Så mye foreldrepenger har du krav på i svangerskapspermisjonen

Dette har du krav på

Vi guider deg i jungelen og gir deg full oversikt over dine krav om foreldrepenger.

FORELDREPENGER:  Det er ikke alltid like greit å vite hva man har krav på. Vi hjelper deg gjennom jungelen.

FORELDREPENGER: Det er ikke alltid like greit å vite hva man har krav på. Vi hjelper deg gjennom jungelen. Foto: Foto: Colourbox

Publisert Oppdatert

Får du alt du har krav på? Det kan være vanskelig å finne fram i jungelen av permisjonsregler og foreldrepengesatser.

Her kan du lese hva som gjelder for deg, enten du er i full stilling, jobber deltid, er student eller selvstendig næringsdrivende.

DU SOM ER YRKESAKTIV:

* Forutsetningen for å få foreldrepenger fra NAV er at du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til.

* Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (g). 1g er pr. i dag 72 881 kroner.

* Du har samme rettigheter hvis du er sykmeldt, mottar foreldrepenger etter fødsel/adopsjon, mottar svangerskapspenger, omsorgspenger ved barns/barnepassers sykdom, pleie­ og opplæringspenger eller dagpenger ved arbeidsledighet, samt noen andre forhold. Ta kontakt med ditt lokale NAV­kontor hvis du er i tvil.

* Hvis du jobber deltid, kan du likevel ha rett på foreldrepenger. Forutsetningen er at du har jobbet nok til å oppfylle kravet om yrkesaktivitet.

PS: Du kan også regne ut hva du har krav på hos nav.no.

NAV har nå også lansert en informasjonsfilm om familiepenger. Filmen retter seg først og fremst mot vordende foreldre og gir et innblikk i muligheter og søknadsfrister. Se NAV-filmen her.

SLIK BEREGNES FORELDRE- PENGENE:

* Velger du å ta permisjon med 100 prosent lønn, har du rett på foreldrepenger i 46 uker.

* Velger du permisjon med 80 prosent lønn, utbetales foreldrepenger i totalt 56 uker.

* Ved begge alternativene er 9 permisjonsuker forbeholdt mor og 10 uker forbeholdt far. De resterende ukene kan fordeles fritt mellom mor og far, enten ved at man tar permisjon fra jobben på heltid, eller ved at man kombinerer jobb og permisjon (fleksibelt uttak, tidligere tidskonto).

* Du får ikke foreldrepenger av den delen av inntekten som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp (437 286 kroner).

* Hvis du får foreldrepengene utbetalt direkte fra NAV, beregnes kun feriepenger av de første 12 ukene. Dersom du får utbetalt foreldrepengene som lønn fra arbeidsgiveren din, vil du normalt få feriepenger av hele beløpet.

DU SOM ER STUDENT:

* Får du barn mens du er under utdanning, kan du få foreldrestipend. Dette gjel der både ved fødsel og adopsjon. Foreldrestipend betyr at du får hele det beløpet du ellers ville fått som stipend og lån, som rent stipend i en periode på inntil 44 uker.

STUDENT? Da har du flere krav til foreldrepenger.

STUDENT? Da har du flere krav til foreldrepenger. Foto: Foto: Colourbox

* Foreldrestipendets størrelse av henger av hvor mye din ektefelle/samboer tjener. Der som han/hun har brutto månedsinntekt under 24 780 kroner, er foreldrestipendet 10 160 kroner pr. må ned, skattefritt. Der som ektefelle/samboer tjener mer enn 28 000 kroner brutto i måneden, er stipendet 8760 kroner pr. måned.

* Blir du syk i svangerskapet, og av den grunn ikke kan delta i undervisningen, kan du ha rett til sykestipend.

* I tillegg til foreldrestipendet kan du som student motta engangsstønad fra nAV. Hvis du har jobbet så mye ved siden av studiene at du har rett til foreldrepenger, kan du få dette uten at det

påvirker studiestipendet fra Lånekassen.

* Slutter du på skolen i stedet for å søke permisjon, mister du retten til foreldrestipend. Du kan selv velge om du vil ta helt fri fra studiene mens du mottar foreldrestipend, eller om du ønsker å studere på hel­ eller deltid.

* Vil du benytte permisjonstiden til å studere? Det har du full anledning til, så lenge du har det daglige ansvaret for barnet, og ikke har begynt å jobbe igjen.

* For flere opplysninger knyttet til å få barn under utdannelsen, sjekk www.lanekassen.no .

PAPPA-PERMISJON:

* Dersom både mor og far har jobbet nok til å ha rett til foreldrepenger, er 10 permisjonsuker forbeholdt far. Disse ukene kalles fedrekvoten.

* Foreldrepengene i denne perioden beregnes ut fra fars inntekt. Dersom far ikke tar ut disse ukene, vil man som hovedregel tape disse pengene.

* Hvis kun mor og ikke far har jobbet nok til å ha rett til foreldrepenger, overføres fedrekvoten til henne. Det samme skjer hvis mor har jobbet mindre enn 50 prosent stilling, dersom far er syk, eller dersom mor er alene om omsorgen for barnet.

SYKEPENGER UNDER SVANGERSKAP

* Hvis du ikke kan jobbe under svangerskapet fordi du er syk, kan du bli sykmeldt og få sykepenger.

* Hvis du er frisk under svangerskapet, men ikke kan jobbe fordi arbeidet ditt kan medføre fare for skade på fosteret, har du rett på svangerskapspenger. Dette kan for eksempel være hvis du jobber med kjemiske stoffer, har en jobb som er fysisk krevende eller det er stor stressbelastning på jobben.

* Forutsetningen for å få svangerskapspenger er at det ikke er mulig å tilrettelegge, eller omplassere deg til annet arbeid.

* Svangerskapspengene er skattbar inntekt og beregnes på samme måte som sykepenger.

DU SOM IKKE JOBBER:

* Dersom du har tjent for lite til å ha rett til foreldrepenger, kan du få engangsstønad. Dette er en skattefri stønad som utbetales en gang, tidligst i 27. svangerskapsuke.

* Engangsstønaden utgjør nå 35 263 kroner.

DU SOM ER DIN EGEN SJEF:

* Hvis du driver eget enkeltpersonforetak og/eller er frilanser, beregnes dine foreldrepenger på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt for de siste tre inntektsårene. Foreldrepengene utgjør 100 prosent av denne inntekten.

HVIS DU MISTER JOBBEN:

* Selv om du skulle bli arbeidsledig mens du er gravid, eller i løpet av permisjonstiden, mister du ikke retten til foreldrepenger. Hvis du har jobbet eller mottatt dagpenger i seks av de siste ti månedene før din foreldrepermisjon starter, vil du få utbetalt foreldrepenger som om du fortsatt jobbet.

* Som gravid har du ifølge arbeidsmiljøloven et ekstra sterkt vern mot å bli oppsagt. Det er ikke lov å bruke graviditet eller foreldrepermisjon som oppsigelsesgrunn.

DU SOM ER ALENEMOR:

* Dersom du er alene om omsorgen for barnet, kan fedrekvoten (10 uker) overføres til deg.

* Hvis du ikke har opptjent rett til foreldrepenger, kan du i tillegg til engangsstønaden ha rett til overgangsstønad. Denne utgjør for tiden 11 534 kroner pr. måned.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning