Flytebrualternativ med skipspassasje midtfjords © Illustrasjon: Statens vegvesen

Flytebru med fastbru over utsprengt strandsone © Illustrasjon: Statens vegvesen

Kombinasjon av flytebru og rørbru over/under vann © Illustrasjon: Statens vegvesen

Overgang mellom flytebru og rørbru © Illustrasjon: Statens vegvesen

Et alternativ kan være rørbru nedsenket i Sognefjorden © Illustrasjon: Statens vegvesen

Statens vegvesen har også iverksatt utredning om hengebru over Sognefjorden © Illustrasjon: Statens vegvesen

Fakta: Ferjefri E39

Mulighetsstudien er en del av prosjektet "Ferjefri E39", som blir ledet av Olav Ellevset. Hovedprosjektet er delt inn i fire delprosjekter.

Del en skal utrede hvilke potensial en ferjefri kyststamvei vil ha for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner.

Den andre delen av prosjektet er å vurdere de tekniske løsningene for fjordkryssingene.

Tredje del av prosjektet skal være å vurdere hvordan tekniske anlegg for fjordkryssingene kan benyttes for å utvinne kraft fra sol, strømninger, bølger og vind.

Fjerde og siste delprosjekt går ut på å vurdere hvilke gjennomføringsstrategier og kontraktsformer som vil være best egnet til å gjennomføre slike store prosjekt med så stort omfang

(Kilde: Statens vegvesen).

Som en del av arbeidet med utvikling av ny teknologi for fjordkryssinger, gjennomfører Statens vegvesen en mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden i området Lavik-Oppedal.

Seks konsulentfirmaer er invitert til å utvikle og dimensjonere konsept for rørbru, flytebru og eventuelt en kombinasjon av disse to. I følge Statens vegvesen er begrepet konsept i denne sammenhengen brukt om et forslag til teknisk løsning for et fast samband over fjorden.

Prekvalifisering

Første ledd i studien har vært en prekvalifisering der aktuelle konsulenter meldte sin interesse for å være med videre i en konkurranse om utvikling av konseptet. Statens vegvesen har vurdert kapasitet, gjennomføringsevne, kompetanse og relevant erfaring hos de seks konsulentfirmaene som ønsker å bidra.

- Vi er godt fornøyde med deltakerne. Det viser at disse miljøene har fattet interesse for prosjektet og tatt det alvorlig, ved å samle seg i faglige sterke grupperinger, sier leder for fjordkryssingsprosjektet, Lidvard Skorpa. At bruprosjektet er banebrytende er det ingen tvil om, med tanke på lengde og dybde der den skal krysse fjorden.

Alle de seks konsulentgrupperingene gikk videre, og her finner vi både norske og internasjonale firmaer.

Grupperingene er:

- Dr. ing. A. Aas Jakobsen AS

Underkonsulent: Johs. Holt AS, COWI, NGI og Skanska

Frittstående eksperter: Tor Vinje, Håvard Østlid og Rolf Øyvind Johnsen

- Reinertsen/Olav Olsen konsortiet

Underleverandører: Snøhetta, Rambøll, Faltinsen, Johansson, Arup og BergerABAM

- Sweco Norge AS

Underkonsulenter Hans-Petter Brathaug AS, Instanes Polar AS og Anders Bleie

- Norconsult AS

Underkonsulent: Haug og Blom-Bakke AS

- Multiconsult AS

Samarbeidspartnere: WSP Finland, Barlindhaug Consult AS, Akvator AS v/Jan Soldal og L2 Arkitekter.

Ressurspersoner fra: Leonhardt, Andrä und Partner GmbH Stuttgart.

- LMG Marin AS

Underleverandører: Marintek, Teknisk Data AS, TDA, Smidt & Ingebrigtsen AS, SMIAS og Fondasol

"Konkurransepreget dialog"

Konkurransen skal gjennomføres etter anskaffelsesprosedyren "Konkurransepreget dialog". Dette et relativt nytt verktøy som har vært prøvd ut noen få ganger i Norge og Skandinavia, blant annet på E6 i Lademoen-området i Trondheim. Konkurransepreget dialog går ut på at oppdragsgiver i en eller flere runder, fører en dialog med leverandører om alternative løsninger - før de kommer med konkurrerende tilbud.

Hvert enkelt firma som er invitert med skal levere forslag til konsept for kryssing av Sognefjorden. Hver deltaker må levere forslag i minimum to av tre delkonkurranser; flytebru, rørbru eller en kombinasjon av flytebru/rørbru.

De konseptene som blir vurdert til å ha mest potensial for realisering går videre til dialogfasen. Her blir de utvalgte deltakerne invitert til en individuell dialog knyttet opp til konseptforslagene. Målet med dialogfasen er å identifisere hvilke konsept som best oppfyller oppdragsgiverens behov, og som dermed blir invitert til å gå videre til tilbudskonkurransen.

Parallelt med denne konkurransen er det som en del av mulighetsstudien, også iverksatt en utredning av muligheten for å krysse Sognefjorden med hengebru i ett spenn. Denne blir utført internt i Statens vegvesen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!