Høyere standard på fritidsboligen

Tiden med å bære vann, vaske klær manuelt og tømme dobøtter er definitivt over. I dag vil vi ha innlagt vann, toalett, oppvask- og vaskemaskin; med andre ord full boligstandard. Da er det viktig å ha et forsvarlig avløp, enten tilkoblet offentlig nett eller et eget anlegg.

HYTTESTANDARD: Flere og flere ønsker boligstandard på fritidsboligen sin.

HYTTESTANDARD: Flere og flere ønsker boligstandard på fritidsboligen sin.

Publisert Oppdatert

Det finnes mange typer avløpsrenseanlegg, men i det store og hele så er det to typer prosesser som leveres; biologisk og/eller kjemisk anlegg.

For bare få år siden var det viktigste å få en utslippstillatelse, uten tanke på om avløpsanlegget hadde forutsetninger for å fungere. I dag er dette endret. Vi ønsker for egen del å sikre at våre nærområder ikke blir forurenset, som bekker, innsjøer og ikke å forglemme grunnvannet som i de fleste tilfeller er ens egen drikkevannkilde. Det finnes mange typer avløpsrenseanlegg, men i det store og hele så er det to typer prosesser som leveres; biologisk og/eller kjemisk anlegg.

Hva bør man velge?

Både biologiske og kjemiske anlegg vil fungere på en hytte som alltid er i bruk, men det er noe de færreste er. En hytte står som regel ubenyttet over lengre tid og tilførselen til renseanlegget varierer sterkt. Med andre ord så må man velge et anlegg som faktiske har en mulighet til å fungere.

En forutsetning for at et biologisk anlegg skal fungere er at det har jevn tilførsel av næring. Dersom dette uteblir så "dør" prosessen. Biologiske anlegg renser ved hjelp av mikroorganismer og dersom tilførsel av næringen uteblir så dør disse organismene og avløpsvannet renner urenset til resipienten (mottager av avløpsvannet; bekk, sjø, infiltrasjon). Et annet problem vil være begrensninger i bruk av husholdningsprodukter som klorin, løsningsmiddel, etc. da slike stoffer definitivt ikke er bra for den biologiske prosessen.

Kjemiske anlegg

Kjemiske anlegg fungerer ved varierende belastning, men en klar forutsetning er at anlegget har en dosering av kjemikalier som til en hver tid står i forhold til innkommende avløpsvann. (Mengdeproporsjonal dosering.) Kjemikaliene på mindre avløpsanlegg er de samme som blir benyttet på renseanlegg for drikkevann. Husholdningsprodukter som (klorin, løsningsmiddel, etc.) fjernes ikke i et kjemisk anlegg, men prosessen blir ikke skadelidende på samme måte som i et biologisk anlegg.

Kjemiske anlegg fjerner fosfor som faktisk er den viktigste parameteren å fjerne. Dette gjør at man hindrer en oppblomstring av alger. Alger lever av blant annet fosfor. Fjernes fosforet før avløpsvannet slippes ut i resipienten vil man sikre at nærområder som bade- og drikkevann fortsatt vil holde en optimal kvalitet. I så måte kan det være nok å nevne Vannsjø i Østfold fylke som eksempel. Vannsjø er i dag sterkt forurenset og bading er ikke lenger tillatt nettopp som en følge av oppblomstring av alger. I nye avløpsforskrifter gjeldene fra 01.01.07 gitt av Statens forurensningstilsyn er det et faktum at den viktigste parameteren er å fjerne fosfor.

FAKTORER VED VALG AV ANLEGG:

Pris: Viktig for de fleste, men det er ikke alltid at det rimeligste anlegget er den beste investering. Du bør være sikker på at alle kostnader er tatt med; overbygg, rørlegger, elektriske installasjoner, varme, oppvarmet luft, osv., og selvfølgelig selve monteringen. Likeledes er det viktig å velge et anlegg som fungerer - også over tid - samt at kostnadene til reservedeler er under kontroll. Reservedeler er ofte en kostnad som ikke alltid vil fremkomme når du er i en tilbudsfase.

Strømkostnader: Mange av anleggene på markedet bruker strøm og det til dels ganske mye. Dette har å gjøre med at biologiske prosesser krever oppvarmet luft for å fungere (mikroorganismene krever 20º C). I tillegg kommer drift av blåsemaskiner og pumper. Så i tillegg til øvrige investeringer bør du få klarlagt hvilke kostnader dette innebærer.

Service: Alle anlegg trenger service, de som påstår noe annet farer med usannheter. Justering av fellingskjemikalier, måling av kjemslam og pH, samt for kjemiske anlegg å måle fosfor, forteller der og da hvordan anlegget faktisk fungerer.

Garanti: Det å velge et anlegg som kan dokumentere trygghet overfor eier bør, ut i fra renseeffekter, reservedeler og ikke minst leverandørens oppfølging over tid, være et av de viktigste argumentene ved valg av anleggstype.

Avløp fra flere hytter: Med fordel kan flere hytteeiere gå sammen om å installere et felles avløpsrenseanlegg. Dette gjør at både drift, montering og ikke minst kostnadene reduseres, både investering og årlige servicekostnader. Ofte vil slike anlegg være grunnlag for en diskusjon hytteeiere imellom. For å hindre negative forhold i så måte bør det dannes et avløpslag med egne vedtekter.

Godt råd

Det beste rådet til deg som ønsker boligstandard på fritidsboligen vil være at du setter deg grundig inn i hvilke typer - og ikke minst egenskaper - det enkelte anlegg har. Først da kan du være sikker på å få et anlegg som har trygghet for at det fungerer, og som du mer eller mindre kan glemme at er installert. At eiendomsverdien vil øke etter at anlegget er installert og satt i drift, er noe du får på kjøpet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning