Vestibulitt

- Det brenner, det er som å ta i et sår og er ordentlig vondt

«Mette» har vestibulitt. Hvordan fortelle en ny kjæreste at samleie er uaktuelt?

HAR VESTIBULITT: "Mette" har hatt sykdommen i fem år. Det startet med en soppinfeksjon.

HAR VESTIBULITT: "Mette" har hatt sykdommen i fem år. Det startet med en soppinfeksjon. Foto: FOTO: Marte Glanville

Publisert Oppdatert
ENSOMT: - Mange tror de er alene om å ha det og tør ikke snakke med andre om det, sier fysioterapeut Ingrid Næss. "Mette" kjenner seg igjen i beskrivelsen.

ENSOMT: - Mange tror de er alene om å ha det og tør ikke snakke med andre om det, sier fysioterapeut Ingrid Næss. "Mette" kjenner seg igjen i beskrivelsen. Foto: FOTO: Marte Glanville

Tenk deg hvordan det er å være skikkelig solbrent, sånn føles det.
"Mette"

«Har hatt mange for­hold, men alle har tatt slutt fordi kjæ­res­ten fant ut at jeg ikke klar­te å ha sex.»

 «Jeg er liv­redd for at de skal stik­ke noe inn i un­der­li­vet mitt.»

«Kom­mer jeg aldri til å bli nor­mal? Aldri få et liv uten inn­ven­dig eller ut­ven­dig smer­te?»

Sitatene over er hen­tet fra en av fle­re trå­der om ves­ti­bu­litt på Kvin­ne­guidens fo­rum.

Det svir og er til for­veks­ling lik symp­to­me­ne ved en sopp­in­fek­sjon. Men vent litt før du smø­rer på Canesten. Kan hen­de har du ves­ti­bu­litt. En sopp­kur vil bare gjø­re vondt ver­re.

Ves­ti­bu­litt er en litt ul­len kvin­ne­syk­dom. Van­ske­lig å set­te fin­ge­ren på, lett å for­veks­les med noe annet, og eks­per­te­ne er usik­re på hvorfor noen får det.

Opp mot hver femte kvinne får ves­ti­bu­litt. Mange går i årevis uten å bli be­hand­let. Av dem som rammes er det en viss over­hyp­pig­het blant kvin­ner som har tatt mange antibiotikakurer. I tillegg viste en svensk un­der­sø­kel­se at de had­de fle­re ner­ver enn nor­malt i un­der­li­vet.

Å leve med vestibulitt

La oss kal­le henne «Mette», kvin­nen på bil­det. Bare hennes aller nær­mes­te vet at hun har syk­dom­men. På grunn av kon­se­kven­se­ne for sex­li­vet hennes, vel­ger vi å la henne være ano­nym. Hun er i be­gyn­nel­sen av 20-åre­ne og for ti­den stu­dent. Det hele be­gyn­te med en sopp­in­fek­sjon. En kur løs­te tilsynelatende pro­ble­met, men svi­en kom tilbake, verre denne gang. Slik fortsatte det til hun fikk konstatert vestibulitt.

- Det bren­ner, det er som å ta i et sår og er or­dent­lig vondt. Tenk deg hvordan det er å være skik­ke­lig sol­brent, sånn fø­les det. Og noen punk­ter er von­de­re enn andre, for­tel­ler «Mette» til Kvin­ne­guiden.

Hun had­de kjæ­res­te da smer­te­ne star­tet for fem år si­den. Syk­dom­men var ikke ho­ved­grunn til at det ble slutt, men var nok en med­vir­ken­de år­sak.

- Sex er en såpass stor del av det å være kjæ­res­ter. Når det ikke går, blir det van­ske­lig. Det hendte at jeg latet som om alt var greit og pres­set meg ofte til å gjen­nom­fø­re samleie. Det gjorde det bare ver­re, for­tel­ler «Mette».

Ingen quick fix

Hver uke mø­ter sexo­log og fysioterapeut Jenny Toftner og kol­le­ga­ene på Storo og Nydalen Mensendieck-Fy­sio­te­ra­pi minst 30 kvin­ner med ves­ti­bu­litt. Noen sli­ter før­s­t og fremst med fy­sis­ke smer­ter, andre med man­gel på lyst.

JENNY TOFTNER: Sexolog og fysioterapeut.

JENNY TOFTNER: Sexolog og fysioterapeut. Foto: FOTO: Marte Glanville

INGRID NÆSS: Fysioterapeut med spesialkompetanse på vestibulitt.

INGRID NÆSS: Fysioterapeut med spesialkompetanse på vestibulitt. Foto: FOTO: Marte Glanville

Kvinnene har lyst til å ha lyst. De føler at de ikke er kjæresten de bør være.
Sexolog Jenny Toftner

Lig­ger du i hel­spenn fordi det gjør vondt eller av frykt for at det skal gjø­re vondt, er det van­ske­lig å bli kåt. Og fordi du spen­ner deg, gjør du vondt ver­re.

- Kvin­ne­ne har lyst til å ha lyst. Mange er lei seg, frust­rer­t og sy­nes dette er leit. De fø­ler at de ikke er kjæ­res­ten de bør være, sier Toftner til Kvin­ne­guiden.

Sexo­lo­gen for­tel­ler at mange strek­ker seg for langt og hel­ler ikke for­tel­ler kjæ­res­ten hvor vondt det egent­lig gjør. Hun un­der­stre­ker at det å be­hand­le redusert sex­lyst er et team­ar­beid.

- De fær­res­te part­ne­re er kji­pe. De jeg mø­ter her på kon­to­ret er ofte ver­dens snil­les­te menn. Men jen­te­ne legger ofte så stort press på seg selv at de ikke hø­rer etter når part­ne­ren sier at de ikke kom­mer til å gå fra dem.

Toftner for­tel­ler hva en kjæ­res­te sa til kjæresten da de var til behandling: «Det er ikke et problem at vi ikke har sam­leie nå. Det som er slit­somt, er at du ikke tror på meg når jeg sier det.»

Toftner gir pa­ret uli­ke sekualterapeutiske-tek­nik­ker for å vek­ke lys­ten.

- Men det­te tar tid og kre­ver ar­beid. Det er ingen quickfix, understreker hun.

Vestibulitt kan behandles

«Mette» kvi­er seg for å inn­le­de et nytt for­hold. For hvordan for­tel­le en po­ten­si­ell kjæ­res­te at sam­leie er et problem?

- Jeg øns­ker jo å tref­fe noen, men det stop­per litt opp. Jeg tør nes­ten ikke. Det er van­ske­lig å åpne seg opp for akkurat dette med noen du ikke kjen­ner vel­dig godt. Jeg ten­ker mye på det og når jeg er skikkelig ned­for lu­rer jeg på om jeg alltid kom­mer til å sli­te med det­te.

Mange kvin­ner med vestibulitt sli­ter med de­pre­sjon. Vi lever i en tid hvor det er lett å tro at vi skal ha oss som ka­ni­ner da­gen lang. Det å ikke kla­re å ha sam­leie i det hele tatt, er van­ske­lig for mange.

Fy­sio­te­ra­peut Ingrid Næss’ er­fa­ring er at kvin­ner i lang­va­ri­ge for­hold ofte er mind­re usik­re enn de som er sing­le eller ny­etab­ler­te.

- Det er vik­tig å få fram at de aller, aller fles­te blir fris­ke. Og så poengterer jeg alltid at de ikke er alene om å ha det­te pro­ble­met, un­der­stre­ker Næss til Kvin­ne­guiden.

Hun job­ber nes­ten eks­klu­sivt med kvin­ner med ves­ti­bu­litt. Hun lærer dem teknikker for avspenning og kontroll av bek­ken­bun­nen.

Det kan sy­nes rart at dette kan hjel­pe noe når hovedsymptomet er svie.

- Flere stu­di­er vi­ser gode resultater for å redusere ­­­­spenning med ulike teknikker. Vi tror at økt blod­gjen­nomstrøm­ming gjør ve­vet fris­ke­re, for­kla­rer Næss.

Av­læ­rer ner­ve­ne

I til­legg til fy­sio­te­ra­pi hos spesialtrente bekkenbunns-fysioterapeuter har mange god ef­fekt av å bru­ke en smerte­dem­pen­de krem som Xylocain. Le­ge Liv Rimstad ved Vul­va­kli­nik­ken ved Oslo Universitetssykehus på Ullevål er ekspert på sykdommen.

- I før­s­te om­gang be­hand­les kvin­ne­ne med Xylocain sal­ve 5 % for å for­sø­ke å «av­læ­re» ner­ve­ne smer­te­re­ak­sjo­ner. Etter en pe­ri­ode med det­te, for­sø­ker pa­si­en­ten for­sik­tig å mas­se­re om­rå­det ved skje­de­inn­gan­gen for å til­ven­ne seg ufar­lig be­rø­ring. Tab­let­ter som he­ver smer­te­ters­ke­len blir også brukt, sier Ramstad.

LIV RIMSTAD: Lege på Vulvaklinikken på Ullevål  
- Også vi leger mener at kognitiv fysioterapi er viktigst i behandlingen.

LIV RIMSTAD: Lege på Vulvaklinikken på Ullevål - Også vi leger mener at kognitiv fysioterapi er viktigst i behandlingen. Foto: FOTO: Privat

Hvor lang tid be­hand­lin­gen varer varierer. Rimstad an­slår at de fles­te tren­ger minst tre til seks må­ne­der for å bli bed­re, men at be­hand­lin­gen kan vare i leng­re tid. Legen gir også følgende råd:

- Ikke tro at du er alene.

- Opp­søk fag­folk.

- Ikke hopp rett på en sopp- eller an­ti­bio­ti­ka­kur – særlig ikke hvis du allerede har prøvd det­te uten hell.

- Unngå trange bukser, g-streng og undertøy som ikke er laget av bomull.

- Unn­gå kre­mer, vagitorier og for mye bruk av spe­si­al­så­per for un­der­li­vet. Det er vik­tig å ikke tør­ke ut hu­den eller for­styr­re den na­tur­li­ge ba­lan­sen.

– La være å bar­be­re/fjer­ne hå­re­ne i un­der­li­vet fordi hu­den da blir mer tørr og ir­ri­ta­bel.

Fast­le­ge­ne vet ikke nok

Noen kvin­ner får kun smer­ter ved sam­leie, andre mer­ker svi­en kon­stant og sli­ter for eks­em­pel med å syk­le. «Mette» får ube­hag av tran­ge buk­ser og når hun set­ter seg inn og ut biler. Hun ir­ri­te­rer seg over dem som me­ner at ves­ti­bu­litt sit­ter i ho­det.

- Det er frust­re­ren­de når du bare blir for­talt av le­gen at in­gen­ting er galt – når du selv vet og kjen­ner at det ikke stem­mer.

Spørsmål og svar

- Hvorfor får noen kvin­ner ves­ti­bu­litt?

- År­sa­ken til ves­ti­bu­litt er ikke kjent. Mange er imidlertid blitt be­hand­let for ut­flod, gjen­tat­te sopp­in­fek­sjo­ner eller med an­ti­bio­ti­ka mot urin­veis­in­fek­sjo­ner. Det­te kan ha ir­ri­tert hud og slim­hin­ner i skje­den. En­kel­te har også fort­satt å ha sam­leie til tross for smer­ter og dermed hav­net i en ond sir­kel.

– Hvor van­lig er ves­ti­bu­litt?

– Mellom 3–18 pro­sent av den kvin­ne­li­ge be­folk­nin­gen opp­le­ver ves­ti­bu­litt-pla­ger. Svens­ke stu­di­er vi­ser at mellom 2–5 pro­sent av kvin­ner i 20–30-årsalderen til enhver tid har slike pla­ger.

- Hvordan behandles vestibulitt?

- I før­s­te om­gang be­hand­les kvin­ne­ne med Xylocain sal­ve 5 % for å for­sø­ke å «av­læ­re» ner­ve­ne smer­te­re­ak­sjo­ner. Etter 6-8 uker ­­­­­­­for­sø­ker pa­si­en­ten selv å for­sik­tig mas­se­re om­rå­det i skje­de­inn­gan­gen for å til­ven­ne seg ufar­lig be­rø­ring. Ved mang­len­de ef­fekt kan man bru­ke tab­let­ter som he­ver smer­te­ters­ke­len. I tillegg er psy­ko­mo­to­risk fy­sio­te­ra­pi som re­gel en vel­dig ef­fek­tiv be­hand­ling.

- Blir de fles­te fris­ke?

– Ja. De aller fles­te blir fris­ke eller vel­dig mye bed­re med be­hand­ling. Men ­det tar vanligvis lang tid å bli bra.

Lege Liv Rimstad, Vulvaklinikken på Rikshospitalet.

- Dis­se kvin­ne­ne har fy­sisk vondt. De be­skri­ver det som en bren­nen­de, svi­en­de smer­te. Som pigg­tråd eller kniver i un­der­li­vet. Som at det rev­ner. Det er ganske dra­ma­tis­ke be­skri­vel­ser, be­mer­ker Næss.

Sexo­lo­gen er enig:

- Jeg tror ikke det­te er psy­kisk. Det er en år­sak til at de får dis­se smer­te­ne. Men det er tro, ikke vi­ten. Og så tror jeg at når du har vondt over tid, så gjør det noe med erfaringene dine og der igjen adferdsmønsteret.

Toftner kun­ne øns­ke at fast­le­ger flest var mer obs og had­de mer kunn­skap om ves­ti­bu­litt. Forsk­ning og årelang be­hand­ler­er­fa­ring vi­ser at det er lurt å opp­sø­ke hjelp fort.

- Vår er­fa­ring er at mange fast­le­ger ikke vet nok om ves­ti­bu­litt. Vi an­be­fa­ler at de gjør en dyrkingstest for å sjek­ke om det fak­tisk er sopp enn å au­to­ma­tisk skri­ve ut en sopp­kur. Du skal ikke tro, du skal vite, me­ner vi.

«Mette» har fått mye støt­te fra andre i Kvin­ne­guidens fo­rum.

- Det har hatt alt å si. Det har hjul­pet mye, sær­lig på det psy­kis­ke plan, for de vet akkurat hva jeg sli­ter med. Jeg hø­rer om andre som blir fris­ke, så tror på at det skal skje meg også.

"METTE" FORTELLER: - Jeg har hatt det i hvert fall i fem år og synes at det ødelegger veldig mye. Har du kjæreste er det fryktelig håpløst.

"METTE" FORTELLER: - Jeg har hatt det i hvert fall i fem år og synes at det ødelegger veldig mye. Har du kjæreste er det fryktelig håpløst.

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag