Test av lette fjellsko

Langt å gå? La de tunge fjellstøvlene stå!

Vi har testet åtte lette fjellsko.

TEST AV LETTE FJELLSKO: Prøv først. Ikke kjøp sko da­gen før jaktstart! Gå i butikken nå, og få noen prøveturer i relevant terreng med passe tung ryggsekk først. FOTO: Randulf Valle

TEST AV LETTE FJELLSKO: Prøv først. Ikke kjøp sko da­gen før jaktstart! Gå i butikken nå, og få noen prøveturer i relevant terreng med passe tung ryggsekk først. FOTO: Randulf Valle

Publisert Oppdatert

Slik er testen utført

Vi har tes­tet ett par av hver mo­dell. Test­pe­ri­oden har va­ri­ert fra et drøyt år til et par må­ne­der. Sko­ene har vært i bruk på både dags­tu­rer og tu­rer med tyng­re sekk i va­ri­ert ter­reng samt til lø­ping i ter­reng. Ka­rak­ter­set­ting er i ho­ved­sak gjort på ba­sis av ren felt­bruk. Men såle­stiv­het, grep og sta­bi­li­tet er også vur­dert med alle sko­ene sam­let. Sko­ene har fått nor­malt ren­hold og ved­li­ke­hold underveis i tes­ten.

Vår poengskala

100. TOPP­KLAS­SE: Unikt pro­dukt i ab­so­lut­te topp­klas­se. Vri­ent å top­pe med da­gens tek­no­lo­gi.

90. FREM­RA­GEN­DE: Frem­ra­gen­de kva­li­tet og funk­sjon. Opp­fyl­ler selv høye for­vent­nin­ger.

80. ME­GET GODT: Me­get godt pro­dukt. Ingen kla­re mang­ler/svak­he­ter. Langt over snit­tet.

70. GODT: Godt pro­dukt med gode egen­ska­per, men med noe for­bed­rings­po­ten­si­al.

60. TIL­FREDS­STIL­LEN­DE: Til­freds­stil­len­de pro­dukt, men det er noen mang­ler/svak­he­ter.

50. FUN­GE­RER: Pro­duk­tet fun­ge­rer, men det har ve­sent­li­ge mang­ler/svak­he­ter.

40. LITE TIL­FREDS­STIL­LEN­DE: Lite til­freds­stil­len­de pro­dukt med dår­lig funk­sjon og be­ty­de­li­ge mang­ler.

30. STYR UNNA: Styr unna det­te pro­duk­tet – dår­lig eg­net til kre­ven­de felt­bruk. Langt un­der snit­tet.

20. HÅP­LØST: Håp­løst pro­dukt som ikke fun­ge­rer som for­ven­tet, og med om­fat­tende og al­vor­li­ge mang­ler.

10. UEG­NET: Ueg­net til felt­bruk. Kan være di­rek­te far­lig, og til­freds­stil­ler få av de krav som bør stil­les.

Slik leser du tabellen

Bruks­opp­le­vel­se: Pass­form, snø­ring, kom­fort og evne til å hol­de vann ute. Vekt­lagt 25 %.

Såle: Frik­sjon på uli­ke un­der­lag, sta­bi­li­tet og be­skyt­tel­se på hardt og ujevnt un­der­lag. Vekt­lagt 20 %.

Be­skyt­tel­se: Hvor godt er tær­ne og over­si­den av fo­ten be­skyt­tet. Vekt­lagt 20 %.

Løpe­kom­fort: Vur­dert un­der lø­ping på grus­vei og i ter­reng. Vekt­lagt 10 %.

Med rygg­sekk: Hvordan fun­ge­rer sko­en i ter­ren­get med mid­dels tung rygg­sekk. Vekt­lagt 25 %.

To­talt: To­tal­opp­le­vel­sen av pro­duk­tet.

Testen er hentet fra magasinet Villmarksliv nr. 8.

Har du brukt fjell­støv­ler på tur i årevis, vir­ker det kanskje vå­galt å byt­te til ter­reng­sko. Men når sek­ken er re­la­tivt lett og du skal gå langt, er det verd å vur­de­re let­te­re fot­tøy, ikke tunge fjellstøvler.

De stør­ste va­ria­sjo­ne­ne mellom mo­del­le­ne er an­kel­høy­den, men det va­ri­e­rer også en del hvor kraf­tig sko­ene er bygd. I vur­de­rin­gen har vi tatt ut­gangs­punkt i va­ri­ert bruk for en ty­pisk vill­mar­king. Da kan det være ak­tu­elt å bru­ke sko­ene til dags­tu­rer, lø­pe­tu­rer og kor­te­re over­nat­tings­tu­rer. Vi har lagt mest vekt på hvordan sko­ene fø­les med mid­dels tung rygg­sekk (ca. 10–15 kg) og hvordan de fun­ge­rer utenfor vei og sti. Egen­ska­per på grus og as­falt er mind­re vekt­lagt.

Det­te be­tyr selv­sagt at vi tar en del av pro­duk­te­ne litt ut av bruks­om­rå­det de pri­mært er til­tenkt. Denne tes­ten er derfor ikke bare en sam­men­lig­ning av pro­duk­ter, men et for­søk på å fin­ne sko­ty­per som er eg­net for vill­mar­kin­gens kom­bi­na­sjons­bruk. Det fin­nes eks­tremt mange pro­duk­ter i det­te seg­men­tet, og vi har selv­sagt ikke prøvd alle.

Av­hen­gig av fo­ten

Pass­form er av­hen­gig av fo­ten til bru­ke­ren. Det er hel­ler ingen tvil om at de fles­te andre egen­ska­pe­ne vi ser på i denne tes­ten ba­se­rer seg på rent sub­jek­ti­ve vur­de­rin­ger. Selv om sko­ene har vært jevnt i bruk, har de ikke fått til­strek­ke­lig an­tall bruks­døgn til at vi kan si noe de­fi­ni­tivt om for­skjel­ler i sli­te­styr­ke. Merk også at lik ka­rak­ter ikke nødvendigvis be­tyr at sko­ene er like. De kan ha for­skjel­li­ge ster­ke og sva­ke si­der. Det er også svært jevnt mellom test­vin­ne­ren og nest bes­te sko. Her vil per­son­lig smak spil­le inn på hva som pas­ser deg best.

Fun­ge­rer mem­bra­nen?

Alle sko­ene har mem­bran for å hol­de van­net ute. Det fun­ge­rer re­la­tivt dår­lig for de lavskaftede sko­ene til bru­ken vi har ut­satt dem for. Med mind­re du hol­der deg på vei og godt opp­ar­bei­det sti, eller i tørt høy­fjell, vil du opp­le­ve at mem­bra­nen har li­ten funk­sjon. Det kom­mer lett inn vann fra top­pen, enten du går i myr eller vått gress. I regn kom­mer nok også en del vann inn i sko­en via av­ren­ning fra buk­sa.

Når sko­ene har mem­bran, slip­per van­net svært sak­te ut igjen når det først har kom­met inn. Etter vårt syn fun­ge­rer det like bra med luf­ti­ge jog­ge­sko uten mem­bran. De tar lett inn vann, men slip­per det også lett ut igjen og på var­me da­ger svet­ter du mind­re på fo­ten. Det­te er an­ner­le­des med de to sko­ene som har litt høy­ere skaft – Mam­mut Mer­cu­ry Mid II GTX og Sa­lo­mon XA PRO MID GTX. Her er skaf­tet høyt nok til å hol­de van­net ute når du fer­des i våt lyng, mo­de­rat myr og lig­nen­de for­hold. Buk­sa dek­ker da skaf­tet bra, slik at av­ren­ning fra buk­sa ned i sko­ene blir et mye mind­re pro­blem. Her har mem­bra­nen altså i stør­re grad en funk­sjon.

Vinnerne

Testens vinner er Mammut Mercury Mid || GTX. Et annet godt kjøp er Salomon XA PRO MID GTX. Best av de lave finner vi Salomon XA PRO 3D GTX.

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning