MEF etterlyser alternative finansieringsformer i samferdselsutbyggingen.

RIKSVEGER OG BANE

Til sammen øker bevilgningene til veg og bane med vel 2,2 milliarder kroner. Bevilgningene til vegformål øker med vel 1,2 milliarder kroner til 16,3 milliarder kroner. Bevilgningene til jernbaneformål øker med 1 milliard kroner. MEF er i hovedsak fornøyd med denne satsingen.

FYLKESVEGER

Fylkeskommunenes rammetilskudd økes med ca 1 milliard kroner. Rentekompensasjonsordningen på til sammen 2 milliarder kroner til vegformål videreføres. MEF konstaterer at rammebevilgningen til fylkeskommunene og videreføring av rentekompensasjonsordningen gir rom for videre satsing på fylkesveger. MEF forventer at fylkeskommunene følger opp dette.

PERMITTERING OG DAGPENGER

Bedriftenes arbeidsgiverperiode utvides fra fem til 10 dager ved minst 40 prosent permittering. Maksimal periode for dagpenger under permittering reduseres fra 52 til 30 uker. Dette skjer samtidig som at NAV i den senere tid har skjerpet reglene for dagpenger ved permittering på grunn av vanskelige værforhold.

Konsekvensen av dette er at en del arbeidsgivere, spesielt i bransjer med store sesongvariasjoner, kan bli tvunget til å si opp ansatte fra faste stillinger og i stedet ansette dem i midlertidige stillinger. Er det dette regjeringen ønsker?

ALTERNATIV FINANSIERING AV SAMFERDSEL

MEF konstaterer at to av de samferdselsprosjektene som er satt opp som egne poster i statsbudsjettet, E16 Filefjell og dobbeltspor Oslo-Ski, har en svært lav oppfyllingsgrad i forhold til målsettingen i Nasjonal Transportplan. Dette er et urovekkende signal til anleggsbransjen som er avhengig av mer langsiktig forutsigbarhet for å kunne tilby stabil og god kapasitet. MEF etterlyser nok en gang nytenking og satsing på alternative finansieringsformer.

VIDEREGÅENDE UTDANNING FOR ANLEGGSBRANSJEN

MEF er fornøyd med at bevilgningene til Landslinjene videreføres på samme nivå som for 2011.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!