Psykisk syk?

Visste du at det er sammenheng mellom sosial status og psykisk helse?

Publisert Oppdatert
Det viser seg at det er stor sammenheng mellom din sosiale status og psykiske helse. Ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI.no) viser nå til en rekke faktorer som påvirker de sosiale forskjellene i forekomsten av psykiske plager her til lands. Disse er blant annet lav tillit til egen mestringsevne, følelse av maktesløshet, lite sosial støtte, dårlig fysisk helse og negative hendelser i livet.

Les også: Helseinfo på nett

Les også: Slik unngår du utbrenthet

Les også: Ensomhet, den nye folkesykdommen


Ifølge Folkehelseinstituttet er det stor ulikhet i forekomsten av psykiske plager i Norge. Tall viser at våre psykiske plager øker med fallende sosial status, og lignende forskningsresultater er funnet i andre europeiske land.

Det har imidlertid vært diskutert hva som kommer først. Er lav sosioøkonomisk status et resultat av dårlig psykisk helse, eller om det er lav sosial status som øker risikoen for å utvikle psykiske plager?

"Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, dårlig fysisk helse, BMI og røyking påvirker også graden av sosial ulikhet i psykisk helse. Følelsen av manglende kontroll over eget liv på ulike områder kan derfor forklare hvorfor forekomsten av psykiske plager er høyere blant personer med lav sosioøkonomisk status. Opplevelsen av maktesløshet og frustrasjon over manglende kontroll kan over tid føre til utvikling av angst og depresjon", skriver FHI.no.

Individuelle faktorer
Den nye studien slå ikke fast med sikkerhet hvorvidt følelsen av manglende kontroll skyldes personlighetstrekk, eller om de det er en reaksjon på en vanskelig livssituasjon. Resultatene peker i alle fall i retning av at både individuelle faktorer og situasjonen den enkelte befinner seg spiller inn.

I artikkelen "Social inequalities in mental health in Norway: possible explanatory factors", skrevet av professor emeritus Odd Steffen Dalgard konkluderes det med at det er opplevelsen av maktesløshet som star sentralt og påvirkes av bade individuelle og sosiale forhold når det kommer til sosial ulikehet i psykisk helse.

Artikkelen ble nylig publisert i International Journal of Equity in Health, og selv om det synes vanskelig å trekke bastante slutninger om årsaksforhold, peker resultatene i samme retning som i undersøkelser der en har fulgt befolkningen over tid.

"Både individuelle, sosiale og politiske forhold bidrar til den sosiale ulikheten i psykisk helse, og forebyggende tiltak må derfor rettes mot alle ledd i årsakskjeden", sier Dalgard til FHI.no.

Kilde: Folkehelseinstituttet psyk_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning