Vil ha mer vei for pengene!

Maskinentreprenørenes Forbund foreslår fire konkrete tiltak som skal øke veibyggingen og utnytte kapasiteten i bransjen bedre.

Det nye styret i MEF med Gamle Bybro i bakgrunnen, fra venstre: Jon A. Fosby, Inge Melkevoll, Roger Moe, Arnstein Repstad, Jon Sellæg, Lars Smedshammer, Kjell Gilje og Petter Eckholdt.

Det nye styret i MEF med Gamle Bybro i bakgrunnen, fra venstre: Jon A. Fosby, Inge Melkevoll, Roger Moe, Arnstein Repstad, Jon Sellæg, Lars Smedshammer, Kjell Gilje og Petter Eckholdt. Foto: Knut Viggen

Publisert Oppdatert

I en uttalelse, som ble enstemmig vedtatt på MEFs landsmøte i Trondheim i slutten av mai, kreves det at regjeringen øker aktiviteten på veibygging og legger til rette for å utnytte den ledige kapasiteten til å bygge veg.

MEFs medlemsbedrifter er arbeidsgiver for 85 prosent av de ansatte i anleggsbransjen i Norge. Rundt 80 prosent av maskinentreprenørene har maskiner og kompetanse til å bygge vei. Blant disse er det betydelig ledig kapasitet til veibygging, heter det i uttalelsen, der det slås fast at Norge er på jumboplass i Europa i antall kilometer motorvei klasse-A og antall kilometer gang- og sykkelvei. Forfallet på stamveier og øvrige riksveier har et etterslep på ca 15 milliarder kroner. Med dagens bevilgningsnivå vil det ta rundt 50 år å gi stamveiene en god vegstandard i følge Statens vegvesen.

Situasjonen på stamveinettet i dag er dårlig, og standarden vil bli enda dårligere i takt med utviklingen i samfunnet og trafikkveksten. Med dagens bevilgningsnivå mener MEF man aldri vil klare å oppnå god standard på stamvegnettet.

Landsmøtet mener det er rom for et veiløft for å sikre at forfallet på vegene bygges ned og at stamvegene får god standard.

Landsmøtet krever at den ledige kapasiteten til å bygge veg utnyttes bedre, og at det blir bedre forutsigbarhet i anleggsmarkedet. Dette forutsetter at kontraktsformene tilpasses strukturen i anleggsmarkedet og at periodiseringen av anbud fordeles jevnere utover året. I dag legges ca. 30 prosent av alle anbud fra Statens vegvesen ut i mai.

MEF konstaterer at det er få tilbydere på de største kontraktene. Dette gir priser over byggherrekalkylen til Statens vegvesen. MEF konstaterer videre at det er flere tilbydere på mindre kontrakter, noe som gir bedre konkurranse og lavere priser.

Landsmøtet foreslår følgende tiltak for å øke aktiviteten på vegbygging og utnytte ledig kapasitet slik at vi får mer vei for pengene:

1. Kontraktene må deles opp der det er hensiktsmessig slik at flere små og mellomstore anleggsentreprenører kan delta på anbudsregning. Nidelv bru i Trondheim er et godt eksempel.

2. Anbudene må periodiseres jevnere for å gi bedre forutsigbarhet.

3. Sats på prosjektfinansiering for å gi god forutsigbarhet og en helhetlig finansiering av veiprosjektene.

4. Planrammen i transportetatenes forslag til NTP bør økes med minst 30 prosent i forhold til 2007-nivået. Dette innebærer at drift- og vedlikehold fortsatt blir høyt prioritert, og at rammene til investeringer får et betydelig løft.

Bildet viser det nye styret i MEF: Fra venstre: Jon A. Fosby, Inge Melkevoll, Roger Moe, Arnstein Repstad, Jon Sellæg, Lars Smedshammer, Kjell Gilje og Petter Eckholdt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning