- Det er ikke bare litt forskjell mellom fylkene i Norge, det er himla stor forskjell, sier Tor Eikeland, spesialrådgiver i ADHD Norge.

Forekomsten av ADHD er svært forskjellig fra land til land. I Frankrike får svært få barn diagnosen, mens USA topper statistikken.

Men statistikken over hvor mange barn som får diagnosen ADHD i Norge viser også store forskjeller, alt etter hvilket fylke barna bor i.

Heidi Aase, psykolog og ADHD-forsker ved Folkehelseinstituttet, bekrefter at det er store fylkesvise forskjeller i forekomsten av ADHD hos barn.

Ingen opplagt forklaring

- Vi vet ikke årsaken til det, og det er vanskelig å tenke seg hvorfor det skulle være så store forskjeller i reell forekomst i de forskjellige fylkene. Særlig underlig er det at nabofylkene Aust-Agder og Vest-Agder er de som skiller seg mest fra hverandre, sier Aase.

Det er ingen opplagt forklaring på hvorfor Aust-Agder ligger blant de fylkene som har høyest andel av barn med ADHD, og hvorfor Vest-Agder blant de med lavest.

- En mulig forklaring er forskjeller i diagnostiseringspraksis, men det kan også være andre årsaker. Vi vet heller ikke hva som er «riktig» nivå, altså om det er en under- eller overdiagnostisering vi ser, sier Aase.

Skal finne ut mer

Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet er nå i gang med et prosjekt som skal finne ut mer om grunnlaget for diagnosen ADHD rundt om i landet.

- Vi håper dette skal gi oss økt forståelse for variasjon i forekomst over tid og over regioner, og dermed bedre innsikt i om forekomsten faktisk endrer seg, sier Aase.

Forekomsten av ADHD har de siste årene økt i hele landet: Bruken av ADHD-medisiner til barn er tredoblet de siste ti årene.

Tre ganger så høy forekomst

I Aust-Agder rapporteres det at 3,4 prosent av barn mellom 6 og 12 år har ADHD, mens i nabofylket Vest-Agder er det bare 1,1 prosent av barna som har fått diagnosen.

-  Vi i ADHD Norge er redd for at dette betyr at barn har ulik tilgang på helsetjenester i de forskjellige landsdelene. Det er en situasjon som kan være vanskelig å leve med for dem som er rammet av det, sier Eikeland.

Han mener det ikke er grunn til å tro at de fylkene med høyest forekomst av ADHD overdiagnostiserer.

Aust-Agder og Nordland topper statistikken over hvor mange barn som får diagnosen ADHD, mens i Vest-Agder og Oslo er forekomsten veldig lav.

Forekomsten varierer fra 1,1 på det laveste, til 3,4 på det høyeste.

Tidsskrift for Den norske legeforening" class=" adaptive placeholder" />

FYLKENE: Fylkesvis forekomst av ADHD i 2008–2011 hos barn i alderen 6–12 år (ADHD registrert som hoved- eller tilleggstilstand én eller flere ganger i løpet av perioden). KILDE/FAKSIMILE: Tidsskrift for Den norske legeforening

Ingen av fylkene ligger over den antatte forekomsten på mellom tre og fem prosent.

- Tvert imot er jeg heller redd for at det foregår en underdiagnostisering i de fylkene med lavest forekomst, sier Eikeland.

Uro og konsentrasjonsproblemer forklares oftere som atferdsproblemer, og ikke som ADHD.

- Får ikke nødvendige tiltak

Det er bekymringsverdig, mener han, fordi tiltak, for eksempel ekstra ressurser på skolen, ofte henger sammen med en diagnose.

- Det burde være slik at tiltak springer ut av funksjonsnivå og ikke diagnoser, men slik er det ikke. I tillegg må du jo også ha en diagnose for å kunne få medisiner for den, påpeker Eikeland.

- Hvis vi ser på den antatte forekomsten, og vet at 75-80 prosent av de med ADHD vil respondere godt på medisiner, vil det si at i de fylkene som ligger lavest på statistikken, er det omtrent 50 prosent som ikke får de tiltakene de trenger, sier han.

Flere studier tyder på at uoppdaget ADHD kan føre til andre lidelser som angst, depresjoner og utvikling av bipolar lidelse.

- Det gir også en stor risiko for selvmedisinering med illegale stoffer, sier Eikeland.

- Mange årsaker

Kirsten Djupesland er overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Abup Sørlandet Sykehus. Hun mener forskjellene i ADHD-forekomst har et sammensatt årsaksbilde.

- Vi tenker at det er multifaktorielt. Forskjeller i befolkningen knyttet til sykelighet kan ha noe å si, det samme kan forskjeller i førstelinjetjenesten. Vi vet at førstelinjetjenesten i store deler av Aust-Agder er dårligere utrustet enn i Vest-Agder, og flere barn blir dermed henvist til andrelinjetjenesten. Det betyr at flere barn blir utredet for ADHD-symptomer, og dermed vil også flere få en diagnose, sier Djupesland.

Biologisk eller relasjonell tilnærming

En annen årsaksfaktor kan være at det er en forskjell i den faglige forståelsen av ADHD i de to nabofylkene, tror Djupesland.

- Det finnes ingen test som med sikkerhet kan si et tydelig ja eller nei til ADHD, men diagnosen stilles ut fra tilstedeværelse av en rekke symptomer. Det finnes veldig mye forskjellig tenkning om hva som er ADHD og ikke. Oppmerksomhetsvansker, konsentrasjonsvansker og avledbarhet er symptomer en ser ved mange andre tilstander. I Vest-Agder har man som årsakforklaring tenkt mer relasjonelt og hatt et traumefokus, mens man i Aust-Agder nok har tenkt mer biologisk, sier Djupesland.

Hun poengterer at begge fylkene ligger innenfor det som regnes som normalen for ADHD diagnosen i forhold til diagnoseverktøyet ICD.10. Sørlandet sykehus er opptatt av å jobbe med å gjøre forskjellen mindre.

- Dette er områder vi må jobbe med internt. Vi er like bekymret for de lave tallene i Vest-Agder som for de høye tallene i Aust-Agder, sier hun.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!