Reseptfritt betyr ikke risikofritt. Visste du for eksempel at noen vanlige piller du får uten resept, kan øke faren for å få hjerteinfarkt, eller påvirke effekten av andre, viktige medisiner?

Man­ge av oss tyr til smer­te­stil­len­de me­di­si­ner for å bli kvitt smerter. Bru­ken av sli­ke me­di­ka­men­ter økte fra 54 til 60 pro­sent blant kvin­ner (30–87 år), og fra 29 til 37 pro­sent blant menn, i pe­ri­oden 2001 til 2008, vi­ser en stu­die ut­ført av blant and­re Per-Jo­stein Sa­muel­sen, far­ma­søyt og råd­gi­ver ved Re­gio­nalt le­ge­mid­del­in­for­ma­sjons­sen­ter (RELIS) Nord-Norge. Han er for ti­den er dok­tor­grads­sti­pen­di­at og fors­ker på nord­menns bruk av smer­te­stil­len­de.

– Mu­li­ge år­sa­ker kan være at vi har mer smer­te, at våre hold­nin­ger til smer­te og bruk av smer­te­­stil­len­de end­rer seg, el­ler at den økte til­gjen­ge­lig­he­ten gjør ters­ke­len for bruk la­ve­re. Vi får også sta­dig bed­re be­hand­ling av kreft og hjer­te­syk­dom­mer, og vi le­ver der­for sta­dig leng­re. Pri­sen kan være at vi le­ver med mer smer­te, sier Sa­muel­sen.

– Salgs­sta­tis­tik­ken vi­ser imid­ler­tid ut­fla­ting de se­nes­te åre­ne. I vår stu­die fant vi in­gen øk­ning i bruk av re­sept­plik­ti­ge smer­te­stil­len­de, be­mer­ker fors­ke­ren.

– Velg pa­ra­ce­ta­mol

Du får kjøpt fle­re uli­ke ty­per smer­te­stil­len­de me­di­si­ner uten re­sept, både der du hand­ler mat og fyl­ler ben­sin, i til­legg til på apo­te­ket.

– Det er helt i or­den å bru­ke smer­te­stil­len­de av og til, sier overle­ge Hor­te­mo.

– Ved mo­de­ra­te smer­ter an­be­fa­ler vi at du prø­ver pa­ra­ce­ta­mol først. Pa­ra­ce­ta­mol fin­ner du i me­di­si­ner som Pa­ra­cet, Pinex og Panodil.

I Hjemmet helse uke 1 kan du lese resten av artikkelen i vår store guide til reseptfrie smertestillende medikamenter.

Les hele saken

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!