Ber DHL rydde opp

Arbeidstilsynet har bedt DHL Exel Supply Chain på Ulven i Oslo om å rydde opp i arbeidsmiljøet. Tillitsvalgt føler seg motarbeidet.

Publisert Oppdatert

Det var i siste halvdel av mai i år at Arbeidstilsynet gjennomførte et tilsynsbesøk på bedriften.

Tilsynet var et ledd i en landsomfattende kampanje om forebygging og oppfølging av sjukefravær. Hensikten var blant annet å få oversikt over om firmaer har stort nok fokus på arbeidsmiljøeet og at det arbeides tilstrekkelig systematisk og forbyggende.

Tilsynsrapporten som Transportarbeideren har fått tilgang til konkluderer med å gi seks pålegg som bedriften må gjennomføre innen 30. september i år.

Redd for jobben

Da Transportarbeideren var i kontakt med de tillitsvalgte ved bedriften for tre måneder siden ble vi informert om dårlige forhold på arbeidsplassen. Hovedvernombud Jon André Fosstvedt har fått skriftlige advarsler og han har blitt anklaget for å være konfliktskapende, fortalte han oss i juni.

- Jeg ble ignorert av ledelsen da jeg forsøkte å gjøre jobben min som hovedvernombud. Ledelsen ville ikke forholde seg til meg, og jeg følte meg motarbeidet. Mye av tida som hovedvernombud har gått til å være redd for jobben min, sa Fosstvedt til Transportarbeideren for tre måneder siden.

Seks krav til bedriften

Arbeidstilsynets rapport gir en beskrivelse av forholdene på bedriften, og konkluderer med seks varsel om pålegg som bedriften må gjennomføre:

Alle vernombudene skal få nødvendig opplæring, og de skal ha nødvendig tid for å utføre vernearbeidet. Truckførerne skal ha nødvendig opplæring, og det skal også utarbeides rutiner slik at arbeidsmiljøtiltak blir gjennomført i praksis. Det femte pålegget går på at tidspress og overtidsarbeid må reduseres. Til slutt skal alle ansatte i bedriften sikres tilfredsstillende spiserom.

Som det klart kommer fram i rapporten er problemene på bedriften mangeartede. Alle pålegg skal være gjennomført innen 30. september.

Intern behandling

Driftleder Oddvar Henning på DHLs lager på Ulven vil ikke uttale seg om de konkrete forholdene i Arbeidstilsynets tilsynsrapport til Transportarbeideren.

- Denne rapporten håndterer vi internt, og vil behandle den på en profesjonell og forsvarlig måte innenfor de fristene Arbeidstilsynet har gitt, sier Henning til Transportarbeideren.

"Godt i gang"

Hovedvernombud Jon André Fosstvedt ser i dag mer positivt på forholdene i bedriften, og gir Arbeidstilsynet kreditt for rapporten de har kommet med.

- Bedriftsledelsen viser seg fra en helt annen side i dag enn tidligere. Vi kan allerede merke at det er lettere å drive vernombudsarbeid, og det er mye som tyder på at bedriften tar Arbeidstilsynets rapport på alvor, sier Fosstvedt.

Han forteller til Transportarbeideren at bedriften har startet arbeidet med å innfri påleggene, men at han ikke kjenner til detaljene i hver enkel sak.

- Kursing for vernombudene er allerede i gang og vi har fått til en avtale for hovedvernombudet. Det er ennå ikke satt i verk tiltak for å redusere tidspress og overtid, og heller ikke er verneapparatet involvert i hvordan planer for arbeidsmiljøtiltak skal gjennomføres, sier Fosstvedt.

Nektes klubbmøter

Monica Okpe er leder av Transportarbeiderforbundets klubb på bedriften, der om lag 100 av de 140 ansatte er medlemmer. Hun ble valgt til klubbleder på begynnelsen av året og forteller om mye motstand fra bedriftsledelsen.

- For hvert krav vi har stilt har motstanden fra bedriften økt, sier hun.

- Vi er nektet å avholde klubbmøter. Jeg trodde aldri det skulle være sånn som vi har opplevd, og måtte derfor skrive tvisteprotokoller. Vi har aldri stilt andre krav enn det som er rettmessig og i henhold til tariffavtalen. Det har vært mye frustrasjon, forteller klubblederen.

Også hun har en følelse av at ting er i endring til det bedre etter at Arbeidstilsynet kom med sin tilsynsrapport.

Klubbleder Monica Opke og hovedvernombud Jon André Fosstvedt har tro på bedring av arbeidsforholdene.

De seks kravene til bedriften:

Arbeidstilsynets gir seks varsel om pålegg som DHL på Ulven må gjennomføre innen 30. september i år:

1. Vernombudene får ikke den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig møte.

2. Hovedvernombudet og andre vernombud må ha nødvendig tid for å utføre vernearbeidet på en forsvarlig møte.

3. Det må settes i verk rutiner som sikrer at oppsatte planer for arbeidsmiljøtiltak blir gjennomført i praksis.

4. Bedriften må gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere tidspress og overtidsarbeid.

5. Det må sørges for at alle ansatte på bedriften har adgang til tilfredsstillende spiserom.

6. Samtlige ansatte som kjører truck skal ha den opplæringen som er påkvevd for den aktuelle trucktypen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning