeidet mellom havnene og Kystverket øker sikkerheten og letter arbeidet for alle parter involvert i sjøtransporten til og fra Norge.

- Kystverket ser det som positivt at så mange havner går foran og henter opplysninger fra SafeSeaNet Norway. Samarbeidet med havnene er viktig for å effektivisere sjøtransporten, og dette er et viktig skritt i retning av etableringen av et nasjonalt Single Window for maritime skips rapportering, sier sjefingeniør i Kystverket Jarle Hauge.

Oslo Havn ligger i front i forhold til å legge til rette for en miljøvennlig, effektiv og sikker sjøtransport. Oslo Havn ser på samarbeidet med Kystverket som viktig for å forenkle hverdagen for brukerne og for å øke sikkerhet knyttet til sjøtransport. Oslo Havn har over 4.500 anløp årlig og ser at utvekslingen innebærer enklere rutiner for alle parter, samtidig som det gir bedret oversikt og kontroll.

Stavangerregionen Havn har en rekke ulike aktiviteter fra passasjertrafikk med Cruise og ferge, godshåndtering til Nordsjøen via forsyningsbasene og eksport og import av forbruks- og industriprodukter. Havnen har høy aktivitet og ser det som viktig å ha et bredt og godt samarbeid med nasjonale myndigheter og operatører innen skip og terminaler for å sikre konkurransedyktige løsninger og høy sikkerhet.

- Det har vært spennende å være med å utvikle og pilotteste løsningen sier IT-ansvarlig Terje Rygh som var den første som fikk se forhåndsmeldingene fra SafeSeaNet Norway komme inn i havneløsningene i Stavangerregionen Havn.

Bergen og Omland Havnevesen har som målsetting å være en fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. Samarbeidet med Kystverket er et konkret tiltak for å fremme sjøtransporten og ivareta kundenes, eiernes og samfunnets interesser i utviklingen av havnen, sier administrasjonsleder Stein Hauge i Bergen og Omland Havnevesen. Samarbeidet med Kystverket har en viktig betydning for havnens og brukernes effektivitet sier Stein Hauge som ivaretar over 40.000 anløp i løpet av året.

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn benytter uthentingen av informasjon fra meldingssentralen SafeSeaNet Norway som et tiltak i det å ha en ledende rolle innen samferdsel, og i å utvikle effektive transport- og logistikkløsninger til beste for næringsliv, byutvikling og miljø.

- Det er viktig at vi som havner går foran og standardiserer rapporteringen og gjenbruker informasjon som er tilgjengelig slik at operatørene på sjøen opplever oss havner som effektive og målrettet i å få mer gods over på sjøveien, sier markeds- og logistikksjef Rolf Aarland.

Båtsfjord Havn er sentral i Finnmark i kommunen som betegnes som "fiskerihovedstaden".

- Samarbeidet med Kystverket er viktig både ut fra miljøhensyn og effektivitet sier havnesjef i Båtsfjord havn Odd Jarle Jensen. - Havnen i Båtsfjord gjennomfører flere tiltak for å bidra til vekst i regionen og for å tiltrekke seg mer anløp og last. Samarbeidet med Kystverket er et viktig tiltak i denne sammenheng.

Karmsund Havn ligger i et av landets største og mest trafikkerte havneområder. Karmsund har alltid hatt en vital rolle for store deler av industrien i Sørvest-Norge, og er en region i sterk vekst. Havnedirektør Sigurd Eikje ser på samarbeidet med kystverket om bruken av SafeSeaNet Norway som sentral for å ivareta miljø og sikkerhet, samtidig som gjenbruken av informasjon som allerede er rapport av brukerne til myndighetene skape effektivitet for alle parter.

Horten Havn og er to sentrale havner i Oslofjorden som sammen med Borg Havn har etablert en samarbeidsallianse for å sikre mer effektiv bruk av ressurser og for å styrke tilbudet til næringslivet på begge sider av fjorden. Samarbeidet med Kystverket om bruk av SafeSeaNet Norway er en naturlig del av tiltakene for å bli mer effektive, sier havnesjef i Moss Havn Reidar Magnus Hansen og havnefogd i Horten Havn Hans Christian Gunneng.Moss Havn

Flere vil med

Det er firmaet Seamless med hovedkontor i Kristiansand som leverer havneløsninger og integrasjonsløsninger som har utviklet uthentingen av informasjonen fra SafeSeaNet Norway til havnene. Over 45 norske havner, industriaktører med egne havner og forsyningsbaser benytter løsninger fra Seamless.

Daglig leder Olav Madland kan bekrefte at flere havner, industriaktører og forsyningsbaser har signalisert at de vil ta del i samspillet med SafeSeaNet Norway. Det viktigste argumentet er at dette letter arbeidet for involverte aktører i sjøtransporten og vil øke sikkerheten langs norskekysten, sier Olav Madland.

-------

SafeSeaNet Norway

Følgende skip er pliktige til å rapportere i SafeSeaNet Norway:

SafeSeaNet Norway er et sentralt system for etablering av et nasjonalt Single Window, og benyttes også til å sende anløpsmeldinger til Forsvaret, elektroniske tolldeklarasjoner til Tollvesenet, og i nær fremtid informasjon til politiet i forbindelse med grensekontroll.

www.logistikk-ledelse.no © 2012

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!