F

Mindre friluftskjøring med snøscooter?

Har du hytte i fjellet og er avhengig av egen snøscooter, kan du risikere å ikke lenger få lov til å bruke den om den nye loven om motorferdsel i utmark blir vedtatt i Stortinget.

STRENGERE: Det kan gå mot enda strengere restriksjoner på scooterkjøring i norsk natur

STRENGERE: Det kan gå mot enda strengere restriksjoner på scooterkjøring i norsk natur Foto: Thor Olav Moen

Publisert Oppdatert
FULL FART: Kanksje ikke så lenge til.

FULL FART: Kanksje ikke så lenge til. Foto: Thor Olav Moen

Leiekjøring kan bli virkeligheten i fremtiden for alle med behov for snøscooterkjøring til fritidsaktiviteter - og kommunene får ikke lenger de samme mulighetene til å gi dispensasjoner fra loven.

Selv om du er ufør og sitter i rullestol, og gjerne vil ferdes litt friere i vår natur, må du når den nye loven blir vedtatt, satse på lokale scooterkrefter.

Strengere scooter-regler

Alle som har kjempet for en mer lempelig holdning til bruk av motoriserte kjøretøyer i vår villmark, vinner rett og slett lite gehør i det nye lovforslaget.

Vel, nytt er kanskje å dra det langt, for ifølge seksjonssjef Ingebrigt Stensaas i Direktoratet for naturforvaltning (DN), ble lovforslaget levert Miljøverndepartementet allerede tidlig i fjor vår. Da etter flere års arbeid og en høringsrunde hvor hundrevis av kommuner, organisasjoner og privatpersoner har fått si sin mening.

- Siden har det vært en total stillhet fra regjeringshold, sier Stensaas til Vi Menn, og antyder dermed at regjeringen kanskje har et internt problem i forhold til denne loven.

Gråsoner fjernes

Tone Hertzberg i Miljødepartementet forteller til Vi Menn at Regjeringen arbeider med oppfølgningen av Direktoratet for naturforvaltning sin tilråding om ny motorferdsellov og at forslaget kan komme opp i Stortinget i løpet 2009.

Lovforslaget skal gi kommunene mer ansvar for den motoriserte ferdselen i utmarka, samtidig som loven vil ha store begrensninger for hvilke tillatelser kommunene kan gi.

Begrenset fritidskjøring

Særlig vil dette gå ut over ren fritidskjøring, som kun vil kunne foregå i dertil bestemte løyper. I dag er loven diffus, og mens hytteeiere i den ene kommune får kjøre egen scooter til hytta, må hyttefolket i nabokommunen ta beina fatt. Med den nye loven vil neppe noen få kjøre.

Island: Andre regler

Har du derimot egen skog, kan du slippe søknader og ikke minst hestekreftene løs. I den nye loven kan ikke kommunen lenger blande seg i om du setter deg på scooteren for å hente hjem en favn eller to med ved.

Særregler for Finnmark og Nord-Troms

Det vil være det lokale styrets ansvar å sørge for gode og gjennomførbare motorferdselsplaner, som gjør minst mulig skade på natur og miljø. Og i Finnmark og Nord-Troms vil det fortsatt være særordninger både på barmark og snø.

Leiekjøring, som er et vesentlig element i lovutkastet, betyr at lokale bønder og grunneiere kan få et slags "t axiløyve" for frakt av gods. Da er intensjonen at de uten noen videre søknad kan påta seg kjøring for turisters og hyttefolks bagasje, men altså ikke kjøre folkene selv.

Vanskelig sak

Det er lett å forstå de sentrale myndighetenes vanskeligheter med å vedta en ny lov. Her er uttalelser fra to aktører med hver sin virkelighet. Den ene Alta kommune i Finnmark der en stor del av befolkningen både er vant til og har behov for bruk av snøscooter, den andre Naturvernforbundet i hovedstadsområdet som vil ha en restriktiv lov:

Naturvernforbundene i Buskerud, Oslo og Akershus uttaler:

STILLSTAND: Fritidstrafikken med scooter kan stilne snart.

STILLSTAND: Fritidstrafikken med scooter kan stilne snart. Foto: Thor Olav Moen

Vårt hovedsyn er at reglene for motorferdsel i utmark både er for svake og at de praktiseres for liberalt. Vi ønsker derfor en kraftig innskjerping, med regler som i praksis stanser ulovlig kjøring. En kombinasjon av konsesjonskrav ved kjøp av terrenggående motorkjøretøy, og inndragning av kjøretøy og retten til søke konsesjon ved ulovlig kjøring, vil kunne sette en effektiv stopper for den ulovlige kjøringen. Det vil også bidra til på sikt å redusere antallet kjøretøy, noe som i seg selv er viktig. For øvrig mener vi at mange av tiltakene og de praktiske ordningene som skisseres i utkastet til regler er meget fornuftige og bra, men at det ikke er tilstrekkelig til å få bukt med uvesenet som heter ulovlig kjøring.

Alta kommune uttaler:

Formålsparagraf og forslaget til ny lov om motorferdsel i utmark med egen forskrift for Nord-Troms og Finnmark er ikke tilpasset forholdene og behovet i Finnmark. Forslaget har for liten støtte i befolkningen til å kunne være et godt verktøy for en balansert forvaltning.

Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan ikke aksepteres. Alta kommune går på det sterkeste mot lovforslagets målsetting om avvikling av rekreasjonsløyper. Videre er reiselivsnæringens behov for dårlig ivaretatt.

Se alle høringsuttalelsene på www.dirnat.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning