Hvordan kan vi forsvare denne behandlingen?

Metadonbarna

 • 10 kvinner ble fulgt i en periode på 7 år
 • 15 barn ble født i perioden6 barn ble i svangerskapet kun eksponert for opiater
 • 2 av svangerskapene var tvillingsvangerskap
 • 6 barn ble også eksponert for benzodiazepiner, heroin eller cannabis
 • 11 barn ble eksponert for metadon
 • 14 av 15 barn hadde NAS, 10 av disse var behandlingskrevende
 • 2 av 15 døde plutselig, uventet spedbarnsdød
 • 6 av 13 hadde normal psykomotorisk utvikling
 • 5 av 13 hadde varierende grad av psykomotorisk utvikling
 • 2 av 13 hadde hyperkinetisk atferdsforstyrrelse
 • 5 av 13 barn ble plassert i barnehjem

Kilde: Tidsskrift for den norske legeforening

I en studie gjort ved Barneklinikken på Haukeland i Bergen, der ti kvinnelige rusavhengige ble fulgt over flere år, viste det seg at 2 av 15 barn født imens mor var på metadon eller Subutex, døde av plutselig spedbarnsdød. Metadonbehandling er en del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR), som tilbys personer som er avhengige av heroin og andre opiater. Klikk Foreldre har fått tips om at dosene til gravide på metadon konsekvent økes utover i svangerskapet. Dette gjøres uten at man vet hvordan dette påvirker fosteret.

Ja, vi øker dosene

- Noen steder økes dosene til de gravide, kan lege Egil Nordlie ved Borgestadklinikken bekrefte.

- Det har med at kvinnenes fysiologi endres når de er gravide, både hormonene endrer seg og væskeinnholdet i kroppen. Dette gjør at metadonet eller Subutexen omsettes raskere i kroppen. Dosene økes for å dempe abstinensene til mor - og det kan gå ut over barnet, sier han. En av måtene det går ut over barnet på, er ved at det får abstinens.

- Det er et dilemma, for vi vet at barna som er født av kvinner som bruker metadon og subutex frem til fødsel kan få svære abstinensreaksjoner. Dette kan være uavhengig av dosens størrelse. Barna behandles med morfin, og forskningen sier ikke noe om hva en slik abstinensfase og behandlingen av den, kan forårsake senere.

Forskjellige tall

- 50 til 60 prosent av spedbarn født av mødre i behandling, får alvorlige abstinensreaksjoner og må behandles, sier seniorforsker Gabrielle Welle-Strand ved Helsedirektoratet til NRKs Dagsnytt 18. Tallene på hvor mange nyfødte som får abstinens, eller Neonatal abstinence syndrome (NAS), varierer. Welle-Strand har tidligere uttalt til Dagens Medisin at fra 60 til 100 prosent av barna blir født med NAS. Egil Nordlie anslår tallet til å være 70 prosent. 14 av de 15 barna i undersøkelsen ved Barneklinikken hadde NAS. 10 av dem måtte behandles. Welle-Strand jobber nå med en undersøkelse av kvinner som er blitt gravide under LAR, og av familiene deres, og har arbeidet med tunge rusmisbrukere siden 1987. Hun mener det er best for kvinnene og barna å gi metadon (se NRKs Dagsnytt 18). Men mange er i mot at gravide får metadon.

- Man tilbyr en behandling til mor som er det verste for barnet, sier seksjonsoverlege Rolf Lindemann ved Intensivavdelingen for nyfødte på Ullevål Universitetssykehus, til Dagens Medisin.

- Av alt misbruk gir disse to stoffene de lengste og kraftigste abstinensene hos barn, sier han.

Nyfødt

FORFERDELIG SYKE: Barn som fødes med abstinenser etter metadon, må ofte behandles i et halvt år etterpå. Tilstanden er dødelig om den ikke behandles. © Illustrasjonsfoto: Alexander Schulz

Tvangsparagrafen

Lov om sosiale tjenester § 6-2 a. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere

Det kan vedtas at en gravid rusmiddelmisbruker uten eget samtykke skal tas inn på institusjon og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak etter § 6-1 ikke er tilstrekkelig.

Inntakets formål er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade. Under oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk og for å bli i stand til å ta vare på barnet.

Sosialtjenesten skal minst hver tredje måned vurdere om det fortsatt er grunnlag for tilbakeholdelse. Tilbakeholdelsen kan bare fortsette dersom sosialtjenesten treffer avgjørelsen om det innen denne fristen. Saksbehandlingen følger ellers reglene i kapittel 9.

Sosialtjenesten kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det. Er vedtaket ikke satt i verk innen to uker, faller det bort.

Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av sosialtjenesten dersom de interesser bestemmelsen skal ivareta kan bli skadelidende dersom vedtaket ikke treffes og gjennomføres straks. Midlertidige vedtak sendes lederen for fylkesnemnda for forløpig godkjennelse straks, og om mulig innen 48 timer. Er det truffet midlertidig vedtak skal forslag sendes nemnda innen to uker. Dersom saken ikke er sendt nemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.

Kilde: Sosial- og helsedepartementet

Forferdelige anstinenser

Barn som behandles for NAS, får forferdelige abstinenser og må gjennom et behandlingsopplegg som tar alt fra 3 til 6 måneder.

- Vi har en gutt hos oss nå, som ble født 12. februar. Behandlingsplanen hans strekker seg ut juni, forteller assisterende overjordmor ved Kvinneklinikken på Ullevål, Liv Trønnes. Hun har 25 års erfaring fra feltet, og er en av dem som har med oppfølgingen av mange av barna som blir født med NAS i Oslo-området å gjøre.

- Det er helt forferdelig. Barna skriker og klarer ikke ligge stille. De får de samme symptomene som voksne med abstinenser, forteller Trønnes.

- Det er mye uro, de er vanskelige å trøste, kan få kramper. Det er en dødelig tilstand uten behandling. Det er vanskelig å få i dem mat, og å få kontakt med dem. De må skjermes fra stimuli som lyd, lys, og berøring, og vi må oppføre oss helt annerledes enn rundt andre nyfødte. Jeg skjønner ikke at noen mener at mor skal få en behanding som påfører barna en så vanskelig start på livet. Hadde det vært et antibiotika som hadde samme bivirkninger, ville ingen doktor skrevet det ut til en gravid, sier Trønnes.

Symptomer på metadonabstinens omfatter kvalme og oppkast, diaré, feber, frysninger, skjelvinger, hjerteklapp, ufrivillige rykninger i kroppen, smerter i leddene og, eller, i bena, hypersensitivitet, høyt blodtrykk, svimmelhet. I tillegg kommer kognitive symptomer som blant annet depresjon, suicidale tendenser, utmattethet, spontanorgasmer, insomnia, hallusinasjoner, irritabilitet, angst, panikk, delirium, og paranoia. Abstinessymptomene er generelt litt mildere enn dem man får fra morfin og heroin, men varer betydelig mye lenger.

- Heroin kan man avvennes fra i løpet av en uke. Det kan man ikke med metadon eller Subutex, sier Trønnes. Hun kan også bekrefte at dosene til de gravide økes gjennom svangerskapet.

Spørsmål om tvang

Trønnes stiller spørsmål ved at man i Norge, der all bruk av legemidler under svangerskapet blir nøye vurdert fordi vi ikke vet hva det gjør med barnet, gir gravide kvinner metadon og Subutex, enda vi vet hvor store abstinenser barna får etterpå.

- Hvordan kan vi forsvare denne behandlingen? Omtrent 100 prosent av barna født av kvinner på metadon og Subutex, er abstinente, sier hun og stiller spørsmål ved at det heller er normen enn unntaket, at opiatavhengige kvinner settes på metadonbehandling (LAR) i stedet for å få avvenning.

- Jeg opplever det som at det ikke blir stilt krav til kvinnene. Vi anbefaler at de heller trapper ned til de kommer på null før fødselen. Hvis de ikke klarer det frivillig, mener jeg at det må innføres tvang. Når metadonbehandlingen de får er så hard på barnet, mener jeg at det er uforenelig med graviditet. Man blir mer avhengig av metadon og Subutex enn av heroin, og abstinensene varer mye lenger, sier Trønnes. - Hvis disse kvinnene hadde møtt et krav om nedtrapping, ville mange lagt seg inn frivillig.

Lener seg på legene

- Det er en hodepine hos oss leger at LAR-behandlerne bagatelliserer skadevirkningene på babyene - de kommer til barneavdelingen her hos oss, og det er helt greit, liksom. Mødrene refererer til meg at "legene på barneavdelingen er så flinke". Det er klart det er hyggelig å høre, men vi har ikke noe valg. De babyene hadde hatt det mye bedre om de ikke fikk abstinenser, vi kan bare hjelpe dem så godt vi kan med avrusingen, sier overjordmor Liv Trønnes frustrert.

Hun synes de ser en økning av antall gravide i LAR, og er bekymret.

Feil informasjon

- Jeg har hørt i noen tilfeller, nylig, at kvinner som har kommet seg inn på LAR-behandling har fått kommentaren " så fint, da kan du få barn". Jeg mener at ungene har krav på ordentlige oppvekstvilkår. I disse sakene er det ikke nok fokus på barns rettigheter. Det er sosialtjenesten som har ansvar for barn i magen, men ingen tør å bruke paragraf 6.2a om tvangsinnleggelse når kvinnen er på LAR, fortviler Trønnes.

- Dette er omvendt fra sånn det burde være. Hvis de planlegger å bli gravide, er det ideelle at de slutter med metadon på forhånd. Det er et paradoks at kvinnene kan bli lagt inn på tvang på grunn av et rusmiddelbruk som gir de samme plagene og utfordringene for barna, som det metadon og Subutex gir, mener Egil Nordlie ved Borgestadklinikken.

I Dagsnytt 18 brukte Gabrielle Welle-Strand et argument om at det er tryggere å avvenne eller behandle barna når de er født, enn å behandle dem inne i mors mage - der legen ikke har mulighet til å observere barnet på samme måte.

- Jeg synes det er påfallende at 2 av 15 i Barneklinikken-studien er døde. Vi har ikke hatt noen dødsfall i forbindelse med nedtrapping. Vi har hatt noen dødfødsler på metadon, men ingen når kvinnen har vært på nedtrapping. Hvor argumentet om at det er farlig for fosteret at mor trapper ned, vet jeg ikke hvor kommer fra. Så lenge det gjøres forsiktig og over lengre tid, skal det ikke være noen fare for babyen at mor trapper ned, sier Trønnes.

Ødelagt liv for NAS-barn

På Barn i Magen.com sin Rusmiddeldebatt kan man lese om skjebnen til enkelte av barna som er født med sterke abstinenser.

- Jeg er selv født med abstines etter alkohol, og kjenner flere i samme situasjon. Det er et helvete å leve med. Vi har alle ruset oss, og sliter blant annet med oversensitivt sentralnervesystem i dag. Så det er ikke bare bare å føde barn med abstines, trappe dem ned og tro at alle skal leve lykkelig resten av sine dager, skriver Anonym.

- Jeg har møtt et barn som ble født av en mor som hadde gått på metadon. Han var to år, sterkt overaktiv, veldig utagerende og voldsom. I tillegg kjente han nesten ikke smerte, og var svært vanskelig å få kontakt med, skriver en annen.

Liv Trønnes synes ikke disse historiene høres rare ut i det hele tatt.

- Det er mange faktorer som spiller inn i behandlingen av disse barna. De møter mange risikofaktorer hjemme. De er utsatt, og bør behandles med den aller største forsiktighet. I disse situasjonene vet vi at foreldrenes kapasitet for omsorg er begrenset. Samtidig som de, når de får metadonbehandling, føder barn som krever spesialomsorg. Mange spør seg om de bør ha omsorg for barn, når de er i den situasjonen, sier Trønnes, som også tidligere har krevd prevensjonstvang for kvinner på LAR.

Les også:

Dop i svangerskapet

Svangerskapskalenderen

Stellebordet som er riktig for deg

- Synes jeg fortjener en joint

Les hele saken
Les alt om: