Far og fødsel

Derfor bør begge dra på fødselsforberedende kurs

Det er uten tvil mor som gjør den største jobben, men far kan også bidra.

FAR OG FØDSEL: Pappaer slipper veldig billig unna på fødestua, men de er gode å ha likevel.

FAR OG FØDSEL: Pappaer slipper veldig billig unna på fødestua, men de er gode å ha likevel. Foto: ILLUSTRASJONSBILDE: Colourbox.com

Publisert Oppdatert

Det er ikke bare bare å være den per­fek­te part­ner når det, etter ni må­ne­der med lang­som ven­ting, plut­se­lig be­gyn­ner å skje ting.

Er du vordende pappa eller medmor –  og blant dem som gruer deg til fødselen? Du er ikke alene.

Kitty Vestbø, jordmor ved Stavanger Universitetssykehus, forteller at hun ofte opplever at menn føler seg utilpass under fødselen.

- Det er en uvant situasjon for dem. De ser at kvinnen har det vondt, og føler at det ikke er noe de kan gjøre for å hjelpe henne, sier hun.

Vestbø tror at mange vordende fedre synes situasjonen er stressende fordi de føler seg maktesløse, og pleier å gi dem konkrete «arbeidsoppgaver» for å roe nervene.

- Ofte synes fedrene det er godt å ha noe konkret å gjøre. Noe som hjelper kvinnen. Jeg pleier å si at de kan massere henne hvis hun ønsker det, hente noe å drikke og lignende.

Vi har tatt en prat med hel­se­søs­ter Tone Aanderaa, som føl­ger gra­vi­de og deres part­ne­re før og etter fød­sel.

Les også: Fødselslegen gir råd til pappa på fødestua

Her er hennes bes­te tips til en god fød­sel, for alle:

Far og fødsel

- Det er en for­del at du som part­ner har forberedt deg på fødselen før dere er på sykehuset. Et godt al­ter­na­tiv er at dere sammen drar på et fød­sels­for­be­re­den­de kurs, sier Aanderaa.

Her læ­rer du om de uli­ke fa­se­ne i fød­se­len og uli­ke pus­te­tek­nik­ker, som vil være til stor hjelp for mor underveis. Når du som part­ner har lært det samme som henne, vil det bi­dra til at hun fø­ler seg tryg­ge­re, fordi du vet hva hun skal gjennom og kan støt­te henne hele vei­en.

Snakk sammen på for­hånd

- Jord­mor: Har slim­prop­pen gått?

- Mor: Ja, han gikk visst for å hen­te kaf­fe.

For å unn­gå mis­for­stå­el­ser kan det være lurt å ta en prat om ting og tang før stor­men set­ter inn for fullt.

Sekunder eller gode ord

For eks­em­pel: Li­ker din kjæ­re å bli mas­sert når hun har vondt? Hvordan og hvor mas­se­rer du henne, så det kan av­las­te smer­te­ne? Når du mo­ti­ve­rer henne underveis i ri­ene, hva fun­ge­rer best for henne? Vil hun høre se­kun­der, eller gode ord, eller nå er det snart over, nå er du halv­veis?

Det er mye let­te­re for deg å støt­te henne når dere har klar­gjort det­te på for­hånd, rå­der Tone Aanderaa.

Øv på stillinger

Hun opp­ford­rer vor­den­de for­eld­re til å øve på uli­ke fødestil­lin­ger og pus­te­tek­nik­ker hjemme. Med litt er­fa­ring, vil det være let­te­re for pap­pa å hjel­pe underveis i fød­se­len.

Ta tiden på riene

Far: - Bør jeg BÆRE henne ut i bi­len, tror du?

Jord­mor: - Ja, hvis hun har kraf­ti­ge smer­ter og ikke greier å ...

Far: - Da blir det hjem­me­fød­sel.

Ta ti­den på sam­men­trek­nin­ge­ne. De tar som re­gel ett mi­nutt. Når du tar ti­den, er det let­te­re for deg å mo­ti­ve­re med å for­tel­le henne når hun er halv­veis og når det snart er over.

Jo kor­te­re pau­se hun har mellom ri­ene, dess stør­re åp­ning har hun.

Hjelp henne å hvile

Hjelp henne å fin­ne nye stil­lin­ger så hun får va­ria­sjon. Har hun gode pau­ser mellom ri­ene, hjelp henne å hvi­le. Er hun av­slap­pet?

Kanskje hun tren­ger mas­sa­sje eller en dusj?

Tilby mat og drikke

Til­by henne mat og drik­ke underveis. Det er lett for henne å glem­me at det er lenge si­den hun har spist, når hun har re­gel­mes­si­ge ma­ge­knip. Hun tren­ger ener­gi, og det kan du hjel­pe henne med

Det er ikke lett å kjen­ne om blæ­ren er full med kon­ti­nu­er­li­ge rier. Minn henne på det­te, så hjel­per du henne å få mind­re ube­hag.

Les også: Er det trygt med hjemmefødsel?

Ta an­svar

Far: - Det der må vel sys igjen etterpå, an­ta­ge­lig.

Jord­mor: - Må nok det.

Far: - Men ikke HELT, vel?

Sørg for å ha kon­takt med jord­mor underveis og vi­de­re­bring be­skje­der fra din kjæ­re, så hun slip­per å bru­ke ener­gi på det. Jo lenger ut i fød­sels­for­lø­pet hun kom­mer, dess mer sli­ten blir hun.

Hjelp med pusten

Følg med på om hun pus­ter godt underveis. Fal­ler hun ut av det med pus­ten, hjelp henne tilbake ved å pus­te sammen med henne, opp­ford­rer hel­se­søs­ter.

Gi henne kjær­lig, om­sorg, kyss og klem. Da fø­ler hun seg trygg og els­ket og hun vil skil­le ut en­dor­fi­ner, krop­pens na­tur­li­ge smer­te­lind­ring.

Selv om det kan være mye å ta inn, så er det sto­re ting som skjer. Vær til ste­de med hele deg og enda vik­ti­ge­re, vær der sammen med henne. Hvis du sy­nes det blir tøft og tren­ger en pau­se, sørg for at jord­mor er sammen med henne, mens du går litt ut.

(Sitatene er hen­tet fra bo­ka Hva fø­der de nå?  av Anne B. Ragde)

Les også: Svar på det du lurer på i forkant av fødselen

9 papparåd fra forfatteren bak bloggen pappahjerte.blogg.no:

1. Sett hver­da­gen på pau­se

Ja, du har med deg te­le­fo­nen til sy­ke­hu­set, men kun for å kon­tak­te nær­mes­te fa­mi­lie. Ikke opp­da­te­re Facebook, spil­le Angry Birds på do eller instagramme #fø­de­stua #trøtt #kommernikkesnarta?

2. Klag ikke på noe!

Det er dritt å være vå­ken en hel natt eller så sul­ten at man kun­ne spist sin egen arm. Men, for Guds skyld: Ikke. Klag. For du har ikke en per­son inne i ma­gen som har fe­tet seg opp i ni må­ne­der, for deretter å ha det kjem­pe­tra­velt med å pres­se seg ut av deg.

3. Hold deg vå­ken, cow­boy!

Den ut­slit­te, vor­den­de hø­ne­mor kan gjerne sove litt mellom ri­ene, men det gjel­der dog kun for mor, altså ingen cow­boy­strekk på far. Du har å hol­de deg vå­ken om du så må spi­se fry­se­tør­ket pul­ver­kaf­fe og skyl­de det ned med kaf­fe.

4. Pakk smart

Det er ikke uvan­lig at far tus­ler ut­sul­tet og rad­ma­ger rundt på bar­sel­ho­tel­let i klær som luk­ter ute­lig­ger. Ta med klær, toa­lett­sa­ker og mat/snacks.

5. Ikke stå i vei­en

Det set­tes pris på en iv­rig far, men ikke stå i vei­en. Finn deg en krakk og vokt den som ditt eget hun­de­hus. Noen gan­ger må du være en staut bau­ta som løf­ter og or­ger, andre gan­ger kun en skyg­ge.

6. Vær en svamp

Din jobb denne da­gen er å være po­si­tiv, og det er en uskre­ven re­gel at mor har carte blanche til å lire av seg så mange ver­ba­le ballespark hun måt­te føle for i fød­sels­pro­ses­sen. Alt for å få tan­ke­ne vekk fra det som egent­lig fore­går. Din jobb er å være en svamp for alt det­te. Ab­sor­ber alt det gru­som­me du hø­rer, men gi ikke noe tilbake. Hold deg po­si­tiv.

7. Gi meg din hånd

Selv om du kan null om sy­ke­hus, så er hen­de­ne dine til stor hjelp på fø­de­stua. Lån bort en hånd å klem­me i når ri­ene rir mor som en mare.

8. Go to your hap­py place

Vær for­be­redt. Du kom­mer til å se ting du aldri vil glem­me. Når det skjer, kob­le ut hjer­nen, ta på men­ta­le øre­prop­per og gå til ditt hap­py place.

9. En sis­te hem­me­lig­het

Du fryk­ter kanskje at det aldri blir sex igjen? Til det har jeg bare fire ord å si til deg: Vel­kom­men til vok­sen­li­vet, pap­pa.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning