I forbindelse med store samferdselsutbygginger, slik som utvidelsen av E6 til en firefelts veg, skal det i henhold til kulturminneloven gjennomføres arkeologiske undersøkelser for å dokumentere kulturminner. Mellom Kolomoen og Kåterud i Stange ble slike undersøkelser gjort i 2010. Det forteller Statens vegvesen på sine nettsider.

Funn?

Innenfor et område på 100 meter på hver side av eksisterende E6, ble det totalt funnet 95 nye kulturminner. Av disse er 93 automatisk fredet og er i hovedsak aktivitetsområder eller kokegroper. Et aktivitetsområde er et areal som tidligere har vært et bosted, beiteområde eller midlertidig bosted av en gruppe mennesker. En kokegrop kjennetegnes av steiner med spor etter påvirkning av ild, noe som skyldes at steinene ble brukt til koke- og stekeformål. 

Det ble gjort to spesielle funn i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene. Et av dem var funnet av en steinalderboplass på Kåterud, og det er sjeldent en finner steinalderboplasser ved sjakting under arkeologiske forundersøkelser. Denne steinalderboplassen består av kulturlag og kokegrop datert til bronsealderen. Et annet viktig funn ble gjort ved Uthuskrysset der en fant et aktivitetsområde med en gravrøys og cirka 50 kokegroper, nedgravinger og kulturlag. 

Konsekvenser for E6-utbyggingen??

Bortsett fra at Hedmark fylkeskommune må søke Riksantikvaren om dispensasjon for de kulturminnene som er funnet i den fremtidige traseen for E6, vil ikke funnene ha betydning for selve utbyggingen av E6 nordover fra Kolomoen.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!