Det psykiske helsevernet

Kan miste milliarder

Hele 5,8 milliarder øremerket psykisk helsevern, kan falle bort når opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes i år.

BEKYMRET: Leder i Stortingets helsekomité, Harald T. Nesvik (FrP) er skuffet over det han kaller en nedprioritering av psykiatrien.

BEKYMRET: Leder i Stortingets helsekomité, Harald T. Nesvik (FrP) er skuffet over det han kaller en nedprioritering av psykiatrien. Foto: Foto: Scanpix

Publisert Oppdatert

Det er mennesker som er avhengige av disse bevilgningene. Hvis opptrappingsplanen skal ha hatt noe for seg, er det viktig at midlene øremerket psykisk helse fortsetter

Mens helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen lover 300 millioner kroner til rusomsorgen og 1000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger i regjeringens statsbudsjett for 2009, bortfaller flere milliarder kroner øremerket psykisk helse.

Opp til kommunene

Mesteparten av de øremerkede midlene til psykisk helsearbeid i kommunene og tilskudd til styrking av psykisk helsevern, forsvinner i regjeringens forslag til statsbudsjett.

I 2008 utgjorde budsjettbeløpet 5,8 milliarder for disse to tiltakene. I 2009 er det budsjettert med i underkant av 140 millioner kroner.

Til sammen er 787 millioner øremerket psykiatrien i budsjettet for 2009. I 2008 var denne summen hele 6,47 milliarder kroner.

De midlene som tidligere var øremerket psykiatrien, vil nå legges inn i de totale rammebetingelsene til kommuner og helseforetak. Det blir opp til kommunene å sørge for at det psykiske helsevernet får de nødvendige midlene.

Bekymret

Landsleder i Mental Helse, Anne Grethe Klunderud, stoler ikke på at kommunene vil prioritere psykisk syke nå som de øremerkede milliardene forsvinner.

- Vi er absolutt bekymret. I den perioden vi har hatt øremerkede midler, er det blitt trappet ned flere tilbud enn det er blitt bygd opp. Vi vet at kommunesektoren er veldig presset og har store utfordringer med å få budsjettene til å gå opp, sier Anne Grethe Klunderud til klikk.no.

Klunderud har fått beskjed om kommuner som allerede reduserer bevilgningene til kommunalt psykisk helsearbeid, og forteller om flere steder hvor vernet om psykisk syke er blitt nedprioritert eller nedlagt - dette mens opptrappingsplanen fortsatt er i kraft.

- For eksempel er vi i 30 år blitt lovet et nytt psykiatrisk sykehus i Buskerud, og ikke engang innenfor rammene med øremerkede midler er det blitt bygd. I Oslo kommune ble rehabiliteringstilbudet Solbu, for unge med langvarige psykiske problemer, lagt ned. Helseforetaket kuttet midlene, og det fantes ikke noe tilsvarende midler og vilje på kommunalt nivå til å føre dette videre, sier Klunderud.

- Avhengig av bevilgningene

I juli i år sendte Mental Helse brev til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen med ønskelister for statsbudsjettet for 2009. Organisasjonen ba om fortsatt øremerking av midler til den psykiske helsesektoren i fem år, til både psykisk helsearbeid i kommunene og til spesialisthelsetjenesten.

- Det er mennesker som er avhengige av disse bevilgningene. Hvis opptrappingsplanen skal ha hatt noe for seg, er det viktig at midlene øremerket psykisk helse fortsetter, sier Klunderud.

Opptrappingsplanen har ikke vært en udelt suksess. En rapport fra Helsetilsynet fra mars i år viser at 44 av 68 kommuner brøt lover og forskrifter om helse og omsorgstjenester til alvor psykisk psyke.

- Nedprioritering av psykiatrien

Leder i Stortingets helsekomité, Harald T. Nesvik (FrP) er skuffet over det han kaller en nedprioritering av psykiatrien.

- Jeg er veldig bekymret for alle som har behov for psykiatrisk hjelp. Når opptrappingsplanen er ferdig i år, forsvinner de øremerkede midlene til psykisk helsevern, det til tross for at flere av målene i opptrappingsplanen ikke er nådd. Det er blant annet ikke bygd nok boliger, og det mangler tiltak og arbeidskompetanse, sier Nesvik til klikk.no.

Også Nesvik frykter at kommunene nå vil bruke pengene til andre formål enn psykisk helse.

- Dette gjør det lettere å nedprioritere psykiatrien. Allerede nå har vi sett at man reduserer på enkelte ting innenfor psykiatrien. Regjeringen burde ta innover seg at målene ikke er nådd, sier Nesvik.

- Beløpet videreføres

Men statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Dagfinn Sundbø, lover at ingen penger vil forsvinne fra det psykiske helsevernet.

- Alle pengene vil fortsatt være der. Det nivået som er bygd opp i løpet av opptrappingsplanen, vil bli videreført, og noen tiltak vil også styrke psykiatrien, sier Sundbø til klikk.no.

Statssekretæren sier det er naturlig at de øremerkede milliardene nå forsvinner, fordi opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes i år.

- Vi legger opp til at kommunenes fokus på å styrke psykiatrien, skal være like sterkt. Vi har også styrket Fylkesmannens tilsyn, og spesialisthelsetjenesten skal fortsatt prioritere psykiatrien, sier Sundbø.

Lover tett oppfølging

Statssekretær Dagfinn Sundbø understreker overfor klikk.no at det gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse er overført mange millioner til kommunene, og at disse ikke vil forsvinne.

- Det er etablert tiltak og fysiske arbeidsplasser som vil bli videreført, og vi vil ha en tett oppfølging av at dette faktisk skjer. Dersom vi oppdager en nedbygging, vil det bli fulgt opp. Men jeg tror ikke det vil skje, sier Sundbø.

Stolt helseminister

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen sier han er stolt over regjeringens foreslåtte helsebudsjett.

- Vi styrker sykehusøkonomien med 6,5 milliarder kroner og rusomsorgen med 300 millioner kroner. Vi endrer inntektssystmet for helseregionene og følger opp Omsorgsplan 2015. Helse- og omsorgssektoren får et løft vi kan være stolte av, sier Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning