Rett til foreldrepenger fra NAV

Dette har dere krav på fra NAV

Sånn får du foreldrepengene på kontoen.

SØK: Du må søke om retten til foreldrepenger hos NAV.

SØK: Du må søke om retten til foreldrepenger hos NAV. Foto: Illustrasjonsfoto: COLOURBOX

Publisert Oppdatert

Foreldrepenger skal sikre foreldre inntekt i forbindelse med fødsel. Hvor lenge stønadsperioden varer, avhenger av flere faktorer.

NAV har en egen Foreldrepengeveileder som beregner hvor mye du kan få i foreldrepenger.

Disse kan få foreldrepenger

Gisle Nordvik, fagkoordinator for foreldrepenger ved NAV Kontaktsenter Hordaland, forklarer:

Du kan få foreldrepenger hvis du har vært yrkesaktiv og har hatt inntekt som gir deg pensjon. Du må ha jobbet i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden begynner. Inntekten i løpet av et år må være minst halvparten av grunnbeløpet (1G) i folketrygden (nå 82 122 kroner).

Hvis du har mottatt sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, pleie- og opplæringspenger, dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, gjelder også dette.

Hvis du har fått lønn under utdanningen din, ventelønn eller fra militærtjeneste, gjelder dette som å være i jobb.

Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger, er deler av den samlede stønadsperioden til mor, deler er til far og deler er til valgfri fordeling mellom dere (fellesperioden).

Du får ikke stønad for den delen av inntekten som er over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Om dere får et barn til før foreldrepenge-perioden er oppbrukt, mister dere retten til å ta ut de ubrukte ukene for det første barnet. Men dere har rett til full periode med foreldrepenger for det andre barnet. Den nye perioden starter senest tre uker før termindatoen.

FORDELING: Bli enige om fordelingen mellom dere skal være.

FORDELING: Bli enige om fordelingen mellom dere skal være. Foto: Illustrasjonsfoto: COLOURBOX

Fordelingen mellom mor og far

VELG ANTALL UKER: Dere må bli enige om dere vil ha 80 prosent eller 100 prosent foreldrepenger.

VELG ANTALL UKER: Dere må bli enige om dere vil ha 80 prosent eller 100 prosent foreldrepenger. Foto: Illustrasjonsfoto: COLOURBOX

Før dere starter uttaket av foreldrepenger, må dere bestemme om dere vil ta ut 80 prosent foreldrepenger i til sammen 57 uker, eller 100 prosent foreldrepenger i til sammen 47 uker. Valget om dere ønsker 80 eller 100 prosent, må begge ta. Dette kan ikke endres senere.

12 av disse ukene er fedrekvoten som er forbeholdt far. De første 9 ukene ved fødsel er forbeholdt mor. Resten av disse ukene kalles fellesperioden og kan fordeles mellom mor og far.

Hvis far skal ha noe av fellesperioden, må mor være i en gyldig aktivitet som:

  • arbeide helt eller delvis
  • ta godkjent utdanning på heltid
  • ta godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som til sammen blir heltid
  • være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom eller skade eller være innlagt i helseinstitusjon
  • delta i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
  • delta i kvalifiseringsprogrammet for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne

I tilfeller der mor får engangsstønad, kan far likevel få foreldrepenger. Da må moren være i aktivitet som å arbeide heltid eller være i utdanning. Han kan få opptil 38 uker med 100 % foreldrepenger, eller 48 uker med 80 % foreldrepenger. Denne perioden starter uke syv etter fødsel.

Så mye kan du få

Foreldrepengene skal tilsvare den inntekten du har når du går ut i permisjon. Har du for eksempel sykepenger helt frem til permisjonstart, vil foreldrepengene tilsvare sykepengene.

Det blir samme uttaksprosent for både mor og far. Velger mor 80 prosent lønn, vil far også få 80 prosent lønn på sin fedrekvote. De får foreldrepenger ut ifra sin egen lønn.

Ulike livssituasjoner

For selvstendig næringsdrivende og frilansere beregnes foreldrepengene på grunnlag av gjennomsnittet av inntekten de tre siste årene. Studenter må ha jobb eller ytelse fra NAV som er likestilt med arbeid for å kunne få foreldrepenger.

Aleneforeldre vil få foreldrepenger dersom de har opptjening til det. Hvis moren er alene, får hun hele perioden på 47 eller 57 uker. Far får ikke de tre ukene før fødsel, så da får han 44 eller 54 uker.

Feriepenger

Om dere anses som arbeidstakere når dere søker om feriepenger, har dere rett til det. Selvstendig næringsdrivende, frilansere og arbeidsledige har ikke rett til feriepenger. Arbeidsledige kan få ferietillegg. Dersom både mor og far er arbeidstakere, har begge rett til feriepenger av foreldrepengene. Retten til feriepenger er imidlertid begrenset til de 12 eller 15 første ukene av foreldrepenge-¬perioden. Dette gjelder uavhengig av om stønadsperioden fordeles mellom mor og far.

Dersom mor og far tar ut foreldrepenger samtidig i de første 12 eller 15 ukene av stønadsperioden fordeles feriepengene automatisk mellom foreldrene.

Hvis mor ikke har rett til feriepenger av foreldrepengene, fordi hun f.eks. har vært selvstendig næringsdrivende før permisjonen, vil far som er i arbeid få feriepengene for sin egen del. Dette gjelder selv om far avvikler sin del av stønadsperioden i slutten av den totale foreldrepengeperioden.

Så lenge kan du få foreldrepenger

Dere kan velge om dere vil ta ut 100 prosent eller 80 prosent foreldrepenger. Dette gjelder for begge i hele perioden.

Stønadsperioden er 47 uker med 100 prosent dekningsgrad og 57 uker med 80 prosent dekningsgrad. 9 av disse ukene er til mor og 12 uker er til far. Resten er fellesperioden.

Én uke = fem stønadsdager. Dere får ikke pengene på lørdager og søndager.

Hvis dere har 80 prosent foreldrepenger er utbetalingen litt lavere totalt sett enn ved 100 prosent.

Stønadsperioden kan utsettes

Gyldig grunn til utsettelse er fulltidsarbeid og lovbestemt ferie. Eventuelt dersom du er for syk til å ta deg av barnet ditt. Da kreves også legeerklæring.

Dere kan ikke få foreldrepenger etter at barnet har fylt tre år.

Det vil si, at dere må ta ut foreldrepengene før barnet er fylt tre år, eller ved ny fødsel. Dere må ha søkt om utsettelse for at de skal kunne ta det ut senere.

VIKTIG TID: Det er viktig å tilbringe mye tid sammen med barnet ditt i den første perioden.

VIKTIG TID: Det er viktig å tilbringe mye tid sammen med barnet ditt i den første perioden. Foto: Illustrasjonsfoto: COLOURBOX

Så søknad om utsettelse må være inne. For eksempel: far må søke om fedrekvote og utsettelse før mors siste dag med foreldrepenger ifra NAV.

Mor kan også utsette foreldrepengene til senere.

Mor må søke om foreldrepenger ved fødsel. NAV anbefaler ca. seks uker før start av permisjonen.

Hvis du som far vil utsette fedrekvoten, må du søke senest siste dag i fellesperioden.

Kombinere arbeid med foreldrepenger

Tidskonto er det gamle ordet for «gradering». Det betyr å kombinere foreldrepengene med arbeid.

Du får utbetalt litt mindre foreldrepenger per dag, og da forlenges perioden med stønad. Sluttsummen er den samme.

Du kan utsette perioden med foreldrepenger fordi du jobber fulltid. Hvis du jobber deltid, kan du strekke perioden over lengre tid ved å ta gradvis uttak av foreldrepengene.

Disse to variantene kalles fleksibelt uttak av foreldrepengene.

Begge foreldrene kan utsette perioden ved å jobbe fulltid. Graderte foreldrepenger kan dere ta ut samtidig eller hver for dere.

Som mor kan du ha fleksibelt uttak i hele foreldrepenge-perioden, med unntak av tre uker før og seks uker etter fødselen. Som far kan du ha fleksibelt uttak fra uke 7 etter fødsel og fremover til barnet har fylt tre år.

Engangsstønad

Mor kan få engangsstønad hvis hun ikke har rett til foreldrepenger. Hvis du ikke har jobbet i seks av de ti månedene, og ikke har tjent inntil 1/2 G på årsbasis, har du ikke rett til foreldrepenger.

En stønadsperiode gjelder fra mandag til fredag uavhengig av offisielle fridager. Du kan med andre ord forlenge permisjonen ved å ta ut feriedager enkelte uker i året, som påske og jul i stedet for permisjon.

NAV betaler for alle ukedager selv om det er helligdager. Så det er bare dager hvor man har lovbestemt ferie eller fulltidsarbeid som blir til gode/lagt på sluttdatoen.

Engangsstønaden får du for hvert barn. Du må være medlem i folketrygden på det tidspunktet du føder.

SØK RIKTIG: På NAVs nettsider finner du riktig skjema for din livssituasjon.

SØK RIKTIG: På NAVs nettsider finner du riktig skjema for din livssituasjon. Foto: Illustrasjonsfoto: COLOURBOX

Det er Stortinget som bestemmer hvor mye du får, og det du får er skattefritt.

ENDRINGER: Meld ifra til NAV dersom arbeidssituasjonen din blir endret på.

ENDRINGER: Meld ifra til NAV dersom arbeidssituasjonen din blir endret på. Foto: Illustrasjonsfoto: COLOURBOX

Du må søke om foreldrepenger

Du må alltid søke om foreldrepenger. Det er også viktig at far husker å søke om utsettelse hvis han ikke skal starte umiddelbart etter mor er ferdig med sine foreldrepenger ifra NAV.

Regelen om utsettelse er til høring om at den kanskje skal forsvinne. At stønadsperioden må være i én sammenheng skal kanskje bli fjernet. Det betyr at det ikke er noen krav på å søke om utsettelse av foreldrepenger. Foreldrene kan bestemme fritt når de vil ta ut foreldrepengedagene innen barnet fyller tre år. Dette er ikke vedtatt enda.

Slik søker du

Du må søke skriftlig om foreldrepenger.

Selv om du får full lønn fra arbeidsgiveren din i stønadsperioden, må du søke. Skjemaet finner du på nettsiden til NAV. Det finnes ulike skjemaer for hvilken livssituasjon du er i. Hvis du ønsker å kombinere foreldrepengene med jobb for eksempel, er det et eget skjema for det.

Når du har valgt skjema, kommer du til en skjemaveileder. Her får du vite hvilke dokumenter du må legge ved.

For at NAV skal kunne beregne hva du skal få, må arbeidsgiveren din fylle ut inntekts- og eventuelt trekkopplysningene dine.

Du får ikke foreldrepenger for lengre tid tilbake enn tre måneder før det tidspunktet søknaden ble mottatt.

ALENE: Aleneforeldre vil få foreldrepenger dersom de har opptjening til det.

ALENE: Aleneforeldre vil få foreldrepenger dersom de har opptjening til det. Foto: Sinar 2

Du må huske å melde fra om endringer.

ETTER TRE ÅR: Foreldrepengene må tas ut før barnet fyller tre år eller ny fødsel.

ETTER TRE ÅR: Foreldrepengene må tas ut før barnet fyller tre år eller ny fødsel. Foto: Illustrasjonsfoto: COLOURBOX

Hvis arbeidssituasjonen din endres må du si ifra om dette til NAV.

Les også:

Rosen du ikke skal gi barna

Graviditetskalenderen

Stor mage - stor baby?

Dette viser ultralyden

KJENN DINE RETTIGHETER: Sjekk ut nettsidene til NAV for mer informasjon om dine krav.

KJENN DINE RETTIGHETER: Sjekk ut nettsidene til NAV for mer informasjon om dine krav. Foto: Illustrasjonsfoto: COLOURBOX

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning