- Forvaltningsreformen ble gjennomført uten at myndighetene kjente det reelle omfanget av forfallet, hevder MEF.

Midlene fordeles med 2,75 mrd. kr i første fireårsperiode og 7,25 mrd. kr i siste seksårsperiode, og vil være en del av det fylkeskommunale rammetilskuddet på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.

Statens vegvesen offentliggjorde tidligere i år en rapport hvor vedlikeholdsetterslepet på norske fylkesveger ble estimert til 45-75 mrd. kr.

- Sett i lys av de store etterslepstallene hadde vi håpet på en mer ambisiøs tiltakspakke. Vi er bekymret for at gapet mellom riksvegene og fylkesvegene vil øke ytterligere, og at vi får et vegnett med store regionale forskjeller. Dette reduserer muligheten for effektiv transport mellom landsdelene.

I tillegg påvirker forfallet trafikantenes sikkerhet og konkurranseevnen til lokalt næringsliv, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

Ikke tilstrekkelig

Fylkeskommunene overtok 1. januar 2010 om lag 17 000 km tidligere riksveg. Dette var et resultat av Forvaltningsreformen, som ga fylkeskommunene ansvaret for investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Samlet består fylkesvegnettet av om lag 44 000 km veg.

- Forvaltningsreformen ble gjennomført uten at myndighetene kjente det reelle omfanget av forfallet. Paradoksalt nok gikk det tre år før det kom en oppdatert oversikt over tilstanden på fylkesvegene.

I forkant av reformen satte fylkeskommunene som krav at staten måtte kompensere for vedlikeholdsetterslepet. Bevilgningene til fylkeskommunene har økt, men dette har på langt nær vært tilstrekkelig, påpeker Johannesen.

Forvaltningsreformen skulle styrke fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør, men forfallet begrenser i dag handlingsrommet til fylkeskommunene.

Svekker fylkeskommuneneas rolle

- I dag går om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens resterende går til investeringer. Vi ønsker ikke en utvikling der gapet mellom etterslep og bevilgninger fører til at fylkeskommunene i stadig større grad må omdisponere midler fra investeringer til drift og vedlikehold. Det vil svekke fylkeskommunenes rolle som pådriver for regional utvikling, avslutter Johannesen.

I dag går om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens resterende går til investeringer.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!