Kle på seg selv

VELGER SELV: Lone lar barna velge selv. Miriam foretrekker behagelige klær. © Foto: Privat

Kle på seg selv

VELKLEDD: Therese sørger for at Celinas antrekk matcher fra topp til tå. © Foto: Privat

Heldigvis er det manger måter å oppdra barn på, det gjelder også hvordan man som foreldre håndterer spørsmål om påkledning. Hva tenker du? Liker du å la smårollingen velge dagens antrekk selv (med alt det måtte innebære...), eller er du opptatt av at også barna skal se velkledde ut?

Firebarnsmor Lone Kjøls­rud fra Lil­le­strøm har en helt annen holdning enn The­re­se Lien An­der­sen fra Moss, mam­ma til Ce­li­na (2).

Les også: - Komisk med foreldre i shorts og barn i parkdress

- Hvem be­stem­mer hva bar­na skal gå kledd i?

Lone: - Vår er­fa­ring er at når de får vel­ge klær­ne sine selv, blir de også ster­kere til å stå inne for sine egne valg og tør å være litt an­ner­le­des. Vi mer­ker det sær­lig i for­bin­del­se med Mi­ri­am (8) og hennes syk­dom. Hun har Aage­næs syn­drom, som blant annet gir lymf­ødem. Fra hun var året har vi måt­te lete etter klær som pas­ser. Hun kun­ne ikke gå bar­beint, og kjo­ler har hun aldri likt. Mi­ri­am er opp­tatt av behagelige klær. Fordi hun bru­ker støt­te­strøm­per og har kraf­ti­ge­re leg­ger, har vi latt henne vel­ge selv. Slimfit-klær­ne pas­ser rett og slett ikke.

Therese: - Jeg kjø­per alle klær­ne til Ce­li­na, og det er jeg som be­stem­mer hva hun skal ha på seg. Pap­pa­en bryr seg ikke noe sær­lig, og vet hel­ler ikke hvor klærne lig­ger. Mor har full kon­troll på alt av klær her i huset!

- Kom­mer du til å fort­set­te med samme strategi?

Lone: - Jeg har til­lit til at bar­na våre fin­ner en vei selv. Fem­årin­gen er ikke nøye på far­ger, og li­ker best jog­ge­buk­ser og tyn­ne bom­ulls­gen­se­re. Åt­te­årin­gen fore­trek­ker T-skjor­ter med Lynet-, nin­ja- og Su­per­mann-trykk. De to eld­ste, på 20 og snart 16 år, valg­te også litt «mer­ke­li­ge» an­trekk da de var små. Den ene skul­le bare gå i tights, mens den andre had­de hår­bøy­len fes­tet med 20 hår­spen­ner. I dag er de vel­dig nøye på hva de går kledd i.

Therese: - Enn så lenge sy­nes jeg det er kjem­pe­flott at jeg kan be­stem­me. Jeg er glad i å pyn­te henne opp, ikke alltid i kjo­ler, men gjerne med litt ry­sjer og blon­de­kra­ger. Mange re­age­rer på at Ce­li­na alltid er vel­kledd, og jeg sy­nes det er trist at det skal være ne­ga­tivt å kle bar­net sitt pent. Selv om hun er pen i tøy­et, får hun naturligvis lov til å male, teg­ne og møk­ke seg til. Når jeg leg­ger fram klær om kvel­den, vet jeg at de mat­cher fra sok­ke­ne og opp. Jeg er selv vokst opp med at man skal se vel­stelt ut når man går ut. Jeg kan vel være så ær­lig og si at jeg blir litt stres­set hvis ikke klær­ne hennes mat­cher.

- Hva ten­ker du om for­eld­re som tenker helt motsatt av deg?

Lone: - Er det noe jeg er opp­tatt av, så er det at alle for­eld­re­ må fin­ne ut hva som er best i deres fa­mi­lie­. Sam­ti­dig tror jeg ikke du er tjent med å set­te gren­ser for sent, sær­lig når det gjel­der inn­kjøp av klær. Men du må vel­ge hvilke kam­per du vil ta. Jeg plei­er å si «om du synes det er van­ske­lig å set­te gren­ser for en to­åring, gled deg til ten­årene».

Therese: - Jeg bryr meg ikke så mye om hva andre for­eld­re gjør. Jeg skul­le bare øns­ke at fle­re kunne sy­nes at det er greit at man har velkled­de barn også. Jeg fø­ler at det er mer god­tatt at bar­na ser litt ustelte ut, at de har klær i alle regn­bu­ens far­ger og hå­ret til alle kan­ter, enn at bar­na er pent ­kledd, med mat­chen­de plagg fra topp til tå og sløy­fe i hå­ret.

- Lone, hen­der det du likevel be­stem­mer?

Lone: - Ja, på 17. mai og stør­re fest­da­ger drar mam­ma ve­to­ret­ten sin. Da er det bu­nad. De be­stem­mer selv res­ten av året, og det har gått greit til nå.

- Therese, hender det at du ten­ker at du kanskje kun­ne vært litt lø­se­re i snip­pen og latt henne be­stem­me selv?

Therese: - Jeg sy­nes ikke Celina er stor nok til å be­stem­me selv ennå. Klær­ne jeg leg­ger fram er valgt ut ifra vær­mel­din­gen, slik at hun ikke fry­ser, men at det sam­ti­dig ser or­dent­lig ut! Når hun blir stør­re, skal hun få vel­ge mellom to an­trekk, som jeg har pluk­ket ut.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!