Åpent brev til Navarsete

Publisert Oppdatert

Hamarøy-ordfører Rolf Steffensen skriver til samferdselsministeren at flere politikere nå mener Lofoten er landfast. Brevet, som i dag er gjengitt i Avisa Nordland, sier følgende:

De samfunnsmessige konsekvensene som følge av redusert drift i riksveifergesambandet Skutvik-Skrova-Svolvær viser seg å være dramatiske for Hamarøy. Et stort antall reiselivsbedrifter både her i kommunen og i kommunene rundt, melder om betydelig nedgang i omsetning og antall besøkende. Dette er en situasjon som IKKE kan fortsette!

Som ordfører i Hamarøy ber jeg på nytt om et snarlig møte med deg for å drøfte den fremtidige fergedriften i Vestfjord-bassenget.

Vedlagte avisutklipp illustrerer konsekvensene for reiselivet i området. Med tanke på fremtidig bosetting og næringsutvikling i Hamarøy kommune er det avgjørende at fergedriften i Vestfjordbassenget ses i sammenheng med følgende problemstillinger:

1. Begrepet Lofast. Det kan synes som om mange sentrale politikere er av den feilaktige oppfatning at man nå, i og med Lofast, har fått fastlandsforbindelse til Lofoten. Dette er IKKE riktig. Sannheten er at det fortsatt ikke er mulig å komme seg til Lofoten sørfra uten å måtte krysse Vestfjorden med ferge. Heller ikke etter Lofast. Det er KUN områdene nord for Vestfjorden som med rette kan sies å ha fått fastlandsforbindelse til Lofoten. I dette perspektivet er det et alvorlig paradoks at man i stedet for å opprettholde og styrke de eksisterende fergeforbindelsene fra sørsiden til Lofoten heller velger å opprettholde en fergeforbindelse i Hadselfjordbassenget med 11 turer daglig - til tross for at man fra Vesterålen kan kjøre vegfast til Lofoten.

Spørsmål: Mener statsråden at det er riktig å legge ned fergesambandet Skutvik-Skrova-Svolvær? Mener statsråden at Hamarøy-samfunnet og Salten-regionen, som i utgangspunktet ikke fikk noen gevinst ved Lofast-utbyggingen, skal bære de samfunnsmessige og næringsmessige kostnadene med Lofast-utbyggingen?

2. Kommunaldepartementet har gjennom småsamfunnssatsingen slått fast at Hamarøy kommune har særlige utfordringer når det gjelder kommunikasjoner. Det jobbes i dag med en rekke tiltak for å motvirke de negative konsekvensene av dårlige samferdselstilbud og lange avstander til regionsentra etc. Det sier seg selv at utfordringene blir spesielt store når staten ved regjeringen taler med flere tunger samtidig og ikke er i stand til å se og ivareta de helhetlige utfordringene.

Spørsmål: Ser statsråden at man ved nedleggelse av dette aktuelle fergesambandet faktisk forverrer et helt nødvendig infrastruktur/kommunikasjonstilbud i Hamarøy? Hvordan er det mulig for regjeringen i én sammenheng å anerkjenne vår kommunes særlige utfordringer mht transport og kommunikasjoner, samtidig som den i en annen sammenheng velger å se bort fra dette og i stedet forverrer de samme rammebetingelsene? Hvor er logikken og konsistensen i regjeringens politikk?

Vi ber statsråden ta vårt samfunn og de utfordringene vi her står overfor på alvor. Vi ber statsråden komme til Hamarøy så snart som mulig for ved selvsyn å oppleve situasjonen."

Med vennlig hilsen

Rolf Steffensen

Ordfører

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning