Monica Sarfi

NYE FUNN: I den nye studien har kvinnene bare gått på metadon og i alt 40 kvinner og 40 barn har deltatt. - Det har gitt oss gode resultater, sier forsker Monica Sarfi. © Foto: SERAF

40 kvinner i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) og deres 40 barn født i perioden 2005 og 2006, er med i en studie som gjennomføres av SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo) i samarbeid med Helsedirektoratet.

Avviser tidligere funn

Studien søker å finne den beste behandlingsformen for opiatavhengige kvinner og barna deres, og ble lagt frem for Programsstyret for Forskningsrådet tirsdag.

Foreløpig tall viser at metadonbarna ikke står i større fare for å bli for tidlig født, og at de har normal fødselsvekt.

Det strider mot tidligere studier, der man har kommet frem til at barn av opiatavhengige mødre både har høyere sjanse for å fødes prematurt, og at de ofte har lav fødselsvekt.

- Ingen av de 40 barna var premature og ingen hadde vesentlig lavere fødselsvekt enn normalt, forteller Sarfi.

Motstridende

- I en annen ny studie ved Barneklinikken i Bergen, fremkom det at flere av de 15 barna i studien var undervektige?

- Ja, men flere av kvinnene i den undersøkelsen var blandingsmisbrukere. Kvinnene i vår studie har kun brukt metadon og buprenorfin (Subutex) i svangerskapet.

Lege og forsker Arne Stray-Pedersen ved Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet er derimot klar i sin advarsel om farene ved metadonbruk under graviditet.

- Rapporten fra legene ved Barneklinikken konkluderer med at det var en plutselig og uventet spedbarnsdød, og det er en betegnelse vi bruker om skjulte sykdommer, omsorgssvikt, drap, shaken baby og krybbedød, sa Stray-Pedersen til Klikk tidligere denne uken.

Les også: - Metadonbarn bør ikke få barn

100 prosent rusfrie

Sarfi er psykolog og har jobbet ved Aline barnevernssenter, der mange barn født av rusmisbrukere ender opp, og er tillegg tilknyttet SERAF.

Publikasjonene fra den nye studien, som får konsekvenser for de nye retningslinjer for gravide kvinner og småbarnsforeldre i LAR, vil komme i løpet av de neste to årene. Kvinnene i studien har fått tett oppfølging og har avgitt urinprøver regelmessig.

Det ble også tatt prøver av de nyfødtes barnas første avføring for å se etter spor av rusmidler.

I gruppen som lager retningslinjer for LAR-gravide sitter også overlege Egil Nordlie fra Borgestadklinikken og Gabrielle Welle-Strand fra Helsedirektoratet. Mange er kritiske til dagens metadonpraksis.

- Verre enn heroin

- Jeg at det ikke blir stilt krav til kvinnene. Vi anbefaler at de trapper ned til de kommer på null før fødselen. Hvis de ikke klarer det frivillig, mener jeg at det må innføres tvang. Metadonbehandlingen de får er hard på barnet og uforenelig med graviditet. Man blir mer avhengig av metadon og Subutex enn av heroin, og abstinensene varer mye lenger, sier assisterende overjordmor ved Ullevål, Liv Trønnes.

- Hvis disse kvinnene hadde møtt et krav om nedtrapping, ville mange lagt seg inn frivillig, tror Trønnes.

- Den sentrale problemstillingen går på hvordan vi best kan behandle barna og kvinnene. Metadon og buprenorfin har ingen beviselige negative effekter på barna, annet enn abstinensene. Og de kan vi behandle, sier Sarfi.

Den videre oppfølgingen er det sentrale, mener hun.

- Vi må hjelpe disse kvinnene til å leve mer stabile liv og ta ordenlig vare på barna. På grunn av tidligere livsførsel, der mange har vært tunge rusmisbrukere i flere år, har de med seg fysisk og psykisk bagasje som virker inn på hva slags omsorg de klarer å gi, sier Monica Safri.

Les også: Vet for lite om medisiner

Skummel nedtrapping

- Hvordan er det med de kvinnene som ønsker nedtrapping fra metadon eller Subutex?

- Nei, hvis de vil trappe ned, må de jo få hjelp til det. Men mange som trapper ned kan bli veldig syke - selv med kyndig behandling. Erfaringen viser at selv om mange kvinner ønsker å trappe ned i svangerskap, klarer de færreste å gjennomføre dette. Hvis kvinnen blir abstinent, blir barnet det også. Og vi vet ikke hvordan det er for et foster å ha abstinens.

Ett barn døde

Etter 3 år har en mor trukket seg og ett barn er utelatt fra studien grunnet medfødte skader. Dette barnet var mulitfunksjonshemmet og døde 2 år gammelt, men ikke som følge av metadonbehandlingen til moren, sier Monika Sarfi.

Hun har hatt ansvaret for oppfølgingen av mødrene og barna de første leveårene.

- Dette dødsfallet hadde ikke noe med mors metadonbehandling å gjøre. Barnet var multihandikappet og døde da det var 2 år, forklarer Sarfi. I tillegg til dette frafallet, trakk en mor seg selv og barnet ut av studien.

Les også: Øker dosene når magen vokser

Prematurt

SPESIALTILPASSET: Barn født med abstinens inn i familier med rusproblematikk trenger spesiell oppfølging. Det skal de nye LAR-retningslinjene sørge for. © Illustrasjonfoto: Stephanie Lartigue

Best uten metadon

- Andre innvendinger mot metadonbehandlingen og de økte dosene til mor, går på at man da tenker mer på mor enn på barnet?

- Nei. Mamma huser barnet, for å sette det litt på spissen, og det er snakk om hvordan hun best kan gjøre det. Alle i fagfeltet mener det er aller best om ikke noen kvinner bruker noe som helst under svangerskapet, men disse kvinnene planlegger sine svangerskap like lite som du og jeg, sier Monica Sarfi.

Flesteparten av barna er allerede under behandling med metadon eller Subutex når de finner ut at de er gravide, og ikke alle takler nedtrapping like godt. Vi tror ikke det er bra for fosteret når mamma våkner svett og utkjørt klokka fire hver morgen hvis det blir resultatet av nedtrapping. Det fører med seg mye stress.

- Men for de som vil, og som klarer det, må vi selvsagt støtte nedtrapping og sørge for at det blir gjort under forsvarlige rammer. Ingen er uenige om det. Men det er et problem når enkelte røster hevder at kvinnene må på institusjon og at nedtrapping skal stilles som krav for at de skal beholde barna sine. Kvinnene i LAR er i veldig forskjelling livssitusajon, og institusjonsinnleggelse eller krav til nedtrapping passer ikke alle, eller er ikke praktisk, i de fleste tilfeller.

Les også: Dop i svangerskapet

Berettiget frykt

- Arne Stray-Pedersen sier at han ikke ville overlatt spedbarn til metadonsløve mødre i frykt for at de ikke skal klare å gi dem riktig omsorg. Hva synes du om det?

- Det er en berettiget frykt. Derfor er oppfølgingen av disse kvinnene så omfattende. Barna trenger tilrettelagt omsorg på linje med andre nyfødte med spesielle behov, som for eksempel premature barn har. Foreldrene må ha et tilrettelagt oppfølgingstilbud i forhold til sin egen psykiske og fysiske helse, da dette har konsekvenser for kvaliteten av omsorgen de kan gi. Dette har ikke noe med metadonet å gjøre, men med foreldrenes livshistorie - og det at de skal være foreldre for et barn som kanskje er med abstinens. Vi må ha de rette fagpersonene rundt disse kvinnene, og de må få den hjelpen de trenger. Blir de trøtte eller sløve av metadon, må man justere behandlingen, enten ved dosering, eller ved å bytte LAR-preparat. Trenger de hjelp eller avlasting til barna for å bli bedre omsorgspersoner, må de få tilbud om det.

Les også: Metadonmødre bør ikke ha barn

De 40 kvinnene i studien kommer fra hele landet og har lokal oppfølging av helsevesenet der de bor. De får hjelp med omsorgen dersom de trenger det, og har de nødvendige eksperter rundt seg, selv om kvaliteten på oppfølging av LAR-kvinner med barn er høyst variable i landet. Dette er en av tingene de nye retningslinjene er tenkt å bøte på, forteller Sarfi.

- Vi ble overrasket over at nesten alle som fødte barn i 2005 og 2006 ville bli med i studien, for mange kvinner er behandlingstrøtte og ønsker ikke flere fagpersoner kom inn i livene sine. At de likevel ville delta tyder på at de er svært opptatt av at barna blir fulgt opp. Det har gitt oss gode betingelser for studien, sier Sarfi.

Les også:

Røyker hasj og ammer barn

Paracetamol kan gi barn astma

Lite godkjent medisin for barn

Punger ut for potens

Les hele saken