Ferie i Norge med barn

Ti reisemål barna vil elske

Og alle ligger i Norge!

HERLIG UTSIKT: Her er Ikornnes friluftsbad på Sunnmøre, en av mange familieparker og badeland som egner seg for småbarnsfamilier.

HERLIG UTSIKT: Her er Ikornnes friluftsbad på Sunnmøre, en av mange familieparker og badeland som egner seg for småbarnsfamilier. Foto: Foto: Ikornnes friluftsbad

Publisert Oppdatert

Sommerferien trenger naturligvis ikke bare å være på barnas premisser.

Det er ikke barnevennlige hoteller og familieparker som avgjør om barna får lykkelige sommerminner.

Å overnatte i telt i hagen, eller å dra på skattejakt en kilometer hjemmefra kan være en like stor opplevelse som en ukes all-inclusive i Tyrkia.

Samtidig: Hvem husker vel ikke hvor gøy det var å få besøke dyreparker, familieparker og badeland?

Ferielandet Norge

Vi har laget en liste med 10 reisemål barna garantert vil elske. Og alle sammen ligger i Norge!

Her er tips til hva dere kan se og gjøre på hvert sted - og hvordan dere får mest mulig ut av besøket.

Som en bonus, har vi til slutt samlet en lang liste med reisemål over hele Norge det kan være verdt å sjekke ut på egen hånd.

 

God sommer!

Lilleputthammer

Lek og moro for små lilleputter.

Det ki­ler i ma­gen og bob­ler i brys­tet når jeg ten­ker på hvor gøy det var å være på Lil­le­putt­ham­mer i Ha­fjell som li­ten jen­te. Sannsynligvis vil et be­søk her ska­pe gla­de øye­blikk og le­ven­de min­ner også hos dine barn.

Lil­le­putt­ham­mer er spe­si­elt til­ret­te­lagt for barn i al­de­ren null til åtte år.

Par­ken ble opp­rin­ne­lig byg­get som Stor­ga­ta i Lillehammer på 1930-tal­let i mi­nia­tyr, og her kan bar­na kjø­re tog, bi­ler, bå­ter, ka­ru­sell, pa­ri­ser­hjul og berg-og-dal-bane, eller de kan suse ned i Olas fros­ke­hopp.

De kan også få ut litt ener­gi i klat­re­tårn, hin­der­løy­pe, på hoppepute og tram­po­li­ner. Inne i hu­se­ne kan bar­na roe ned etterpå ved å teg­ne, byg­ge, leke eller gå på kino. Og i Bar­nas bok­by kan de bli med på le­se­stund. Det spil­les også tea­ter og show fle­re gan­ger dag­lig i den lil­le byen.

Les mer på lilleputthammer.no. Turen kan også kombineres med Hunderfossen familiepark og Barnas gård.

Ikornnes friluftsbad

Badeidyll ved havet.

LILLEPUTTHAMMER: Moro for de minste.

LILLEPUTTHAMMER: Moro for de minste. Foto: Foto: Lilleputthammer

Hvem kan mot­stå en duk­kert i Sykk­yl­ven på Sunn­mø­re en varm som­mer­dag?

Ikorn­nes fri­lufts­bad lig­ger ved fjor­den, men har en vann­tem­pe­ra­tur som eg­ner seg bed­re for de min­ste.

De prø­ver å hol­de gradene i bas­sen­ge­ne rundt 28–30. Fri­lufts­ba­det har et bar­ne­bas­seng som er cirka 35–40 cm dypt, der de min­ste bar­na kan kose seg.

Det fin­nes også to dy­pe­re bas­seng, ett med sklie. I kios­ken på om­rå­det kan dere kjø­pe pøl­ser, is, brus, kaf­fe og lig­nen­de.

Les mer un­der fa­nen Fri­lufts­bad på ekornesmarina.com.

Namsskogan familiepark

Se ulv og bjørn, og bli en ekte gullgraver.

Nå er det bare å øve seg på ul­ve­hyl og bjørne­brøl, for etter en tur i Nams­sko­gan fa­mi­lie­park vil nok dette bli en del av le­ken hjemme!

HERLIG UTSIKT: Ikornnes friluftsbad på Sunnmøre er en av mange familieparker og badeland som egner seg for småbarnsfamilier.

HERLIG UTSIKT: Ikornnes friluftsbad på Sunnmøre er en av mange familieparker og badeland som egner seg for småbarnsfamilier. Foto: Foto: Ikornnes friluftsbad

Gau­pe, jerv, il­der, hjort, fjell­rev, pinn­svin og mange andre dyr bor også i par­ken.

Til lunsj kan dere spi­se vaf­ler for­met som bjørne­po­ter. Bar­na kan prø­ve seg som gull­gra­ve­re, leke i ball­huset for de min­ste, og mo­tor­in­ter­es­ser­te kan prøve seg bak spa­kene på en li­ten gra­ve­ma­skin eller kjø­re elek­trisk trak­tor.

De som er seks år eller eld­re kan også få prø­ve seg som dy­re­pas­se­re, tes­te bungee-tram­po­li­nen og zip-li­nen, pluss hams­ter­hjulet hvis de kan svøm­me.

Be­søket top­pes med over­nat­ting i gam­mer (enkle jordhytter) med bjør­ne­ne som nabo!

Les mer på familieparken.no.

EKT rideskole og husdyrpark

Bytt ut gyngehesten med ekte vare i Oslo.

Er små­en klar for å byt­te ut gyn­ge­hes­ten med en ekte pon­ni?

EKT ri­de­sko­le og husdyrpark på Eke­berg i Oslo kan han gjø­re nettopp det. Og hvis han hel­ler vil ha med seg mam­ma og pap­pa, så er det mu­lig å få kjø­re tur med hest og vogn.

BJØRNELYKKE: I Namsskogan familiepark kan dere se bjørn, ulv og andre ville dyr.

BJØRNELYKKE: I Namsskogan familiepark kan dere se bjørn, ulv og andre ville dyr. Foto: Foto: Namsskogan familiepark

Etter ri­de­tu­ren kan han rus­le rundt og luk­te, høre, se og føle hus­dy­re­ne som går rundt, både i og utenfor inn­heg­nin­gene.

Det er både hes­ter, kuer, gei­ter, sau­er, gri­ser, ka­ni­ner, gjess, høns, på­fug­ler, en­der og kal­ku­ner der. Og det fin­nes tram­po­li­ner, sklie, dumpe­hus­ker, styl­ter og små tril­le­bå­rer med kos­ter som man kan låne.

Les mer på rideskole.no.

Sjøpapegøyer på Bleiksøya

Hva med et besøk til 80 000 fargerike fugler?

Hvorfor si lun­de­fugl når man kan si sjø­pa­pe­gøye? Og hvorfor kal­le det fugle­tit­ting når det hø­res mer ek­so­tisk ut med fugle­sa­fa­ri?

I alle fall hek­ker det om lag 80 000 par sjø­pa­pe­gøy­er på Bleiksøya, en kort båt­tur fra Bleik på And­øya. Hele fa­mi­li­en er vel­kom­men til å bli med på båt­tur ut dit.

Det er en grunn til at fug­le­ne kal­les sjø­pa­pe­gøy­er, for de har sjel­dent flot­te far­ger. Lun­de­fug­len leg­ger som re­gel bare ett egg om gan­gen, og har vært et sår­bart byt­te for jakt. I dag er den på den na­sjo­na­le rød­lista.

DYR I OSLO: Ekeberg rideskole og husdyrpark har både griser, geiter og hester.

DYR I OSLO: Ekeberg rideskole og husdyrpark har både griser, geiter og hester. Foto: Foto:

Det kryr av fug­ler på Bleiksøya, og dere kan se blant annet lun­de­fugl, hav­ørn, skarv, lom­vi og alke.

Les mer på puffinsafari.no. Ta gjerne med bøt­te og spa­de til Bleik, for stran­da der er blant na­tu­rens vak­res­te sand­kas­ser. Har du litt stør­re barn som tå­ler sjø, kan et be­søk i Bleik fint kom­bi­ne­res med hval­sa­fa­ri på An­de­nes.

Akvariet i Bergen

Besøk Pingrid Alexandra og havets løver.

Har du for­talt un­gen din at lø­ver bare fin­nes i Af­ri­ka, Asia og i dy­re­par­ker?

Det er ikke helt sant, for det fin­nes nemlig lø­ver i ha­vet også!

Ak­va­ri­et i Ber­gen kan dere se sjø­lø­ve­ne sho­we, og dere kan se når se­len Sel­ma får mat.

I skri­ven­de stund er det en del spen­ning knyt­tet til om det kom­mer en mini­sel til som­me­ren.

NORSK PAPEGØYE: Drar du på sjøpapegøyesafari på Bleiksøya, kan du se den fargerike lundefuglen.

NORSK PAPEGØYE: Drar du på sjøpapegøyesafari på Bleiksøya, kan du se den fargerike lundefuglen. Foto: Foto: Puffin safari

Dere kom­mer også til å møte Pingrid Alex­and­ra. Kanskje dere kan gjet­te hvilket dyr hun er?

I den tro­pis­ke av­de­lin­gen er det kro­ko­dil­ler, slan­ger, skil­pad­der og sil­ke­aper.

Ut­stil­lin­gen be­står av over 60 små og sto­re ak­va­ri­er, og her kan bar­na bli kjent med tors­ken og de andre skap­nin­ge­ne som rø­rer seg un­der hav­over­fla­ten langs Nor­ges kyst.

Les mer på akvariet.no.

Er du lenger nord, i nærheten av Ålesund, kan du i stedet besøke Atlanterhavsparken.

Tromsø minizoo

Hva sier egentlig en lama?

De fles­te barn lar seg lett fa­sci­ne­re av dyr, enten de sier «bæ», «mø» eller «voff». Men hva sier egent­lig en lama, mara, emu eller mufflon?

Det kan dere muligens fin­ne ut på Tromsø minizoo i Hund­ber­gan utenfor Tromsø.

Som nav­net tilsier, er ikke dette ver­dens stør­ste dy­re­park, men det er et fint sted for de min­ste bar­na. De kan også møte svartsvane, af­ri­kansk dverg­geit, skotsk høy­lands­fe og dverg­esel.

Det er mu­lig å boo­ke ri­de­tu­rer eller hes­te­kjø­ring med vogn.

De fles­te dy­re­ne går fritt rundt, så dere kan klap­pe dem og være med på å mate dem.

HAVETS LØVE: Denne kan dere møte i Akvariet i Bergen.

HAVETS LØVE: Denne kan dere møte i Akvariet i Bergen. Foto: Foto: Akvariet i Bergen

Og når tar­me­ne og un­ge­ne skri­ker etter mat, kan dere gril­le med­brak­te pøl­ser i grill­hyt­ta på går­den.

Les mer på tromsominizoo.no. Ikke langt unna, i Bardu og Målselv, ligger også Polar Zoo og Polarbadet.

Den lille dyrehage

Bli venn med en øgle!

Drømmer du om å se minsten med en slange i lanken?

Kanskje ikke, men i Den lille dyrehage på Brokelandsheia i Gjerstad i Aust-Agder kan det bli en realitet. Der kan dere få holde både slange og øgle.

Dere kan også gå på ekspedisjon i «regnskogen», blant 170 plantearter, småaper, fugler, fisk og krokodiller. Det er varmt og klamt, som i en ordentlig regnskog, og selvsagt kan det komme regn!

De minste barna kan muligens ha like stor glede av å hilse på og mate grisene og kaninene på Den lille gården. Og når dere blir dyrisk trøtte, kan dere slappe av med medbrakt grillmat. Er dere heldige, kan ungene leke på lekeplassen like ved, mens mamma og pappa får nyte maten i fred og ro.

Les mer på denlilledyrehage.no.

Sørlandsbadet

Gøy i vannet!

LILLE HOPP: Denne spretne karen kan dere besøke i Tromsø minizoo.

LILLE HOPP: Denne spretne karen kan dere besøke i Tromsø minizoo. Foto: Foto: Tromsø minizoo

Enten du li­ker å sprel­le med tær­ne eller res­ten av krop­pen i van­net, vil dere els­ke Sør­lands­ba­det i Lyng­dal.

Når so­la skin­ner, kan dere kose dere i uten­dørsan­leg­get mens dere ny­ter ut­sik­ten over Rosfjorden.

Og når væ­ret er like vått som bas­sen­get, kan dere søke til­flukt i det sto­re in­nen­dørsan­leg­get.

Små ba­de­nym­fer kan bolt­re seg i bar­ne­bas­sen­get, eller bli med de voks­ne på litt stør­re ut­ford­rin­ger. Det fin­nes blant annet mange vann­skli­er, bøl­ge­bas­seng, strømkanal og vel­væ­re­bas­seng.

Og i bade­pau­se­ne kan dere tref­fe på ba­dets mas­ko­ter, Sel­ma og Sal­to. De un­der­hol­der bar­na med dans og moro.

Les mer på sorlandsbadet.no.

Motorikkparken

En aktiv feriedag for både liten og stor.

REGNSKOG: Den lille dyrehage i Gjerstad har en tropisk regnskog for den som gjerne skulle vært i sydligere strøk.

REGNSKOG: Den lille dyrehage i Gjerstad har en tropisk regnskog for den som gjerne skulle vært i sydligere strøk. Foto: Foto: Den lille dyrehage

Klat­ring, ba­lan­se­ring og hop­ping går heldigvis aldri av mo­ten. Og det er alltid mor­somt for bar­na når de voks­ne kan være med på le­ken.

I Motorikkparken i Lærdal kan små og sto­re barn ut­ford­re fy­sik­ken både oppover, bortover og nedover.

Tråbilbane, tram­po­li­ner, ba­lan­se­la­by­rint, klat­ring, spen­nen­de gåruter, ba­lan­se­gang og styrketreningspaviljong er noe av det den kan skilte med.

Og be­lig­gen­he­ten ved Lær­dals­fjor­den kan man ab­so­lutt ikke kla­ge over!

Bo­nus: Hvis mam­ma eller pap­pa øns­ker å be­nyt­te an­led­nin­gen til en tre­nings­økt, så er det mu­lig å boo­ke per­son­lig tre­ner!

Les mer på motorikkpark-laerdal.no.

Andre barnefavoritter i Norge

Norge har mye å by på om sommeren!

Norge er et ferieland med mye å by på både for liten og stor. 

MORO MED VANN: Sørlandsbadet er moro både på varme og kjøligere dager.

MORO MED VANN: Sørlandsbadet er moro både på varme og kjøligere dager. Foto: Foto: Sørlandsbadet

Her er flere steder hele familien kan ha det moro sammen i sommer:

Polarzoo i Bardu

Kongeparken i Ålgård

Atlanterhavsbadet i Kristiansund

Pirbadet i Trondheim

Atlanterhavsparken i Ålesund

Hunderfossen familiepark i Lillehammer

Bø sommarland

AKTIV FERIE: Motorikkparken i Lærdal er moro for alle som liker å være aktive.

AKTIV FERIE: Motorikkparken i Lærdal er moro for alle som liker å være aktive. Foto: Foto:

Risør akvarium

Tusenfryd i Vinterbro

Kristiansand dyrepark

Langedrag i Tunhovd

Vassfaret bjørnepark i Flå

Nordlysbadet i Alta

Drøbak akvarium

Foldvik familiepark ved Stavern

Lofotakvariet

Polaria (akvarium) i Tromsø

Barnas dyrepark i Lindesnes

Sognefjord akvarium i Balestrand

Aquarama (badeland) i Kristiansand

Superland i Sarpsborg

Mikkelparken i Kinsarvik

Polarbadet i Bardufoss

Snilsberg familiepark på Ringsaker

Oslo reptilpark

Tangen dyrepark

TUSENFRYD: En av Norges fremste barnefavoritter, både for store og små.

TUSENFRYD: En av Norges fremste barnefavoritter, både for store og små. Foto: Foto: Tusenfryd

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning