Mange norske byer har i historisk perspektiv vokst frem grunnet sin tilknytning til sjøveien, hvor havnene har vært selve drivkraften for vekst. Bergen og Ålesund er gode eksempler på dette. Med tiden har havnenes rolle som drivkraft for vekst i regionene blitt mindre viktig, samtidige som utbygging og utvikling av veinettet og øvrig infrastruktur har redusert havnenes konkurransekraft. Norsk industri og næringsliv er tjent med å ha tilgang til et tids- og kosteffektivt transportsystem. Dette er med å sikre regional konkurransekraft.

Økonomisk katalysator

I et større perspektiv har ikke havnens rolle som drivkraft og katalysator i den globale økonomien forsvunnet. Tvert imot, effektive transportløsninger og innføringen av containertransport har knyttet verden sammen og bidratt til globalisering. I mange byer er havnedrift selve kjernen i økonomien, som for eksempel i Rotterdam og Singapore.

Hvorfor er ikke da sjøtransport attraktivt langs norskekysten? Dette har sammenheng med utviklingen av transportsystemet og hvordan varestrømmene forflytter seg. I Norge produseres mye av eksporten av fastlandsproduksjon i fylkene langs Vestlandet. Dette tilsier at det er et potensiale for sjøtransport. Samtidig krever dette at forholdene og rammebetingelsene ligger til rette for at sjøtransporten er et attraktivt alternativ. Det ubenyttede potensiale tilser at det er utfordringer.

Det er ikke all last som er hensiktsmessig å frakte via sjøveien. Sjøtransport er først attraktivt når volum samles og skal fraktes over lengre avstander. Først da vil sjøtransport være et alternativ som bidrar til å øke regional konkurransekraft og legge til rette for vekst.

Fremtidsrettet havneutvikling

Historien har endret seg og havnene som før var kjernen i byutviklingen er nå et uønsket element i bysentrum som ikke egner havnedrift. I tillegg preges disse havnene av lite effektiv transportforbindelser og trafikale flaskehalser.

For at videre havneutvikling og havneplanlegging skal gjenopprette havnenes rolle som økonomisk katalysator kreves det derfor nytenkning. Det må vurderes nøye hvilke muligheter som foreligger, ikke bare innenfor et havneområde, men innenfor region og regionene rundt.

Utforming og utviklingen av øvrig infrastruktur har knyttet regionene langs kysten tettere sammen og ny E-39 vil ytterligere gjøre avstandene kortere. Dermed endres også markedets behov. Fremtidsrettet havneplanlegging må ta hensyn til de nye behovene. Kortere avstand er med å styrke konkurransen mellom havnene og setter betingelsene for at vestlandsregionene trenger gode helhetlig knutepunkt slik at de kan bedre konkurransebetingelser for eksport.

Regionalt samarbeid vil gi et bedre transporttilbud og bedre vilkårene til industri og næringsliv på flere plan. For eksempel gjennom lavere transportkostnader som igjen betyr økt lønnsomhet og bedre driftsvilkår. Gjennom regionalt samarbeid kan man også samle større volum gods. Dette betyr at man må vurdere hvor mange havner det skal være innenfor et begrenset geografisk område.

Regionalt samarbeid

Utvikling av interregionale logistikk-knutepunkt krever at kommunene langs vestlandskysten går sammen og utvikler ett felles knutepunkt som legger til rette for effektiv transport med gode forbindelser til og i baklandet. Først da vil man sikre at tilstrekkelige mengder gods samles. Utviklingen og opprustningen av E-39 spiller en sentral rolle og åpner for utviklingen av felles knutepunkt. Et regionalt knutepunkt vil sikre god ressursutnyttelse, flytte gods fra vei til sjø og legge til rette for regional vekst.

-------

Artikkelforfatter Bernt Christoffer Aaby har en Master of Science in Logistics fra Høgskolen i Molde, hvor han har fordypet seg i maritim logistikk. Aaby er i dag ansatt som rådgiver ved Inventura AS. Aaby har tidligere forsket på havneoptimalisering og publisert en rekke fagartikler om havneattraktivitet. Aaby er en aktiv deltaker i debatten om norsk nærsjøskipsfart med fokus på havneoptimalisering.

Inventura AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivnings- og konsulenttjenester samt operativ bistand knyttet til innkjøp og utvikling av leverandørrelasjoner til private og offentlige bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer. I tillegg til dette leverer vi skreddersydde kurs og opplæringsprogram til våre kunder, både innenfor privat og offentlig sektor. Inventura har i dag over 80 ansatte fordelt på kontorer i Bergen, Oslo og Stavanger i tillegg til representasjon i Malmö og UK.

www.logistikk-ledelse.no © 2014

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!