=

FORSIKRINGSEKSPERT: Reid Krohn-Pettersen i Norsk familieøkonomi. © FOTO: Nofa

Slik testet vi

Forsikringene er vurdert etter 12 ulike kriterier.

De som har testet:

Et forbrukerpanel bestående av 15 foreldre samt et ekspertpanel bestående av tre uavhengige kilder med høy fagkunnskap.

I ekspertpanelet:

Hallgeir Kvadsheim (Dagbladet, Luksusfellen) og Reid Krohn-Pettersen (Norsk familieøkonomi) har vurdert kriteriene og hver enkelt forsikring.

Elisabeth Realfsen (Finansportalen/Forbrukerrådet) har vurdert kriterier og prioriteringer.

Testpanelet har vurdert hvilke kriterier som er viktigst, og så vurdert forsikringene ut fra prioriteringen. Forbrukerpanelets totalvurdering og de samlede ekspertvurderingene teller 50 prosent hver.

Dette får du fra det offentlige

Denne oversikten fra Finans Norge viser noe av det du kan forvente i støtte fra det offentlige:

  • Uførepensjon
  • Omsorgspenger (for kronisk syke barn)
  • Pleiepenger (psykisk utviklingshemmede barn, barn med livstruende sykdom)
  • Grunnstønad og hjelpestønad - for ekstrautgifter som slitasje på klær eller særlig dyr mat
  • Hjelpestønad - ved behov for ekstra pleie og omsorg
  • Tilskudd for tilpasning av bolig - for barn med nedsatt funksjonsevne

Pleiepenger ytes etter samme regler som sykepenger.

Halvparten har barneforsikring

Antall forsikrede gjennom barneforsikring er 528.807 pr. 31.12.2012, en økning på 1,4 prosent fra 2011.

Per 31.12.2005 var antall forsikrede 286 727.

Det ble betalt i nesten 1 milliard kroner i premie på barneforsikring i 2012.

Kilde: Finans Norge.

En barneforsikring kan kjøpe deg ekstra midler dersom en alvorlig sykdom eller ulykke skulle ramme barna.

Men selv om forsikringene markedsføres med millionerstatninger, er det andre sider ved forsikringen som er viktigere.

Siden barneforsikring er så komplisert og sammensatt, har vi rådført oss med eksperter og sammenlignet forsikringene.

Frende er knepen testvinner

Vi har vurdert barneforsikringer som inkluderer uførepensjon, fra de seks største aktørene. Barneforsikringer uten pensjonsdekning er ikke vurdert. Det er bred faglig enighet om at denne dekningen er avgjørende.

Vinneren i testen er Frende Barne- og ungdomsforsikring, knepent foran If Super.

Begge disse har gode dekninger på de viktigste punktene, men Frende gir deg etter vår vurdering den beste forsikringen i forhold til prisen.

- Veldig hyggelig å vinne testen. Vi synes det er svært viktig å sikre uførerenten, og riktig at dette er vektlagt mest i undersøkelsen, sier markedsdirektør Birgitte Sørheim i Frende forsikring.

Reklamerer med fantasi-erstatninger

Når du tråler forsikringsselskapenes nettsider og finner fram til barneforsikringene, er det lett å få øye på de største tallene.

Dette er gjerne de maksimale beløpene som utbetales ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Men det er uhyre sjelden at det gjøres så høye utbetalinger, ifølge Elisabeth Realfsen i Finansportalen.no.

- Jeg undres over at forsikringsselskapene får lov til å bruke disse toppsummene i markedsføringen, sier Realfsen.

Begrepet invaliditet er svært tøyelig, og mange eksperter skal uttale seg før det gjøres et endelig vedtak. Dessuten kan invaliditet endre seg over tid, slik at vurderingen blir enda mer komplisert.

- Når det foreligger en diagnose, trenger man hjelp raskt. Kampen for en invaliditetserstatning kan trekke ut i flere år og bli en dragkamp mellom flere parter, sier Reid Krohn-Pettersen i Norsk familieøkonomi.

- Se på engangssummene

Så når du kan få inntil nesten 4 millioner i erstatning for medisinsk invaliditet fra for eksempel If, bør du sette tre streker under "inntil".

- Det er helt riktig at så store utbetalinger er svært sjelden, men vi har hatt eksempler på utbetalinger på totalt rundt 5 millioner kroner, sier Aksel Akselsen, fagansvarlig i If Skadeforsikring

Selv om risikoen er svært lav, gir det trygghet å vite at dekningen er god om den virkelig store katastrofen skulle ramme, mener han.

Krohn-Pettersen mener derimot at engangsutbetalingen ved konstatert sykdom kan være vel så viktig, og at man bør se nøye på hva selskapene gir av slike engangserstatninger.

Uførepensjon viktigst

Ekspertene i denne testen er enige om at uførepensjon er det absolutt viktigste å ha med i forsikringen. Da er du sikret et beløp høyere enn minstepensjon i den lange yrkesaktive delen av livet.

- Hvis du blir ufør i ung alder, vil du fra de offentlige ordningene få en stønad som gir lav pensjon resten av livet, påpeker Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge, som er bank- og forsikringsselskapenes bransjeorganisasjon.

Folketrygden gir deg for tiden om lag 200.000 i året ved invalidisering som medfører varig uførhet. Satsen skal heves i 2015, men det blir en beskjeden årsinntekt likevel.

- Vi har heldigvis et godt felles sikkerhetsnett via folketrygden i Norge, som gir barn god hjelp dersom sykdom eller ulykke inntreffer. Men barneforsikringen gir en økonomisk tilleggstrygghet for mange foreldre, sier Westby.

Det offentlige helsevesenet i Norge er veldig bra på akutt medisinering av både barn og voksne, mener Krohn-Pettersen. Han er likevel soleklar på at uførepensjon er viktigst i en barneforsikring.

- Det handler om å sikre seg mot tap av fremtidig inntekt. Pensjonene kommer til å bli dårligere, fordi flere av oss blir eldre. Og dette går sterkt ut over dem som ikke vil være arbeidsdyktige når de har fylt 18 år, sier Krohn-Pettersen.

Pensjon og kapital

I barneforsikringene finnes det to typer uføre-utbetaling - pensjonen er det faste beløpet som du får utbetalt månedlig til pensjonsalder.

Fire av selskapene i testen har i tillegg en engangserstatning som utløses ved minst 50 prosent uførhet. Gjensidige og Frende har ikke med denne ordningen.

- Det skal mye til å få erklært varig uførhet, som kreves for å få denne typen utbetaling. Det er viktigere med en god støtte som du får utbetalt uansett når har en langvarig sykmelding. Vår mener at vår hjelpestønad på inntil 2G (164.244 kr, red.anm) i fem år, er en vel så bra løsning, sier Birgitte Sørheim i Frende forsikring.

Det som teller mest

Tabellen under viser forsikringsselskapenes dekninger på de områdene vårt testpanel har vurdert som viktigst. I testene av hver enkelt forsikring (se under) får du en mer detaljert overskt.

 

Frende

Gjensidige

If

Storebrand

Sparebank 1 forsikring

DNB

Forsikring

Barne- og ungdomsforsikring

Barn og ung

Super

Storebrand - utvidet

Barne- og ungdomsforsikring

Barne- og ungdomsforsikring Trygg oppvekst

Pris

2.388

2.832 / 3.540

3.050

1.788

3.098 / 3.995

3.780

Uførepensjon, årlig

82.122 (1G) inntil 67 års alder

41.061 /82.122(0,5/1G)

Kr 72.000

Maks. kr. 51.876

41.061 /82.122(0,5/1G)

86.000

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom

Inntil 2.463.660 (30G)

Inntil 1.642.440 / 20 G

Inntil 4 mill.

0

Inntil 2.463.660 (30G)

Inntil 2 mill.

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Inntil 2.463.660 (30 G). 10 G fra og med fylte 20 år

Inntil 1.642.440 / 20 G

Inntil 4 mill.

Inntil 2.139.895 kr.

Inntil 2.463.660 kr (30G)

Inntil 2 mill.

Engangserstatning ved minst 50 prosent uførhet

0

0

1 mill. justert etter uførhetsgrad.

687.360, uansett uføregrad minst 50 prosent

574.854 (7 G)

500.000

Forklaring: Prisene er hentet fra forsikringsselskapene. For lavere pris kan du få forsikring uten uførepensjon. Der summene er oppgitt i Folketrygdens grunnbeløp (1G = 82.122), har vi regnet om til rene pengebeløp, for å forenkle sammenliknignen. (Kilder: forsikringsselskapene og Norsk familieøkonomi). Under ser du hvilke sykdommer det gis engangserstatning for under "Utvalgte sykdommer" i forsikringsvilkårene.

Utvalgte sykdommer dekket av forsikringen

Frende

Gjensidige

If

Storebrand

Sparebank 1 forsikring

DNB

Dette er de sykdommene selskapene gir erstatninger for i form av engangsbeløp

Autisme, cystisk fibrose, diabetes

Kreft, MS, insulinavhengig diabetes, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, ulcerøs kolitt, morbus crohn, organtransplantasjon, tverrsnittlammelser

Kreft, diabetes type 1, hjernesvulst, MS, nyresvikt, amputasjon, alvorlig hjerneskade eller brannskade

Kreft, Multippel sklerose, diabetes stype 1, cystisk fibrose, leddgikt

Kreft

Kreft, multippel sklerose, diabetes 1, leddgikt, cystisk fibrose, alvorlig brannskade, varig tverrsnittslammelse, ulcerøs colitt, morbus chron, nyresvikt, organtransplantasjon

- Engangsbeløp erstatter ikke uførepensjon

Det er ti ganger så stor fare for å bli ufør som følge av sykdom som av ulykke, påpeker Finansportalen, og derfor er uførhet etter sykdom kanskje det aller viktigste å ha dekning for, mener Tonje Westby i Finans Norge.

- Nesten 70 % av uføretrygdede lider av psykiske lidelser, lidelser i muskel- og skjelett eller sykdommer i nervesystemet, påpeker Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

Disse er ofte ikke dekket av «utvalgte sykdommer». Det er derfor viktig sjekke dekningen i uførepensjonen for de vanligste lidelsene. Generelt er det dekning for psykiske sykdommer, ifølge opplysningene vi har innhentet fa forsikringsselskapene.

Flere unntak for ikke psykisk syke

Når det gjelder uførepensjonen, oppgir alle selskapene i denne undersøkelsen at dekningen gjelder uansett årsaken til uførhet. Dermed vil du få utbetalt uførepensjon også dersom årsaken er psykisk sykdom. Men i invalide-erstatningene har flere gjort unntak. I vilkårene fra If står følgende:

"Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99, og R48, i henhold til ICD-10, og følger av slike. Diagnosekode F20 (schizofreni) er likevel ikke unntatt."

Dette innebærer at du ikke kan gjøre krav på invaliditetserstatning hvis barnet skulle få en av disse sykdommene. If betaler heller ikke ut engangsutbetalingen for uførhet dersom årsaken til uførhet skyldes en av disse psykiske lidelsene.

I DNB får du ikke invalideerstatning for ADHD, Autisme, Aspbergers syndrom og Tourettes. I Sparebank1s forsikring gjelder ikke erstatningene for medisinsk invaliditet og ombygging av bolig ved psykiske sykdommer.

Droppet invalide-erstatningen

Forsikringene er generelt gode på ulykkesdekningene. Men størrelsen på erstatningene er ikke nødvendigvis viktigst, ifølge Krohn-Pettersen. Storebrand har, som eneste selskap, kuttet ut erstatning for medisinsk invaliditet som følge av sykdom. Slik begrunner de dette:

"Dette er et valg vi har gjort fordi vi mener en rask utbetaling ved diagnose av noen utvalgte sykdommer dekker familiens økonomiske behov bedre på kort sikt, samtidig som engangsutbetaling og månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet dekker barnets økonomiske behov bedre på lang sikt dersom alvorlig sykdom skulle ramme", skriver Storebrand på sine nettsider.

Ifølge Reid-Pettersen er dette en bra løsning. Flere selskaper trolig vil komme til å gjøre som Storebrand i årene fremover, tror han. I den samlede vurderingen fra vårt testpanel får Storebrand likevel det trekk for denne mangelen.

- Les vilkårene grundig!

Når du skal kjøpe forsikring, er det er fristende bare å skumme gjennom vilkårene. Gjør et unntak når du kjøper barneforsikring!

- Det oppstår endel misforståelser om hva man har krav på, og det er en fryktelig vanskelig situasjon for den det gjelder, understreker Aksel Akselsen i If.

Alle forsikringene har forbehold og begrensninger, altfor mange til at vi kan liste dem opp i denne testen. I tillegg vil hver forsikringstaker vurderes individuelt, og det kan dukke opp elementer i svaret på søknaden som du ikke hadde tenkt på, slik denne standatrdformuleringen antyder: "Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom/lidelse som Selskapet har reservert seg mot i forsikringsbeviset."

Les derfor vilkårene svært grundig før du bestemmer deg!

 

Frende

Gjensidige

If

Storebrand

Sparebank 1 forsikring

DNB

Forsikring

Barne- og ungdomsforsikring

Barn og ung

Super

Storebrand - utvidet

Barne- og ungdomsforsikring

Barne- og ungdomsforsikring Trygg oppvekst

Pris

2.388

2.700 / 3.372

3.050

1.788

3.098 / 3.995

3.780

Uførepensjon, årlig

82.122 (1G)
inntil 67 års alder

41.061 /82.122
(0,5/1G)

Kr 72.000

Maks. kr. 51.876

41.061 /82.122
(0,5/1G)

86.000

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom

Inntil 2.463.660 (30G)

Inntil 1.642.440 / 20 G

Inntil 4 mill.

0

Inntil 2.463.660 (30G)

Inntil 2 mill.

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Inntil 2.463.660 (30 G). 10 G fra og med fylte 20 år

Inntil 1.642.440 / 20 G

Inntil 4 mill.

Inntil 2.139.895 kr.

Inntil 2.463.660 kr (30G)

Inntil 2 mill.

Erstatning ved død

82.122 (1G)

82.122 (1G)

100.000

82.122 (1 G)

82.122 (1 G)

70.000

Engangsbeløp ved utvalgte sykdommer

164.244 (2G)

164.244 (2G)

150.000

328.488 (4G)

328.488 (4G)

250.000

Behandlingsutgifter ved ulykke (lege, tannlege og reise)

82.122 (1G)

82.122 (1G)

Inntil 200.000
(5 % av forsikringssum for medisinsk invaliditet )

64.845

Inntil 1 G / 82.122

Inntil 100.000

Dagpenger ved sykehusopphold

0,5 % av 1G

300 i inntil ett år.

450 i inntil ett år

519 i inntil ett år

616 i inntil ett år

350 i maks 180 dager.
Opphører ved fylte 20 år

Engangserstatning ved minst 50 prosent uførhet

0

0

1 mill. justert etter uførhetsgrad.

687.360, uansett uføregrad minst 50 prosent

574.854 (7 G)

500.000

Ombygging av bolig

Inntil 246.366 (3G)

164.244 (2G)

Nei

Nei

Inntil 246.366 (3G)

Inntil kr 160.000

Utvidet hjelpestønad

Inntil164.244 (2G)
per år i inntil 5 år.

0

0

0

Inntil 82.122 (1G)
per år i maks 5 år

Inntil 120.000 per år i maks. 5 år.
Opphør ved fylte 20 år

Forklaring: Prisene er hentet fra forsikringsselskapene i desember 2012 (Frende justert januar 2013). Det finnes mange varianter og dekninger - for lavere pris kan du få forsikring uten uførepensjon. Der summene er oppgitt i Folketrygdens grunnbeløp (1G = 82.122), har vi regnet om til rene pengebeløp, for å forenkle sammenliknignen.

Utvalgte sykdommer dekket av forsikringen

Frende

Gjensidige

If

Storebrand

Sparebank 1 forsikring

DNB

For disse sykdommmen gir selskapene erstatninger i form av engangsutbetaling

Autisme, cystisk fibrose, diabetes

Kreft, MS, insulinavhengig diabetes, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, ulcerøs kolitt, morbus crohn, organtransplantasjon, tverrsnittlammelser

Kreft, diabetes type 1, hjernesvulst, MS, nyresvikt, amputasjon, alvorlig hjerneskade eller brannskade

Kreft, Multippel sklerose, diabetes stype 1, cystisk fibrose, leddgikt

Kreft

Kreft, multippel sklerose, diabetes 1, leddgikt, cystisk fibrose, alvorlig brannskade, varig tverrsnittslammelse, ulcerøs colitt, morbus chron, nyresvikt, organtransplantasjon

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!