Kort sagt:

+ Mye komfort

+ Pent design

+ Flott dashbord


- Nervøs ved toppfart

- Mange løse effekter

With er et navn som klin­ger godt i båt­fol­kets ører. De lettplanende With Dromedillene ble en suk­sess på 1970-tal­let og er nå også til­ba­ke i nye for­mer og far­ger. Mest in­ter­es­se er det li­ke­vel knyt­tet til ny­he­ten With 22 Bowcruiser. Den er et­ter si­gen­de en krys­ning mel­lom en bow­ri­der og en day­crui­ser - byg­get i Bror Withs ånd. At bå­ten er de­sig­net av aner­kjen­te Geir Ar­ne­stad, lo­ver også bra.

Sjekk ut konkurrenten Sea Ray 230 Select her.

Krys­nin­gen mel­lom de to kon­sep­te­ne lig­ger nok mer i nav­net enn i plan­løs­nin­gen, for den stør­ste for­skjel­len på den­ne bå­ten og and­re bow­ri­de­re i klas­sen, må være det lil­le toa­lett­rom­met og den eks­tra stu­ve­plas­sen i en godt ut­nyt­tet kon­soll. Den­ne løs­nin­gen er for øv­rig hel­ler ikke en ny­het, her har ame­ri­ka­ner­ne selv­sagt vært før.

With 22 BR Holmen 2009=

With 22 BR Holmen 2009 © Finnes, Fredrik

With 22 BC=

With 22 BC © Frederik Finnes

Det With Boats AS har lyk­tes i å til­fø­re norsk bowriderbygging, er li­ke­vel vik­tig: Sit­te­plas­se­ne for­an kon­sol­len, som i ho­ved­sak er til­tenkt to per­so­ner, er blant de mest kom­for­tab­le vi har sit­tet i. Bra rygg­støt­te mot kon­soll­veg­gen og gode pu­ter gjør su­sen her fram­me.

Les mer om With sine planer her.

Pent

Til en pro­to­typ å være er den­ne bå­ten svært lo­ven­de. Fi­nis­hen er god, og bowcruiseren gir et små-eksklusivt ut­trykk med sine beige alcantaraputer, sitt ol­je­de tre­verk og sitt flot­te, svart­far­ge­de dash­bord. Fø­rer­plas­sen er rett og slett ele­gant, og bare en litt for lav rygg­støt­te i fø­rer­sto­len og en litt for li­ten kart­plot­ter skil­ler den­ne fra full pott.

Med uten­bords­mo­tor får ikke With det sam­me badebåtpreget som Sea Ray - her om bord er det nes­ten for fint for våte ba­de­nym­fer og hob­by­fis­ke­re. Den sto­re og kan­skje i over­kant dype ak­ter­ben­ken gir uan­sett sit­te­plas­ser til fem voks­ne, og med en inn­leggs­pla­te får du en stor sol­seng i cock­pit.

Bord, pla­ter og eks­tra pu­ter må lag­res i kon­sol­len; i over­kant man­ge løse de­ler. At bat­te­ri­et un­der ak­ter­ben­ken ikke har se­pa­rat av­de­ling, og at kryss­hol­te­ne er i min­ste la­get, set­ter vi også på prototypkontoen.

Oceanmaster har lansert ny 720 bowrider .

With 22 BC=

With 22 BC © Frederik Finnes

Tek­nis­ke data With 22 Bowcruiser

Mer­ke og mo­dell: With 22 Bowcruiser

Pris test­båt: Rundt kr. 580 000

Fra 498 000 (m. 175 hk)

Mo­tor­ka­pa­si­tet: 115-200 hk

Mo­tor test­båt: Evin­rude 200 E-TEC

Topp­fart: 46,3 knop

Pro­duk­sjons­land: Po­len

Leng­de (LOA): 6,80 m

Bred­de: 2,41 m

Byg­ge­ma­te­ria­le: GAP

Vekt uten mo­tor: 950 kg

CE ka­te­go­ri: C

An­tall per­so­ner: 6

Driv­stoff­tank: 130 l

Mer in­for­ma­sjon: www.withboats.no

Frisk

Det er uan­sett lett å tri­ves i den­ne bå­ten. Den har en frisk og ny de­sign og skil­ler seg fra all­menn­he­ten. Et bi­drag til de nye tan­ke­ne er også det lil­le pan­try­et med gass­ko­ker og vask, som en­kelt vip­pes ut fra kon­soll­si­den. Smart og prak­tisk, om det ikke ris­tes løs der inne.

Med to­tak­te­ren Evin­rude 200 E-TEC på hek­ken er det­te bare nødt til å flyt­te på seg. Spen­t er vi li­ke­vel på hvor­dan skro­get med det litt but­te for­ski­pet kla­rer seg i sjø­en.

Sva­ret får vi gan­ske raskt. 0-20 knop på 4,4 se­kun­der er kraf­tig kost. Kref­te­ne blir nes­ten for kon­tan­te, litt for "av og på", og det hele vir­ker rik­tig sports­lig. Samtidig er skro­get bas­tant, om ikke like tungt som Sea Ray, men med en fram­ferd som går uproblematiskt og tørt i krapp små­sjø. I mot­set­ning til Sea Ray kjen­nes bå­ten trimmevillig og sit­ter godt også i svin­ge­ne, men uten å ska­pe ube­ha­ge­li­ge kast for fø­re­ren.

De små ha­ke­ne kom­mer når vi nær­mer oss topp­fart. De min­ner oss om at den­ne bå­ten ikke er ment for Offshore 1-sir­ku­set. Ved 46 knop chinewalker With noe, alt­så dan­ser litt i si­de­ret­ning. Vi fal­ler av til 40 knop, og ner­vø­si­te­ten og det vers­te av mo­tor­støy­en opp­hø­rer.

With 22 Bowcruiser kla­rer seg med and­re ord fint med 150 hk, men med litt vekt om bord er 200 hk det mor­som­me al­ter­na­ti­vet.

Les om de beste bowriderne her.

With 22 BC=

With 22 BC

Les hele saken

Spesifikasjoner

Produsent
Pris

Konklusjon

With er tilbake med stil. Dette er en flott og velkjørende bowrider med mange smarte løsninger og lekker design. Sitteplassenen foran konsollene er vi godt fornøyde med. 150 hk rekker for nykommeren, som vi tror vil slå godt an.

Vår karakter

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!