Stønad til aleneforeldre

Enslig forsørger? Dette har du krav på

Husk at du kan få særfradrag på skatten.

ENSLIG FORSØRGER: Det kan være tøft å være aleneforelder, men det finnes mange støtteordninger som skal gjøre det litt enklere økonomisk.

ENSLIG FORSØRGER: Det kan være tøft å være aleneforelder, men det finnes mange støtteordninger som skal gjøre det litt enklere økonomisk. Foto: Illustrasjonsfoto: Getty images

Publisert Oppdatert

Å være alene med omsorgen for et barn, kan være utfordrende nok i seg selv. Har man ingen å dele verken gledene eller byrdene med, kan det fort føles både ensomt og utmattende.

Dersom økonomien i tillegg blir et problem, kan aleneforeldertilværelsen bli svært vanskelig. Heldigvis finnes det en rekke gode ordninger for enslige forsørgere.

Her har vi satt sammen en oversikt som viser deg nøyaktig hva du kan ha krav på som enslig forsørger.

Overgangsstønad

- Overgangsstønad skal i en begrenset periode sikre inntekt til livsopphold til de som er enslig mor eller far, og som er alene om omsorgen for barn, sier kontorsjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Anita Mølmesdal Sivertsen.

Når det yngste barnet fyller ett år, må du som hovedregel være enten i arbeid, under utdanning eller være registrert hos NAV som reell arbeidssøker. Stønaden reduseres dersom du har arbeidsinntekt eller mottar andre ytelser til livsopphold.

- For å kunne motta stønader til enslig mor eller far, må du oppfylle flere vilkår. Du må først og fremst ha aleneomsorg for barn, og må blant annet ha vært medlem av folketrygden de siste tre årene. Du og barnet må også oppholde dere i Norge, forteller Sivertsen.

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid, skal dekke utgifter knyttet til å overlate tilsynet med barnet til andre fordi du selv jobber. Du kan også få stønad til barnetilsyn når du etablerer egen virksomhet.

- Det er et vilkår at du overlater tilsynet til andre, for eksempel barnehage, skolefritidsordning, dagmamma eller annet familiemedlem. Det kan ikke gis stønad til barnetilsyn dersom den andre av barnets foreldre passer barnet, forteller Sivertsen.

Det er også et vilkår at du betaler for tilsynet. Stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid gis som hovedregel frem til barnet har fullført fjerde skoleår.

Tilleggstønader og eventuelt stønad til skolepenger

Tilleggsstønader kan gis for å dekke blant annet tilsynsutgifter, læremidler og reiseutgifter.

- Dette skal bidra til at du som er enslig mor eller far, kan gjennomføre nødvendig utdanning. Du kan også motta tilleggsstønader dersom du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, eller dersom du må flytte for å komme i arbeid, sier Sivertsen.

Du har kun krav på tilleggsstønader dersom du har rett til overgangsstønad.

NAVs hjemmesider opplyser at du kan miste stønadene til enslig mor eller far i én måned dersom du uten rimelig grunn:

 • slutter i arbeid
 • nekter å ta imot tilbud om arbeid
 • unnlater å gjenoppta et arbeidsforhold etter endt foreldrepermisjon
 • nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak eller unnlater å møte ved innkalling til NAV

Bortfallsperioden vil trekkes fra den innvilgede stønadsperioden.

Hvis du har gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, kan du miste retten til stønad i inntil tre måneder første gang og inntil seks måneder ved gjentakelser i løpet av de siste tre årene.

Utvidet barnetrygd

Dette står om utvidet barnetrygd på NAVs hjemmesider:

Er du enslig mor eller far kan du få utvidet barnetrygd hvis du bor alene med barn og:

 • er separert, skilt eller gjenlevende ektefelle
 • er ugift og ikke lever sammen med den andre forelderen til barnet. Samlivsbrudd mellom samboere som har felles barn under 16 år må bekreftes med meklingsattest
 • har vært faktisk separert i minst seks måneder uten separasjonsbevilling eller dom
 • har en ektefelle/samboer som er fengslet med ubetinget straff på minst seks måneder, eller som har sittet i varetekt i minst seks måneder
 • har en ektefelle/samboer som har vært forsvunnet i minst seks måneder
   

Hva kan du få?

 • Ordinær barnetrygd er et fast beløp per barn
 • Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med
 • Småbarnstillegg er et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom under tre år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad

Satsene kan du se på NAVs hjemmesider.

Særfradrag

Særfradrag for enslig forsørger, gis med et fast beløp hver måned skattyteren mottar utvidet barnetrygd fra NAV. Særfradrag vil si at man får fradrag i skattepliktig inntekt.

- Fullt særfradrag for hele året er 48 804 kroner. Beløpet er det samme uavhengig av antall barn man har ansvar for, forteller Ingrid Sørum, seniorskattejurist ved rettsavdelingen/personskatt, ved Skattedirektoratet.

Du skal ikke kreve særfradraget selv i selvangivelsen; Skatteetaten får årlig melding fra NAV om hvilke personer som har mottatt utvidet barnetrygd, og antall måneder med hel eller delt utvidet barnetrygd. Skatteetaten beregner samlet særfradrag for året på bakgrunn av disse opplysningene, og de vil bli forhåndsutfylt i selvangivelsen.

- Særfradrag gis ikke til personer som ikke mottar utvidet barnetrygd fra NAV, sier Sørum.

Særfradraget gis uavhengig av inntekt.

Foreldrefradrag

Foreldrefradrag er fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader foreldre/foresatte har til pass og stell av hjemmeboende barn under 12 år.

Maksimalt fradrag per år er kr 25 000 for ett barn og kr 15 000 for hvert ekstra barn. Satsen er den samme for enslig forsørger som for foreldrepar som bor sammen.

- Foreldre har krav på foreldrefradrag for utgifter til barnepass for barn under 12 år. Dersom barnet går i barnehage eller SFO, evt. tilsvarende, vil kostnadene normalt være rapportert av barnehagen/SFO, og forhåndsutfylt. Foreldre må kontrollere at fradraget er kommer med i selvangivelsen, og rette det dersom beløpet er feil eller mangler, sier Sørum.

Barn under 17 år lignes sammen med begge foreldrene dersom disse bor sammen. Ellers skal barnet lignes med den han eller hun er registrert bosatt hos i folkeregisteret.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning