Vareforsendelser til og fra Russland

Både Russlands medlemskap i World Trade Organisation, WTO, og de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA og Russland bidrar til å gjøre det russiske markedet mer interessant for både eksportører, importører og logistikktilbydere.

Olav Hermansen

Tradisjonelt har en betydelig del av norsk varehandel med Russland skjedd «på armlengdes avstand». Norske eksportører har solgt på leveringsbetingelsene Ex Works (EXW) eller Free Carrier (FCA) med levering på sitt forretningssted. Og hele transporten har man overlatt til russisk kjøper og deres transportør. Når vi føyer til at de samme eksportørene ofte har insistert på forskuddsbetaling, med penger på konto før godset forlater selgers sted har «handelsforbindelsene» tendert mot å bli veldig norske og lite russiske.

For skrekkhistoriene om sendrektig russisk byråkrati og tollvesen, dårlig infrastruktur og korrupsjon har vært mange og - dessverre - i mange tilfelle sanne.

Trenden går mot liberalisering

Men også i Russland går trenden mot liberalisering og økt åpning av landets økonomi. Mens tid for grenseklarering på 1990-tallet fort kunne komme opp i ti dager og mer, er det nå vanlig at grensepasseringen gjøres unna i løpet av to og sågar en dag. Russiske tollsatser - som stort sett ikke har vært avskrekkende høye fra før - er på vei ned som følge av at landet ble WTO-medlem i 2012. Og det har blitt mindre korrupsjon hevder flere norske bedrifter og transportører som er toneangivende på Russland. Det framgår av NorStellas nylige gjennomførte undersøkelse om handelsutfordringer på Russland (se faktaboks).

Planlegging, planlegging, planlegging

Men som undersøkelsen også viser, god planlegging og pålitelig lokalt nettverk er ekstremt viktig for å etablere og drive effektive logistikk på Russland. La oss starte med krav om innførselslisens, som er klart mer utbredt i Russland enn hos mange av våre andre handelspartnere. Du som eksportør eller din russiske partner må ha dette på plass før varene forlater Norge. Og du må vite omfanget av lisenskravene. Gjelder de for eksempel også for reservedeler?

En annen føre var øvelse er å klarlegge om produktene som skal selges er i samsvar med russiske normer og standarder. Fra Sovjettiden har landet en rekke særegne normer og standarder, såkalte GOST-R-standarder. Og som den russiske sertifiseringseksperten Natalja Backman påpeker:

"Ved grensepassering kontrollerer russiske tolltjenestemenn at sertifikater for samsvar med russiske normer og standarder foreligger - der dette kreves. Hvis ikke et slikt dokument foreligger vil varene ikke kunne passere grensen. Og selv om man lykkes med dette er ikke produktene lov å omsette i Russland".

Forhåndskontroll av handelsdokumenter = beste praksis

Et annet føre var tiltak for bedrifter som ønsker en rimelig rask grensepassering er å la russiske eksperter gjennomgå handelsdokumentasjonen i forkant. Lars Morten Nordlie i Shipping Partners Sarpsborg AS, et firma med lang fartstid på Russland, sier det slik:

"Når det gjelder handelsdokumenter driver vi, både via våre ansatte i Sarpsborg og i Tallinn og Vilnius, en stadig opplæring og rettledning av kundene. Handelsfakturaen og pakklisten må være detaljert og riktig utfylt. Og dokumentene må stemme nøyaktig over ens. Av sertifikater som blir forlangt fra tid til annen er Certificate of Residence, Certificate of Registry og Certificate of Origin. Ellers er det vanlige handelsdokumenter som kreves. Det er vår klare erfaring at når vi først har lært opp eksportører i hvilke handelsdokumenter som må framlegges - og hvordan - går det greit med grensepasseringen".

Inn i det russiske rike

Russland, med sine 11 tidssoner, har verdens i særklasse største landareal. Dette skaper i seg selv betydelige transport- og logistikkutfordringer. Geografisk opererer likevel mange av de 40 bedriftene i vår undersøkelse fortrinnsvis i en eller flere av følgende regioner: I Barentsområdet, i St. Petersburg og Moskvaregionen samt i Øst-Sibir, og da særlig i tilknytning til offshorevirksomheten på Stillehavsøya Sakhalin.

Både fordi mange norske lastebiler er for store i forhold til russiske laste- og vektbegrensninger og som følge av store lønnsforskjeller og manglende språkkunnskaper, er det russiske og baltiske sjåfører som dominerer innen landtransporten mellom Norge og Russland. Målt i antall kilometer har russerne et imponerende jernbanenett. Det brukes da også i betydelig grad av bedrifter som transporterer på Russland. Når det gjelder sporing av gods på jernbane har imidlertid russerne ennå et stykke å gå før særlig vestlige vareeiere med strenge leveringsfrister lar sitt gods gå med toget.

En merkostnad som kan dukke opp, særlig ved frakt av høyverdigods og transporter til den asiatiske delen av Russland, er krav om konvoitransport. Da er det ofte pensjonerte militære som følger med transporten. Hovedhensikten er å sørge for at den russiske stat får inn riktig toll- og avgiftsbeløp. Når det gjelder vareforsendelser til Sakhalin på Stillehavskysten er fraktruter «rundt Russland», enten med fly eller skip via Sør-Korea (Busan og liknende) og inn i Øst-Sibir, mye brukt.

Når det gjelder merking kreves det ofte at et eget GOST-R-symbol settes på emballasjen for gods der russiske standarder og normer gjelder (se over). For varer underlagt importlisens kan det bli krevet at lisensnummeret påføres transportemballasjen. Men også her, som på andre områder, er forenkling og standardisering fullt mulig. Eller for å sitere en norsk eksportør:

"Vi har etiketter med russisk tekst. Disse er standardisert av vår etikettleverandører slik at vi legger inn opplysningene i det pakkeprogrammet vi bruker".

---------------------------

«Handelsutfordringer på Russland»

På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet utførte NorStella i januar/februar i år en undersøkelse blant norske bedrifter om ulike handelsutfordringer på Russland. I alt 56 bedrifter svarte hvorav drøye 40 var aktive på det russiske markedet, som eksportører, importører, transportører eller innen bank og forsikring. I denne artikkelen har vi trukket veksler på noen av funnene fra denne undersøkelsen.

---------------------------

Russland-workshop 28. mai

I forlengelsen av undersøkelsen «Handelsutfordringer på Russland» har Norsk-Russisk Handelskammer og NorStella gått sammen om workshopen «Hvordan håndtere logistikk- og transportutfordringer på Russland» 28. mai. Her stiller både erfarne eksportører og importører samt logistikktilbydere opp for å fortelle om sine erfaringer og gi praktiske råd om hvordan man kan organisere en effektiv vareflyt til og fra Russland. Nærmere informasjon om workshopen finner du under.www.norstella.no

www.logistikk-ledelse.no © 2013

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!