Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag har fastsatt "F orskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg".

Samferdselsdepartementet har i dag også godkjent veilederen "Ledninger i riksveg", som bygger på et forslag fra Vegdirektoratet.

Forskriften har blant annet som formål å sikre et ensartet og landsdekkende regelverk og gjøre behandlingen av slike saker mer forutsigbar. Forskriften innholder en formalisering av praksis, og også rettspraksis på enkelte områder.

Veilederen gir opplysninger og råd om søknad om framføringstrasé og grave-/arbeidstillatelse, og den innholder også opplysninger om administrative vilkår og tekniske bestemmelser om utførelse av gravearbeider.

Krav til "overdekning"

Ifølge veilederen skal rør og kabler som krysser eller går langs en riksveg som hovedregel ha minst 80 cm overdekning, men med mulighet for fleksible løsninger, alt etter ledningstype, vegtype og graveteknikker. For rør med en diameter inntil 125 mm er det tilstrekkelig med 40 cm overdekning.

Egen veileder for kommunale og fylkeskommunale veger

Innholdet i veilederen for riksvegnettet er i stor grad generelt og er også til dels egnet for fylkeskommunale og kommunale vegmyndigheter, men disse vegmyndighetene vil til dels ha andre bestemmelser om gravearbeider. En stor andel av ledninger og rør legges i det fylkeskommunale og kommunale vegnettet. Samferdselsdepartementet har derfor bedt om at KS - Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon - i samarbeid med fylkeskommunale og kommunale vegmyndigheter -utarbeider en egen veileder om krav og vilkår i forbindelse legging av rør og kabler over, under og langs kommunale og fylkeskommunale veger.

Forsøk med ny graveteknikk

Etter dagens bestemmelser kan vegmyndigheten fastsette egne vilkår for overdekning i tilfeller der man bruker visse typer ny graveteknikk, blant annet såkalt "mikrogrøfter" ("microtrenching"). Det finnes - så langt - ikke noe erfaringsmateriale om bruk av slik teknikk på riksvegnettet. Samferdselsdepartementet har derfor bedt Statens vegvesen om å sette i gang forsøk med bruk av slik teknikk på riksvegnettet, inkludert gang- og sykkelveger. Forsøkene skal gjennomføres i nært samarbeid med "ledningsbransjen" og rør- og kabeleiere som ønsker å bruke vegen som framføringstrasé for rør- og kabler.

Du kan lese mer på regjeringens side her.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!