Foreldrepenger og fødselspermisjon

Dette har dere krav på

Få all informasjonen du trenger om foreldrepenger og fødselspermisjon.

FORELDREPENGER: Innen for summen du har krav på, kan du skreddersy den ordningen som passer deg og din familie best.

FORELDREPENGER: Innen for summen du har krav på, kan du skreddersy den ordningen som passer deg og din familie best. Foto: Colourbox

Publisert Oppdatert

Det er viktig å huske at ikke alle automatisk har rett til foreldrepenger, du må oppfylle visse krav.

Foreldrepenger kan gis til både mor og/eller far.

Du kan få foreldrepenger fra NAV hvis:

  • Du har vært yrkesaktiv og hatt en inntekt som gir deg pensjon.
  • Du må ha jobbet i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden begynner.
  • Du har hatt en inntekt i løpet av et år som har vært minst halvparten av grunnløpet (1G) i folketrygden. Denne er nå på 85 245 kroner (per 01.05.2013).

Lønn under utdanning, ventelønn eller lønn fra militærtjeneste gjelder som å være i jobb.

Har du mottatt sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleie- og opplæringspenger, dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, gjelder også dette som lønn.

Slik foregår beregningen:

Denne beregningen tar utgangspunkt i den inntekten du faktisk har når stønadsperioden din starter, samt gjennomsnittet i den pensjonsgivende inntekten du har hatt de siste tre årene.

NAV vil vektlegge arbeidssituasjonen din på søknadstidspunktet og vil vurdere om den inntekten du har nå - eller gjennomsnittet av den inntekten du har opptjent pensjon fra over de siste tre årene - skal være grunnlaget for beregningen av foreldrenger.

Som arbeidstaker er utgangspunktet at foreldrepengegrunnlaget fastsettes til inntekten du har på permisjonstidspunktet. Ved avvik på 25 prosent, sammenlignet med gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de tre siste årene, skal foreldrepengegrunnlaget i utgangspunktet settes til sistnevnte inntekt - uavhengig av om den er høyere eller lavere enn nåværende inntekt

Du får ikke stønad dersom du har en årlig inntekt på seks ganger grunnbeløpet (6G). Dette tilsvarer 511 470 kroner.

NAV har en kalkulator på sine sider hvor du enkelt kan beregne dine foreldrepenger.

Fordeling mellom mor og far

Dere kan velge om dere ønsker å ta ut 100 prosent foreldrepenger i til sammen 47 uker eller 80 prosent foreldrepenger i til sammen 47 uker.

Feriepenger

Foreldrepenger er skattbar inntekt, og gir rett til feriepenger.

Dere får feriepenger for de første 12 eller 15 ukene med foreldrepenger, avhengig av hvilken dekningsgrad dere har valgt.

Tar mor ut alle disse ukene, vil ikke far motta feriepenger fra NAV.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett på feriepenger.

Har man mottatt dagpenger eller arbeidsavklaringspenger før foreldrepengeperioden begynner, har man heller ikke rett til feriepenger av foreldrepengene.

Dette må dere bestemme dere for før dere starter uttaket av foreldrepenger. Dette kan ikke endres senere.

Vær obs! Dersom mor velger å ta ut 80 prosent foreldrepenger, må far også velge 80 prosent.

Les om Gard og Marte som tapte en månedslønn på feil permisjonsvalg.

Fedrekvote

Fedrekvoten (foreldrepengeperioden) er på 14 uker (fra 01.07.13 - 01.07.14). Denne er forbeholdt far. Hvis ukene ikke benyttes, faller de normalt vekk. Far kan også søke om utsettelse av fedrekvoten.

Fedrekvoten kan deles opp og tas ut fleksibelt, for eksempel med en fridag i uken. Far har ikke rett på fedrekvote hvis mor får engangsstønad.

Foreldrepengene far mottar mens han er i permisjon, er basert på hans inntekt. Mor behøver ikke gå tilbake i jobb når far begynner i permisjon.

Mødrekvote

Mødrekvoten er også på 14 uker. Mor må ta tre av disse ukene før termin, men kan ta inntil 12. De første seks ukene etter fødselen er forbeholdt henne, og regnes som en del av mødrekvoten.

De første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor. De resterende åtte ukene kan foreldrene bestemme når hun skal ta ut. 18 eller 28 uker (avhengig av dekningsgraden) kan foreldrene dele mellom seg.

Engangsstønad

Dersom du ikke har vært yrkesaktiv, har du ikke rett til foreldrepenger. Du har da rett til en engangsstønad som er på kr 38 750 kroner (2014). Stønaden er skattefri og blir gitt per barn som bli født, dersom det er en flerfødsel.

For studenter

Barnebidrag

Den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen for barnet, har plikt til å betale barnebidrag.

Det er barnet som har rett til bidraget, så dette gjelder unasett om foreldrene har vært gift med hverandre eller ikke, og selv om den bidragspliktige ikke har foreldreansvar.

Det finnes satser på hvor høyt bidraget skal være. Foreldrene kan avtale bidrag som er høyere eller lavere enn dette. Ta kontakt med NAV for mer informasjon. Der finnes også en bidragsveileder som du kan bruke for å beregne bidraget.

Har du vært i utdanning i minst seks måneder før fødselen, kan du søke om foreldrestipend hos Lånekassen.

Du kan motta foreldrestipend i inntil 44 uker (tre uker før og 41 uker etter fødsel). Du vil også få foreldrestipend for den delen av stønadsperioden som eventuelt måtte falle i sommerferien.

Beløpet tilsvarer det du ellers ville fått i lån og stipend til sammen.

Foreldrepenger fra NAV påvirker ikke retten til foreldrestipend.

Dette kan du få fra Lånekassen:

Høyere og annen utdanning - fulltidsutdanning

Per måned - ett barn

Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt i 2014 under 354 858 kroner per år**

11 331 kr

Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt mellom 354 858 kroner og ca. 385 000 kroner

9 785 kr - 11 331 kr

Ektefelle/samboer har person- og kapitalinntekt høyere enn ca. 385 000 kroner

9 785 kr

Enslig forsørger med overgangsstønad

11 331 kr

* Er du i deltidsutdanning, vil du få stipend i forhold til studiebelastningen din.

** Grensen for person- og kapitalinntekt for ektefelle/samboer for forsørgerstipend i 2014 er 354 858 kroner og 367 278 kroner i 2015.

Dersom begge er studenter kan dere dele permisjonen (utenom ni uker etter fødsel som er forbeholdt mor), men ikke ha permisjon samtidig.

Barnetrygd

Barnetrygden gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Den går automatisk, men NAV må ha et kontonummer å utbetale den til.

Med mindre dere ber om noe annet, utbetales den normalt til mor. Utbetalingen skjer fra og med måneden etter barnet er født, til og med måneden før barnet fyller 18 år.

Barnetrygden er per 1. januar 2014 på 970 kroner per barn.

Småbarnstillegg til enslig forsørger er på 660 kroner.

Er du alene om omsorgen for barnet kan du ha rett til utvidet barnetrygd, som utgjør 970 kroner.

Kilde: Nav.no

Les også:

10 bekymringer om den nyfødte du kan droppe

10 tips for de første 10 dagene med babyen

Engangsbleier for late foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning